29. februar 2024

Dagens bibelord

Job 1,6-22

Les i nettbibelen

6 Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også Anklageren. 7 Herren sa til ham: «Hvor kommer du fra?» og han svarte: «Jeg har streifet omkring på jorden.» 8 Herren sa: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden... Vis hele teksten

6 Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også Anklageren. 7 Herren sa til ham: «Hvor kommer du fra?» og han svarte: «Jeg har streifet omkring på jorden.» 8 Herren sa: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt.» 9 Men Anklageren svarte: «Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? 10 Har du ikke på alle vis vernet om ham, hans hus og alt han eier? Hans henders arbeid velsigner du, og buskapen hans brer seg i landet. 11 Men rekk bare hånden ut og rør ved alt som er hans, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet.» 12 Da sa Herren til Anklageren: «Se, alt han eier, er i din makt, men ham selv får du ikke legge hånd på!» Så gikk Anklageren bort fra Herren. 13 En dag satt Jobs sønner og døtre og spiste og drakk vin hjemme hos den eldste broren. 14 Da kom en budbringer til Job og sa: «Mens oksene gikk for plogen og eselhoppene beitet like ved, 15 overfalt sabeerne oss og tok dyrene. Tjenerne hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna og kan fortelle deg det.» 16 Mens han ennå talte, kom en annen og sa: «En Guds ild falt fra himmelen. Den traff sauene og tjenerne og brente dem opp. Jeg var den eneste som slapp unna og kan fortelle deg det.» 17 Mens han ennå talte, kom en tredje og sa: «Kaldeerne kom, delte seg i tre flokker, kastet seg over kamelene og tok dem. Tjenerne hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna og kan fortelle deg det.» 18 Mens han ennå talte, kom enda en og sa: «Dine sønner og døtre spiste og drakk vin hjemme hos den eldste broren. 19 Med ett kom en sterk vind fra den andre siden av ørkenen. Den tok tak i alle fire hjørnene på huset, så det falt sammen over de unge, og de døde. Jeg var den eneste som slapp unna og kan fortelle deg det.» 20 Da reiste Job seg, flerret kappen og klippet av seg håret. Han kastet seg til jorden og tilba. 21 Han sa: «Naken kom jeg fra mors liv. Naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn!» 22 Gjennom alt dette syndet ikke Job. Han krenket ikke Gud.

Dagens bibelord

Job 1,6-22

Les i nettbibelen

6 Så ein dag kom gudesønene og steig fram for Herren. Mellom dei var også Klagaren. 7 Herren sa til han: «Kvar kjem du frå?» og han svara: «Eg har streifa omkring på jorda.» 8 Herren sa: «Så la du vel merke til Job, tenaren min? På jorda finst... Vis hele teksten

6 Så ein dag kom gudesønene og steig fram for Herren. Mellom dei var også Klagaren. 7 Herren sa til han: «Kvar kjem du frå?» og han svara: «Eg har streifa omkring på jorda.» 8 Herren sa: «Så la du vel merke til Job, tenaren min? På jorda finst ingen som han, ein from og rettskaffen mann som fryktar Gud og held seg borte frå alt vondt.» 9 Men Klagaren svara: «Det er vel ikkje utan grunn at Job fryktar Gud? 10 Har du ikkje på alle vis verna om han og huset hans og alt han eig? Hans henders arbeid velsignar du, og buskapen hans breier seg i landet. 11 Men rett berre handa ut og rør ved alt som er hans, så får vi sjå om han ikkje spottar deg rett opp i andletet.» 12 Då sa Herren til Klagaren: «Sjå, alt han eig, er i di makt, men han sjølv får du ikkje leggja hand på!» Så gjekk Klagaren bort frå Herren. 13 Ein dag sat sønene og døtrene til Job og åt og drakk vin heime hos den eldste broren. 14 Då kom ein bodberar til Job og sa: «Medan oksane gjekk for plogen og eselhoppene beitte like ved, 15 overfall sabearane oss og tok dyra. Tenarane hogg dei ned med sverd. Eg var den einaste som slapp unna og kan fortelja deg det.» 16 Medan han enno tala, kom ein annan og sa: «Ein Guds eld fall frå himmelen. Elden råka sauene og tenarane og brende dei opp. Eg var den einaste som slapp unna og kan fortelja deg det.» 17 Medan han enno tala, kom ein tredje og sa: «Kaldearane kom, delte seg i tre flokkar, kasta seg over kamelane og tok dei. Tenarane hogg dei ned med sverd. Eg var den einaste som slapp unna og kan fortelja deg det.» 18 Medan han enno tala, kom endå ein og sa: «Sønene og døtrene dine åt og drakk vin heime hos den eldste broren. 19 Med eitt kom ein sterk vind frå den andre sida av ørkenen. Han tok tak i alle fire hjørna på huset, så det fall saman over dei unge, og dei døydde. Eg var den einaste som slapp unna og kan fortelja deg det.» 20 Då reiste Job seg, reiv sund kappa si og klipte av seg håret. Han kasta seg til jorda og tilbad. 21 Han sa: «Naken kom eg frå mors liv. Naken vender eg attende. Herren gav, Herren tok, velsigna vere Herrens namn!» 22 Gjennom alt dette synda ikkje Job. Han krenkte ikkje Gud.

