Vel kyrkjeårsdag

Helgetorsdag

1 Då Jesus hadde sagt dette, lyfte han auga mot himmelen og sa:
        «Far, timen er komen. Lat herlegdom lysa om Son din, så Sonen kan la herlegdom lysa om deg.
2 For du har gjeve han makt over alt som menneske heiter, så han skal la alle dei som du har gjeve han, få evig liv. 3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus. 4 Eg lét herlegdom lysa om deg på jorda då eg fullførte det verket du gav meg å gjera. 5 Så lat no herlegdom lysa om meg, Far, den herlegdom eg hadde hos deg før verda vart til.
   

Joh 17,1–5

1 Hanna bad og sa:
        
          Mitt hjarte frydar seg i Herren,
           Herren gjev meg stor kraft.
          Eg ler av mine fiendar,
          for eg gleder meg over di frelse.
          
   
2 Ingen er heilag som Herren,
          for ingen er til utan du,
          det finst ikkje fjell som vår Gud.
          
   
3 Snakk ikkje med så store og stolte ord,
          lat ikkje frekt snakk gå ut av munnen!
          For Herren er ein Gud som allting veit,
          han prøver kvar ei gjerning.
          
   
4 Bogane til dei mektige blir brotne,
          men dei som vaklar, kler seg i kraft.
          
   
5 Mette må arbeida for sitt brød,
          men svoltne slepp å hungra meir.
          Barnlaus kvinne føder sju born,
          den som er rik på søner, visnar vekk.
          
   
6 Herren tek liv og gjev liv,
          han sender ned til dødsriket,
          og han fører opp att.
          
   
7 Herren gjer fattig, og han gjer rik,
          han fornedrar, og han opphøgjer.
          
   
8 Han reiser den veike opp av støvet
          og lyfter den fattige frå dungen.
          Han lèt dei sitja blant stormenn
          og gjev dei ein ærefull plass.
          For søylene på jorda høyrer Herren til,
          på dei bygde han verda opp.
          
   
9 Han vaktar føtene til dei trugne,
          men dei urettferdige må teia i mørkret.
          For ingen er sterk i eiga kraft.
          
   

1 Sam 2,1–9

17 Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18 Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage 19 og kor overveldande hans kraft er mellom oss som trur. For hans makt og styrke er veldig. 20 Med denne krafta reiste han Kristus opp frå dei døde og sette han ved Guds høgre hand i himmelen, 21 over alle makter og herredøme, over alt velde og alle som styrer, og over kvart namn som nemnast kan, ikkje berre i denne tidsalderen, men òg i den komande. 22 Alt la han under hans føter, og han som er hovudet over alle ting, har han gjeve til kyrkja, 23 som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle.

Ef 1,17–23

1 I den første boka mi, gode Teofilos, skreiv eg om alt det Jesus gjorde og lærte, frå han begynte 2 og heilt til den dagen han vart teken opp til himmelen. Då hadde han ved Den heilage ande gjeve sine påbod til dei apostlane han hadde valt ut. 3 Etter at han hadde lide døden, steig han levande fram for dei med mange klåre bevis på at han levde: I førti dagar synte han seg for dei og tala om det som høyrer Guds rike til. 4 Ein gong han åt saman med dei, gav han dei dette påbodet: «De skal ikkje dra bort frå Jerusalem, men venta på det som Far har lova, det som de har høyrt av meg. 5 For Johannes døypte med vatn, men de skal døypast med Den heilage ande om nokre få dagar.» 6 Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7 Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. 8 Men de skal få kraft når Den heilage ande kjem over dykk, og de skal vera mine vitne i Jerusalem og heile Judea, i Samaria og heilt til enden av jorda.»
   
9 Då han hadde sagt dette, vart han lyft opp medan dei såg på, og ei sky tok han bort for auga deira. 10 Som dei stod og stirte opp mot himmelen då han fór bort, stod det med eitt to menn i kvite klede framfor dei 11 og sa: «Galilearar, kvifor står de og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som vart teken bort frå dykk opp til himmelen, han skal koma att på same måten som de såg han fara opp til himmelen.»
   
12 Då vende dei tilbake til Jerusalem frå den høgda som heiter Oljeberget og ligg nær Jerusalem, berre ei sabbatsreise unna. 13 Inne i byen gjekk dei opp på den salen der dei brukte å halda til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, son til Alfeus, Simon seloten og Judas, son til Jakob. 14 Alle desse heldt trufast saman i bøn, i lag med nokre kvinner og Maria, mor til Jesus, og brørne hans.

Apg 1,1-14

1 I den første boka mi, gode Teofilos, skreiv eg om alt det Jesus gjorde og lærte, frå han begynte 2 og heilt til den dagen han vart teken opp til himmelen. Då hadde han ved Den heilage ande gjeve sine påbod til dei apostlane han hadde valt ut. 3 Etter at han hadde lide døden, steig han levande fram for dei med mange klåre bevis på at han levde: I førti dagar synte han seg for dei og tala om det som høyrer Guds rike til. 4 Ein gong han åt saman med dei, gav han dei dette påbodet: «De skal ikkje dra bort frå Jerusalem, men venta på det som Far har lova, det som de har høyrt av meg. 5 For Johannes døypte med vatn, men de skal døypast med Den heilage ande om nokre få dagar.» 6 Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7 Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. 8 Men de skal få kraft når Den heilage ande kjem over dykk, og de skal vera mine vitne i Jerusalem og heile Judea, i Samaria og heilt til enden av jorda.»
   
9 Då han hadde sagt dette, vart han lyft opp medan dei såg på, og ei sky tok han bort for auga deira. 10 Som dei stod og stirte opp mot himmelen då han fór bort, stod det med eitt to menn i kvite klede framfor dei 11 og sa: «Galilearar, kvifor står de og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som vart teken bort frå dykk opp til himmelen, han skal koma att på same måten som de såg han fara opp til himmelen.»
   

Apg 1,1-11

25. mai 2022

Dagens bibelord

Lukas 24,50–53

Les i nettbibelen

50Så førte han dei ut mot Betania, og han lyfte hendene og velsigna dei. 51Og medan han velsigna dei, skildest han frå dei og vart teken opp til himmelen. 52Då fall dei på kne og tilbad han. Så gjekk dei tilbake til Jerusalem i stor glede. ... Vis hele teksten

50Så førte han dei ut mot Betania, og han lyfte hendene og velsigna dei. 51Og medan han velsigna dei, skildest han frå dei og vart teken opp til himmelen. 52Då fall dei på kne og tilbad han. Så gjekk dei tilbake til Jerusalem i stor glede. 53Sidan var dei stadig i tempelet og lova og prisa Gud.