18. mai 2024

Dagens bibelord

Romerne 8,1-11

Les i nettbibelen

1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde... Vis hele teksten

1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn – i samme skikkelse som syndig kjøtt og på grunn av synden – og holdt dom over synden i kjøttet. 4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil. 5 De som lever etter kjøttet, lar kjøttet styre tankene. Men de som lever etter Ånden, lar Ånden styre tankene. 6 For når kjøttet styrer tankene, fører det til død, men når Ånden styrer tankene, fører det til liv og fred. 7 Derfor er kjøttets tanker fiendtlige mot Gud, for de bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som lever i kjøttet, kan ikke være til glede for Gud. 9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Dagens bibelord

Romarane 8,1-11

Les i nettbibelen

1 Så finst det no inga fordømming for dei som er i Kristus Jesus. 2 For Andens lov, som gjev liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri frå lova til synda og døden. 3 Det som var umogleg for lova, sidan ho stod maktlaus på grunn av kjøtet, det... Vis hele teksten

1 Så finst det no inga fordømming for dei som er i Kristus Jesus. 2 For Andens lov, som gjev liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri frå lova til synda og døden. 3 Det som var umogleg for lova, sidan ho stod maktlaus på grunn av kjøtet, det gjorde Gud. Han sende sin eigen Son – i same skapnad som syndig kjøt og på grunn av synda – og heldt dom over synda i kjøtet. 4 Slik skulle det som lova krev, bli oppfylt i oss som ikkje lever slik kjøtet vil, men slik Anden vil. 5 Dei som lever etter kjøtet, lèt kjøtet styra tankane, men dei som lever etter Anden, lèt Anden styra tankane. 6 For når kjøtet styrer tankane, fører det til død, men når Anden styrer tankane, fører det til liv og fred. 7 Difor er tankane til kjøtet fiendtlege mot Gud, for dei bøyer seg ikkje under Guds lov og kan det ikkje heller. 8 Dei som lever i kjøtet, kan ikkje vera til glede for Gud. 9 Men det er ikkje kjøtet som har makta over dykk, det er Anden – så sant Guds Ande bur i dykk. Den som ikkje har Kristi Ande, høyrer ikkje Kristus til. 10 Men dersom Kristus bur i dykk, er nok kroppen død på grunn av synda, men ånda er levande på grunn av rettferda. 11 Han reiste Jesus opp frå dei døde. Og dersom hans Ande bur i dykk, skal han som reiste Kristus opp frå dei døde, også gjera dykkar dødelege kropp levande ved sin Ande, som bur i dykk.

Dagens bibelord

Roma 8,1-11

Les i nettbibelen

1 De ii leat šat mihkkege dubmehusaid sidjiide geat leat Kristus Jesusis. 2 Vuoiŋŋa láhka mii addá eallima Kristus Jesusis, lea čoavdán du suttu ja jápmima lágas. 3 Ipmil dagai dan mii lei veadjemeahttun láhkii, danne go dat lei fámuheapme... Vis hele teksten

1 De ii leat šat mihkkege dubmehusaid sidjiide geat leat Kristus Jesusis. 2 Vuoiŋŋa láhka mii addá eallima Kristus Jesusis, lea čoavdán du suttu ja jápmima lágas. 3 Ipmil dagai dan mii lei veadjemeahttun láhkii, danne go dat lei fámuheapme oačči geažil. Son vuolggahii Bártnis suttolaš olbmo hámis soabahit suttuid ja dubmii suttu mii lea oaččis, 4 vai lága gáibádus ollašuvvá min siste geat eat eale oačči mielde, muhto Vuoiŋŋa mielde. 5 Sis geat ellet oačči mielde, lea oačči miellaláhki, ja sis geat ellet Vuoiŋŋa mielde, lea Vuoiŋŋa miellaláhki. 6 Oačči hállu lea jápmin, muhto Vuoiŋŋa hállu lea eallin ja ráfi. 7 Dan dihte oačči hállu lea vašálašvuohta Ipmilii, dasgo dat ii leat Ipmila láhkii vuolibuš, iige oppa sáhtege leat. 8 Dat geat ellet oačči mielde, eai dohkke Ipmilii. 9 Dii ehpet eale oačči mielde, muhto Vuoiŋŋa mielde, jos fal Ipmila Vuoigŋa ássá din siste. Dat geas ii leat Kristusa Vuoigŋa, ii gula Kristusii. 10 Muhto jos Kristus lea din siste, de rumaš lea gal jápmán suttu dihte, muhto Vuoigŋa addá eallima danin go dii lehpet dahkkojuvvon vanhurskkisin. 11 Jos su Vuoigŋa guhte bajásčuoččáldahtii Jesusa jábmiid luhtte, ássá din siste, de son guhte bajásčuoččáldahtii Kristusa jábmiid luhtte, maiddái dahká eallin din jámolaš rupmaša Vuoiŋŋas bokte mii ássá din siste.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
Tegning av flammer over hodene på apostlene

Pinse i Bibelen

Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Da Den hellige ånd kommer, blir det begynnelsen for de kristne menighetene, og dermed for hele den kristne kirke. Derfor regnes pinsen som kirkens fødselsdag.

Les mer
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!