Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Daniel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

< Forrige kapittelNeste kapittel >
11Og jeg stod ved hans side til hjelp og vern i det første året mederen Dareios styrte.  2 Nå vil jeg kunngjøre sannheten for deg.»
   

Verdensrikene og det hellige folk
Det skal enda komme tre konger i Persia. Den fjerde skal samle seg større rikdom enn alle de andre, og når rikdommen har gjort ham mektig, skal han egge alle til strid mot det greske rike.  3 Så kommer det en krigerkonge. Han skal herske med stor makt og gjøre som han selv vil.  4 Men så snart han er trådt fram, skal riket hans bryte sammen og deles i fire, etter himmelretningene. Det skal ikke gå over til hans etterkommere og ikke være så mektig som da han selv styrte. For riket skal bryte sammen og gå over til andre.
   
 5 Kongen i sør skal vinne stor makt. Men en av fyrstene hans skal bli enda mektigere og vinne et herredømme som er større enn hans.  6 Noen år etter skal de slutte forbund. En datter av kongen i sør kommer til kongen i nord for å trygge freden. Men hun holder ikke stand, og hennes sønn får ikke leve. De mister livet, både hun og hennes følge, hennes sønn og hennes ektemann.
   
 7 På den tid skal et av skuddene fra hennes røtter komme i hans sted. Han går mot fiendehæren og bryter inn i festningen til kongen i nord og vinner.  8 Også deres guder fører han som bytte til Egypt, sammen med deres støpte bilder og deres kostbare kar av sølv og gull. I noen år holder han seg borte fra kongen i nord.
   
 9 Kongen i nord skal dra mot riket til kongen i sør, men må vende tilbake til sitt land. 10 Siden skal sønnene hans ruste seg til strid og samle store hærstyrker. En av dem drar inn i landet og skyller over det som en flom. Men han ruster seg igjen og rykker fram mot festningen til kongen i sør. 11 Da blir han harm og drar ut og kjemper mot kongen i nord, som fylker en stor hær; men hæren faller i fiendens hånd 12 og blir feid bort. Da blir kongen i sør overmodig. Han feller titusener, men får likevel ikke stor makt.
   
13 Kongen i nord fylker en ny hær som er enda større enn den første. Og etter noen år kommer han med en stor hær og et veldig tren. 14 I de tider gjør mange opprør mot kongen i sør, og voldsmennene i ditt folk reiser seg, så synet blir stadfestet; men de faller. 15 Kongen i nord skal komme, kaste opp en voll og innta en festningsby. Styrkene fra sør holder ikke stand; selv ikke de beste blant dem makter å gjøre motstand. 16 Fienden som kommer mot dem, kan gjøre som han vil, og ingen kan stå seg imot ham. Han får fotfeste i det fagre landet og fører ødeleggelse med seg. 17 Han setter seg fore å få hele riket til kongen i sør i sin makt. Derfor inngår han forlik med ham og gir ham en av sine døtre til hustru. Slik vil han ødelegge riket hans. Men det skal ikke lykkes for ham. 18 Så vender han seg mot kystlandene og inntar mange av dem. Men en hærfører gjør ende på hans hovmod og gjengjelder ham for hans overmot. 19 Da vender han seg mot festningene i sitt eget land. Men han snubler og faller, og det er ute med ham.
   
20 I hans sted skal det komme en som sender en skatteoppkrever gjennom det landet som er rikets pryd. Etter kort tid blir han knust, men ikke på grunn av Guds vrede og ikke i krig.
   

Den onde kongen
21 I hans sted skal det komme en usling. Han har ikke fått kongeverdighet, men kommer uventet og river kongemakten til seg med list. 22 Hærstyrker feies vekk foran ham og knuses – likeså han som vokter pakten. 23 Etter at han har sluttet forbund, farer han med svik. Han drar ut, og med få folk vinner han herredømmet. 24 Uventet gjør han innfall i de mest fruktbare bygdene i landet og gjør slikt som verken fedrene hans eller deres fedre har gjort. Gods som han har røvet og tatt, strør han ut til sine folk. Han planlegger angrep på de befestede byene; men det varer bare en tid.
   
25 Så samler han alt sitt mot og all sin makt mot kongen i sør og kommer med en stor hær. Kongen i sør ruster seg også til krig med en stor og slagkraftig hær. Men han kan ikke holde stand, for det blir lagt onde planer mot ham. 26 De som spiser ved hans bord, bryter hans makt. Hans hær feies bort, og det blir et stort mannefall. 27 Begge kongene har ondt i sinne. De sitter ved samme bord og taler løgn. Men deres planer lykkes ikke. For enden kommer først til den fastsatte tid. 28 Mens han er på hjemvei med mye gods, legger han planer mot den hellige pakt. Etter å ha satt dem i verk vender han tilbake til sitt land.
   