Dagens bibelord

Job 1,6-22

Les i nettbibelen

6 Muhtun beaivvi ipmiliid bártnit bohte čoahkkái ja loaiddastedje Hearrá ovdii. Maiddái Sáhtán lei sin gaskkas. 7 Hearrá jearai Sáhtánis: “Gos don boađát?” Sáhtán vástidii: “Vádjoleames ruossut doarrás miehtá eatnama.” 8 Hearrá jearai: “Leatgo... Vis hele teksten

6 Muhtun beaivvi ipmiliid bártnit bohte čoahkkái ja loaiddastedje Hearrá ovdii. Maiddái Sáhtán lei sin gaskkas. 7 Hearrá jearai Sáhtánis: “Gos don boađát?” Sáhtán vástidii: “Vádjoleames ruossut doarrás miehtá eatnama.” 8 Hearrá jearai: “Leatgo mearkkašan mu bálvaleaddji Joba? Oppa eatnamis ii leat su láhkásaš, nu láitemeahttun ja vuoiggalaš, ii leat ii oktage gii ballá Ipmilis su láhkái ja fasttáša buot bahá.” 9 Sáhtán vástidii Hearrái: “Dušši dihtego Job ballá Ipmilis? 10 Donhan ieš leat juohke láhkái várjalan su ja su bearraša ja buot su opmodaga, leat buressivdnidan buot maid son dahká, ja su ealut lávdet miehtá eatnama. 11 Muhto geigemat gieđa ja guoskka dasa mii gullá sutnje, de son garuha du čalbmehálgui.” 12 Hearrá celkkii Sáhtánii: “Buot mii gullá sutnje, lea du gieđas, muhto sutnje alccesis it oaččo guoskat.” De Sáhtán vulggii Hearrá luhtte. 13 Muhtun beaivvi go Joba bártnit ja nieiddat ledje borramin ja juhkamin viinni boarráseamos vieljaset geahčen, 14 de bođii Joba lusa áirras gii muitalii: “Mii leimmet jorgumin eatnama vuovssáiguin, ja ásendámmát ledje guohtumin das lahkosiin. 15 Dalle bohte sabealaččat, rievidedje elliid ja godde bálvaleddjiid. Mun okto báhcen ja beasan muitalit dán dutnje.” 16 Go son lei ain sárdnumin, de bođii nubbi áirras ja muitalii: “Ipmila dolla časkkii vuolás almmis ja duššadii sávzzaid ja bálvaleddjiid. Mun okto báhcen ja beasan muitalit dán dutnje.” 17 Go son lei ain sárdnumin, de bođii fas okta áirras ja muitalii: “Kaldealaččat fallehedje golbman joavkun, rievidedje kamelaid ja godde bálvaleddjiid. Mun okto báhcen ja bessen muitalit dán dutnje.” 18 Go son lei ain sárdnumin, de bođii vel okta áirras ja muitalii: “Du bártnit ja nieiddat ledje borramin ja juhkamin viinni boarráseamos vieljaset geahčen. 19 Dalle bođii fáhkkestaga garra biegga meahci bealde. Dat čuzii viesu njealji čihkii ja njeiddii dan du mánáid ala, nu ahte sii buohkat jápme. Mun okto báhcen ja bessen muitalit dán dutnje.” 20 Dalle Job čuožžilii ja gaikkodii oalgebiktasis. Son ráhkii oaivvi báljisin, luoitádii eatnamii 21 ja dajai: “Álásin mun bohten eadnán goaŧus, álásin mun máhcan dáppe. Hearrá attii, Hearrá válddii, máidnojuvvon lehkos Hearrá namma.” 22 Buot dás Job ii suddudan iige sivahallan Ipmila.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss