Vel kyrkjeårsdag

11. søndag i treeiningstida

1 Gud tala alle desse orda:
   
2 Eg er Herren din Gud, som førte deg ut frå Egypt, ut frå slavehuset.
   
3 Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.
   
4 Du skal ikkje laga deg gudebilete, inga etterlikning av noko som er oppe i himmelen eller nede på jorda eller i vatnet under jorda. 5 Du skal ikkje tilbe dei og ikkje la deg lokka til å dyrka dei! For eg, Herren din Gud, er ein nidkjær Gud som straffar borna i tredje og fjerde slektsledd for synda til fedrane når dei hatar meg, 6 men viser trufast kjærleik i tusen slektsledd mot dei som elskar meg og held boda mine.
   
7 Du skal ikkje misbruka namnet til Herren din Gud, for Herren lèt ikkje den gå fri som misbruker namnet hans.
   
8 Hugs på sabbatsdagen og hald han heilag. 9 Seks dagar skal du arbeida og gjera all di gjerning, 10 men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje slaven din eller slavekvinna di, korkje buskapen din eller innflyttaren som bur i byane dine. 11 For på seks dagar laga Herren himmelen og jorda, havet og alt som er i dei; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og helga han.
   
12 Du skal heidra far din og mor di, så du kan leva lenge i det landet Herren din Gud gjev deg.
   
13 Du skal ikkje slå i hel.
   
14 Du skal ikkje bryta ekteskapet.
   
15 Du skal ikkje stela.
   
16 Du skal ikkje vitna falskt mot nesten din.
   
17 Du skal ikkje trå etter huset til nesten din. Du skal ikkje trå etter kona til nesten din, slaven eller slavekvinna hans, oksen eller eselet hans eller noko anna som høyrer nesten din til.
   

2 Mos 20,1-17

23 Ein gong Jesus gjekk langsmed kornåkrane på sabbaten, tok læresveinane hans til å riva av aks medan dei gjekk. 24 Då sa farisearane til han: «Sjå, kvifor gjer dei slikt som ingen har lov til på sabbaten?» 25 Han svara: «Har de aldri lese kva David gjorde då han var i naud og både han og mennene hans svalt? 26 Han gjekk inn i Guds hus den tid Abjatar var øvsteprest, og åt skodebrøda, dei som berre prestane har lov til å eta. Han gav òg til dei som var med han.» 27 Og Jesus sa til dei: «Sabbaten vart til for mennesket og ikkje mennesket for sabbaten. 28 Difor er Menneskesonen herre over sabbaten òg.»

Mark 2,23-28

1 Til fridom har Kristus frigjort oss. Stå difor støtt og lat ikkje nokon tvinga dykk inn att under slaveåket. 2 Høyr kva eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil ikkje Kristus vera til noka hjelp for dykk. 3 På nytt slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova. 4 De som vil bli rettferdige ved lova, er skilde frå Kristus; de er falne ut av nåden. 5 Men vi ventar i Anden, ved tru, på den rettferda som er vår von. 6 For i Kristus Jesus gjeld det verken å vera omskoren eller å vera uomskoren; her gjeld berre tru, verksam i kjærleik.

Gal 5,1-6

1 I det året då kong Ussia døydde, såg eg Herren sitja på ei høg og opphøgd trone, og kanten på kappa hans fylte tempelet. 2 Serafar stod andsynes han. Kvar av dei hadde seks venger. Med to dekte dei andletet, med to dekte dei føtene, og med to flaug dei. 3 Dei ropa til kvarandre:
          «Heilag, heilag, heilag er Herren Sebaot.
          Heile jorda er full av hans herlegdom.»
4 Røysta som ropa, fekk boltane i dørtersklane til å rista, og huset vart fylt av røyk. 5 Då sa eg:
          «Ve meg! Det er ute med meg.
          For eg er ein mann med ureine lepper,
          og eg bur i eit folk med ureine lepper,
          og auga mine har sett kongen,
           Herren over hærskarane.»
6 Då flaug ein av serafane bort til meg. I handa hadde han ei glo som han hadde teke med ei tong frå altaret. 7 Med den rørte han ved munnen min og sa:
          «Sjå, denne har rørt ved leppene dine.
          Di skuld er borte, og di synd er sona.»
8 Då høyrde eg Herrens røyst. Han sa:
          «Kven skal eg senda,
          og kven vil gå for oss?»
Eg sa: «Eg! Send meg!»

Jes 6,1-8

06. august 2021

Dagens Bibelord

Galatarane 3,11–14

Les i nettbibelen

11Det er klårt at ingen blir rettferdig for Gud ved lova, for det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru. 12Lova spør ikkje etter tru, men seier: Den som lever etter boda, skal ha liv ved dei. ... Vis hele teksten

11Det er klårt at ingen blir rettferdig for Gud ved lova, for det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru. 12Lova spør ikkje etter tru, men seier: Den som lever etter boda, skal ha liv ved dei. 13Men Kristus kjøpte oss fri frå forbanninga under lova då han kom under forbanning for vår skuld. For det står skrive: Forbanna er kvar den som heng på eit tre. 14Slik skulle Abrahams velsigning koma til folkeslaga i Kristus Jesus, så vi ved trua skulle få Anden som var lova.