Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Judas slekt
2Dette er Israels sønner: Ruben, Simon, Levi, Juda, Jissakar, Sebulon,  2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Asjer.
   
 3 Judas sønner var Er, Onan og Sjela. Disse tre fikk han med Batsjua, en kanaaneisk kvinne. Er, Judas førstefødte sønn, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og derfor lot han ham dø.  4 Tamar, svigerdatteren hans, fødte ham Peres og Serah. I alt hadde Juda da fem sønner.  5 Sønnene til Peres var Hesron og Hamul.  6 Og Serahs sønner var Simri, Etan, Heman, Kalkol og Dara, i alt fem.  7 Karmis sønn var Akar; det var han som førte Israel i ulykke da han var troløs og tok for seg av det som var bannlyst.  8 Etans sønn var Asarja.
   
 9 De sønnene Hesron fikk, var Jerahmeel, Ram og Kelubai. 10 Ram fikk sønnen Amminadab, og Amminadab fikk sønnen Nahsjon, som var leder for Juda-sønnene. 11 Nahsjon fikk sønnen Salma, og Salma fikk sønnen Boas. 12 Boas fikk sønnen Obed, og Obed fikk sønnen Isai. 13 Isai fikk sønner. Den førstefødte var Eliab, den andre var Abinadab, den tredje Sjima, 14 den fjerde Netanel, den femte Raddai, 15 den sjette Osem, og den sjuende var David. 16 Deres søstre var Seruja og Abigajil. Seruja hadde tre sønner, Absjai, Joab og Asael. 17 Abigajil fødte Amasa; hans far var ismaelitten Jeter.
   
18 Kaleb, sønn av Hesron, fikk sønner med sin kone Asuba og med Jeriot. Disse var Jesjer, Sjobab og Ardon. 19 Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til kone, og hun fødte ham Hur. 20 Hur fikk sønnen Uri, og Uri fikk sønnen Besalel.
   
21 Siden gikk Hesron inn til en datter av Makir, Gileads far. Han var seksti år gammel da han tok henne til kone, og hun fødte ham Segub. 22 Segub fikk sønnen Ja'ir, som hadde tjuetre byer i Gilead-landet. 23 Men Gesjur og Aram tok fra dem Ja'irs teltbyer og Kenat med småbyene omkring, i alt seksti byer. Alle disse stammet fra Makir, Gileads far.
   
24 Etter at Hesron var død i Kaleb-Efrata, fødte Abia, Hesrons kone, Asjhur. Han ble far til Tekoa.
   
25 Jerahmeel, Hesrons eldste sønn, hadde sønnene Ram, den førstefødte, og Buna, Oren, Osem og Ahia. 26 Jerahmeel hadde også en annen kone som het Atara. Hun ble mor til Onam. 27 Ram, Jerahmeels førstefødte sønn, hadde sønnene Maas, Jamin og Eker. 28 Onams sønner var Sjammai og Jada, og Sjammais sønner var Nadab og Abisjur. 29 Abisjurs kone het Abihajil, og hun fødte ham Ahban og Molid. 30 Nadabs sønner var Seled og Appajim. Seled døde barnløs. 31 Appajims sønn var Jisji, Jisjis sønn var Sjesjan, og Sjesjans sønn var Ahlai. 32 Sønnene til Jada, Sjammais bror, var Jeter og Jonatan. Jeter døde barnløs. 33 Jonatans sønner var Pelet og Sasa. Dette var Jerahmeels etterkommere.
   
34 Sjesjan hadde ingen sønner, bare døtre. Men han hadde en egyptisk slave som het Jarha. 35 Sjesjan ga sin datter som kone til Jarha, og hun fødte ham Attai. 36 Attai fikk sønnen Natan, og Natan fikk sønnen Sabad. 37 Sabad fikk sønnen Eflal, og Eflal fikk sønnen Obed. 38 Obed fikk sønnen Jehu, og Jehu fikk sønnen Asarja. 39 Asarja fikk sønnen Heles, og Heles fikk sønnen Elasa. 40 Elasa fikk sønnen Sismai, og Sismai fikk sønnen Sjallum. 41 Sjallum fikk sønnen Jekamja, og Jekamja fikk sønnen Elisjama.
   
42 Jerahmeels bror Kaleb fikk først sønnen Mesja, far til Sif, og siden sønnen Maresja, far til Hebron. 43 Hebrons sønner var Korah, Tappuah, Rekem og Sjema. 44 Sjema fikk sønnen Raham, som ble far til Jorkeam, og Rekem fikk sønnen Sjammai. 45 Sjammais sønn var Maon, og Maon ble far til Bet-Sur. 46 Kalebs medhustru Efa fødte Haran, Mosa og Gases, og Haran fikk sønnen Gases. 47 Jodais sønner var Regem, Jotam, Gesjan, Pelet, Efa og Sjaaf. 48 Kalebs medhustru Maaka fødte Sjeber og Tirhana. 49 Hun fødte også Sjaaf, som ble far til Madmanna, og Sjeva, som ble far til Makbena og Gibea. Kalebs datter het Aksa. 50 Dette var Kalebs etterkommere.
        Hur, Efrats førstefødte, fikk sønnene Sjobal, far til Kirjat-Jearim,
51 Salma, far til Betlehem, og Haref, far til Betgader. 52 Sjobal, Kirjat-Jearims far, fikk også sønnen Haroe og ble far til halvparten av Manahat-slekten. 53 Kirjat-Jearims slekter var Jeter-sønnene, Put-sønnene, Sjuma-sønnene og Misjra-sønnene. Fra dem utgikk folket i Sora og Esjtaol. 54 Etterkommerne av Salma var Betlehem, Netofa-slekten, Atrot-Bet-Joab, den andre halvparten av Manahat-slekten og Sora-slekten. 55 De skriftlærdes slekter som bodde i Jabes, var Tira-sønnene, Sjima-sønnene og Suka-sønnene. Disse er kinittene som kom fra Hammat, som var stamfar til Rekabs hus.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

31. januar 2023

Dagens bibelord

Romerne 10,13–17

Les i nettbibelen

13Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? ... Vis hele teksten

13Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? 15Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! 16Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? 17Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Dagens bibelord

Romarane 10,13–17

Les i nettbibelen

13Kvar den som kallar på Herrens namn, skal bli frelst. 14Men korleis kan dei kalla på ein som dei ikkje trur på? Og korleis kan dei tru på ein som dei ikkje har høyrt om? Og korleis kan dei høyra utan at nokon forkynner? ... Vis hele teksten

13Kvar den som kallar på Herrens namn, skal bli frelst. 14Men korleis kan dei kalla på ein som dei ikkje trur på? Og korleis kan dei tru på ein som dei ikkje har høyrt om? Og korleis kan dei høyra utan at nokon forkynner? 15Og korleis kan dei forkynna dersom dei ikkje blir utsende? Som det står skrive: Kor vakre dei er, føtene til dei som kjem med gledebod! 16Men ikkje alle var lydige mot evangeliet. Jesaja seier: Herre, kven trudde bodskapen vår? 17Så kjem då trua av bodskapen ein høyrer, og bodskapen kjem ved Kristi ord.

Dagens bibelord

Romarane 10,13–17

Les i nettbibelen

13Dasgo juohkehaš gii čuorvu Hearrá nama, bestojuvvo. 14Muhto mo sii sáhttet čuorvut su geasa eai oskko? Mo sii sáhttet oskut sutnje gean birra eai leat gullan? Mo sii sáhttet gullat, jos ii oktage sárdnit? ... Vis hele teksten

13Dasgo juohkehaš gii čuorvu Hearrá nama, bestojuvvo. 14Muhto mo sii sáhttet čuorvut su geasa eai oskko? Mo sii sáhttet oskut sutnje gean birra eai leat gullan? Mo sii sáhttet gullat, jos ii oktage sárdnit? 15Mo oktage sáhttá sárdnidit, jos son ii leat vuolggahuvvon? Nugo lea čállojuvvon: Man čábbát leat daid lávkkit geat buktet buriid ságaid. 16Muhto eai buohkat leat leamaš gulolaččat evangeliumii. dasgo Jesaja cealká: Hearrá, gii oskkui min sárdnái? 17Osku boahtá gullamis ja gullan boahtá Kristusa sánis.