Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulus’ første brev til korinterne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Kapittelsammendrag
Men denne åndelige visdom har Paulus ikke kunnet forkynne for korintierne; dertil var og er de ennu altfor kjødelige, 1-4. Da korintierne hadde båret sig så uriktig at mot sine lærere som i kap. 1 blev sagt, viser Paulus dem nu hvad en kristen menighet bør se i sine lærere: de er Herrens tjenere og intet annet, med felles gjerning, men med særskilt ansvar, 5-9. Paulus advarer alle som vil opta hans gjerning i menighetene, om at de må lære med troskap, så de ikke mister sin lønn, 10-15, og truer dem som prøver på å ødelegge hans verk i menighetene, 16.17. Men leserne har sett for meget på den menneskelige visdom og er derfor kommet til å rose sig av mennesker, hvorved de har ringeaktet sin egen verdighet som Kristi menighet, 18-23.
3Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.  2 Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu,  3 I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis?  4 For når en sier: Jeg holder mig til Paulus, og en annen: Jeg til Apollos, er I da ikke mennesker?  5 Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver.  6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst;  7 derfor er hverken den noget som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst.  8 Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid.  9 For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning. 10 Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! 11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. 12 Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, 13 da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. 14 Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; 15 om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild. 16 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder? 17 Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I. 18 Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; 19 for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt, 20 og atter: Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. 21 Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, 22 enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til, 23 men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.
< Forrige kapittelNeste kapittel >