Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >

Ætta til Adam
1Adam, Set, Enosj;  2 Kenan, Mahalalel, Jared;  3 Henok, Metusjalah, Lamek;  4 Noah, Sem, Ham og Jafet.
   
 5 Sønene til Jafet var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.  6 Sønene til Gomer var Asjkenas, Difat og Togarma.  7 Sønene til Javan var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim.
   
 8 Sønene til Ham var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan.  9 Sønene til Kusj var Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Sønene til Rama var Saba og Dedan. 10 Kusj vart òg far til Nimrod. Han var den første som vart mektig på jorda. 11 Misrajim vart stamfar til ludarane, anamarane, lehabarane, naftuharane, 12 patrusarane og kasluharane, dei som filistrane har kome frå, og kaftorarane.
   
13 Kanaan vart far til Sidon – han var den førstefødde – og til Het, 14 og til jebusittane, amorittane, girgasjittane, 15 hevittane, arkittane, sinittane, 16 arvadittane, semarittane og hamatittane.
   
17 Sønene til Sem var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter og Mesjek. 18 Arpaksjad vart far til Sjelah, og Sjelah vart far til Eber. 19 Eber fekk to søner. Den eine heitte Peleg, for i hans dagar vart jorda delt opp. Bror hans heitte Joktan. 20 Joktan vart far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Usal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab. Alle desse var sønene til Joktan.
   
24 Sem, Arpaksjad, Sjelah, 25 Eber, Peleg, Re'u, 26 Serug, Nahor, Tarah 27 og Abram, det er Abraham.
Ætta til Abraham
28 Sønene til Abraham var Isak og Ismael. 29 Dette er slektshistoria deira: Nebajot var den førstefødde sonen til Ismael. Han hadde òg sønene Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafisj og Kedma. Dette var etterkomarane av Ismael.
   
32 Ketura, følgjekona til Abraham, fødde Simran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjuah. Sønene til Joksjan var Saba og Dedan. 33 Og sønene til Midjan var Efa, Efer, Henok, Abida og Eldaa. Alle desse var etterkomarar av Ketura.
   
34 Abraham fekk sonen Isak. Sønene til Isak var Esau og Israel. 35 Sønene til Esau var Elifas, Re'uel, Je'usj, Jalam og Korah. 36 Sønene til Elifas var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna og Amalek. 37 Sønene til Re'uel var Nahat, Serah, Sjamma og Missa. 38 Sønene til Se'ir var Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, Disjon, Eser og Disjan. 39 Sønene til Lotan var Hori og Homam, og Lotan hadde ei syster som heitte Timna. 40 Sønene til Sjobal var Aljan, Manahat, Ebal, Sjefi og Onam. Sønene til Sibon var Ajja og Ana. 41 Son til Ana var Disjon, og sønene til Disjon var Hamran, Esjban, Jitran og Keran. 42 Sønene til Eser var Bilhan, Saavan og Jaakan. Sønene til Disjan var Us og Aran.
Kongar og hovdingar i Edom
43 Dette er dei kongane som rådde i landet Edom før det var nokon konge som rådde over israelittane: Bela, son til Beor; byen hans heitte Dinhaba. 44 Då Bela døydde, vart Jobab, son til Serah frå Bosra, konge etter han. 45 Då Jobab døydde, vart Husjam frå Teman-landet konge etter han. 46 Då Husjam døydde, vart Hadad, son til Bedad, konge etter han. Det var han som slo midjanittane på slettelandet i Moab. Byen hans heitte Avit. 47 Då Hadad døydde, vart Samla frå Masreka konge etter han. 48 Då Samla døydde, vart Saul frå Rehobot attmed Eufrat konge etter han. 49 Då Saul døydde, vart Baal-Hanan, son til Akbor, konge etter han. 50 Då Baal-Hanan døydde, vart Hadad konge etter han. Byen hans heitte Pa'i, og kona hans heitte Mehetabel. Ho var dotter til Matred, dotter til Mesahab.
   
51 Då Hadad var død, rådde desse stammehovdingane i Edom: hovdingane i Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mibsar, 54 Magdiel og Iram. Dette var stammehovdingane i Edom.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”