Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Neste kapittel >

Adams ætt
1Adam, Set, Enosj;  2 Kenan, Mahalalel, Jared;  3 Enok, Metusjalah, Lamek;  4 Noah, Sem, Kam og Jafet.
   
 5 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.  6 Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma.  7 Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim.
   
 8 Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan.  9 Kusj fikk sønnene Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner var Saba og Dedan. 10 Kusj fikk også sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden. 11 Misrajim ble ættefar til luderne, anamerne, lehaberne, naftukerne, 12 patruserne og kaslukerne, de som filisterne stammer fra, og kaftorerne.
   
13 Kanaan ble far til Sidon – det var hans eldste sønn – og til Het. 14 Fra ham stammer også jebusittene, amorittene, girgasjittene, 15 hevittene, arkittene, sinittene, 16 arvadittene, semarittene og hamatittene.
   
17 Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter og Masj. 18 Arpaksjad fikk sønnen Sjelah, og Sjelah fikk sønnen Eber. 19 Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg; for i hans dager ble menneskene spredt ut over jorden. Hans bror hette Joktan. 20 Joktan ble far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerak, 21 Hadoram, Usal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan.
   
24 Ætlinger av Sem var Arpaksjad, Sjelah, 25 Eber, Peleg, Re’u, 26 Serug, Nakor, Tarah 27 og Abram, det er Abraham.
   

Abrahams ætt
28 Abrahams sønner var Isak og Ismael. 29 Dette er deres ætlinger: Nebajot var Ismaels eldste sønn. Han hadde også sønnene Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30 Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafisj og Kedma. Dette var Ismaels ætlinger.
   
32 Ketura, Abrahams medhustru, fikk sønnene Simran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjuah. Joksjans sønner var Saba og Dedan. 33 Og Midjans sønner var Efa, Efer, Hanok, Abida og Elda’a. Alle disse var Keturas etterkommere.
   
34 Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel. 35 Esaus sønner var Elifas, Re’uel, Je’usj, Jalam og Korah. 36 Elifas fikk sønnene Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna og Amalek. 37 Re’uels sønner var Nahat, Serah, Sjamma og Missa. 38 Se’irs sønner var Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, Disjon, Eser og Disjan. 39 Lotans sønner var Hori og Homam, og Lotans søster var Timna. 40 Sjobals sønner var Aljan, Manahat, Ebal, Sjefi og Onam. Og Sibons sønner var Ajja og Ana. 41 Ana hadde sønnen Disjon, og Disjons sønner var Hamran, Esjban, Jitran og Keran. 42 Esers sønner var Bilhan, Sa’avan og Ja’akan. Disjans sønner var Us og Aran.
   

Konger og høvdinger i Edom
43 Dette er de kongene som regjerte i Edom før det var noen konge i Israel: Bela, Beors sønn; hans by hette Dinhaba. 44 Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Serah fra Bosra, konge etter ham. 45 Da Jobab døde, ble Husjam fra Teman konge etter ham. 46 Da Husjam døde, ble Hadad, sønn av Bedad, konge etter ham. Det var han som slo midjanittene på Moab-marken. Hans by hette Avit. 47 Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge etter ham. 48 Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved Eufrat konge etter ham. 49 Da Saul døde, ble Ba’al-Hanan, sønn av Akbor, konge etter ham. 50 Da Ba’al-Hanan døde, ble Hadad konge etter ham. Hans by hette Pa’u, og hans kone hette Mehetabel. Hun var datter av Matred, Mesahabs datter.
   
51 Da Hadad var død, rådde disse stammehøvdingene i Edom: høvdingene i Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mibsar, 54 Magdiel og Iram. Dette var stammehøvdingene i Edom.
   
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”