29 Til fastsatt tid drar han igjen mot sør, men denne gangen går det ikke slik som sist. 30 For skip fra vest kommer mot ham. Da mister han motet, snur om og lar sin harme gå ut over den hellige pakt. Han vender tilbake og merker seg dem som har sviktet denne pakten. 31 Hærstyrker som han sender ut, vanhelliger helligdommen, den faste borg, avskaffer det daglige offer og stiller opp den ødeleggende styggedom. 32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folk som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 De forstandige i folket hjelper de mange til innsikt. Men en tid blir de offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. 34 Mens de er i trengsel, får de litt hjelp. Men mange som slutter seg til dem, er ikke oppriktige. 35 Noen av de forstandige kommer i trengsel så de blir lutret og renset og tvettet inntil endetiden. For ennå er det en stund igjen til den fastsatte tid.
   
36 Kongen skal fare fram som han vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder, og mot Den Høyeste Gud taler han uhørte ord. Han har fremgang inntil forbannelsen tar slutt. For det som er fastsatt, må fullføres. 37 Han bryr seg ikke om sine fedres guder, og heller ikke om kvinnenes yndlingsgud eller noen annen gud. Han gjør seg selv større enn dem alle. 38 I stedet ærer han borgenes gud. En gud som hans fedre ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edle steiner og andre kostbare ting. 39 Folket til en fremmed gud gjør han til mannskap i borgene. Dem som dyrker denne guden, viser han stor ære. Han setter dem til å herske over mange, og deler ut jord til dem som lønn.
   
40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom. 41 Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham.
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >

07. februar 2023

Dagens bibelord

Jesaja 55,8–13

Les i nettbibelen

8For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 9Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. ... Vis hele teksten

8For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 9Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. 10For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, 11slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. 12For med glede skal dere dra ut, i fred skal dere føres fram. Fjell og hauger bryter ut i jubel foran dere, alle trær på marken klapper i hendene. 13I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser, i stedet for nesler skal det vokse myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig tegn som aldri slettes ut.

Dagens bibelord

Jesaja 55,8–13

Les i nettbibelen

8For mine tankar er ikkje dykkar tankar, og dykkar vegar er ikkje mine vegar, seier Herren. 9Som himmelen er høgt over jorda, slik er mine vegar høgt over dykkar vegar og mine tankar høgt over dykkar tankar. ... Vis hele teksten

8For mine tankar er ikkje dykkar tankar, og dykkar vegar er ikkje mine vegar, seier Herren. 9Som himmelen er høgt over jorda, slik er mine vegar høgt over dykkar vegar og mine tankar høgt over dykkar tankar. 10For lik regn og snø som fell frå himmelen og ikkje vender attende dit før dei har vatna jorda, gjort henne fruktsam og fått henne til å spira, gjeve såkorn til den som skal så, og brød til den som skal eta, 11slik er mitt ord som går ut or min munn: Det vender ikkje tomt attende til meg, men gjer det eg vil og fullfører det eg sender det til. 12For med glede skal de dra ut, i fred skal de førast fram. Fjell og haugar bryt ut i jubel framfor dykk, alle tre på marka klappar i hendene. 13I staden for klunger skal det veksa sypressar, i staden for nesler skal det veksa myrt. Slik skal Herren få eit namn, eit evig teikn som aldri skal slettast ut.

Dagens bibelord

Jesaja 55,8–13

Les i nettbibelen

8Mu jurdagat eai leat din jurdagat eaige din geainnut leat mu geainnut, cealká Hearrá. 9Nu go albmi lea allin eatnama badjel, nu leat mu geainnut allin din geainnuid badjel ja mu jurdagat allin din jurdagiid badjel. ... Vis hele teksten

8Mu jurdagat eai leat din jurdagat eaige din geainnut leat mu geainnut, cealká Hearrá. 9Nu go albmi lea allin eatnama badjel, nu leat mu geainnut allin din geainnuid badjel ja mu jurdagat allin din jurdagiid badjel. 10Nugo arvi ja muohta gahččet almmis eaige máhca dohko, muhto láktadit eatnama, bohciidahttet rahtá ja šattuid ja addet siepmaniid gilvái ja láibbi borrái, 11nu lea maiddái sátni mii vuolgá mu njálmmis: Ii dat máhca guorusin, muhto dahká dan maid mun dáhtun ja ollašuhttá mu gohččuma. 12Ilus dii oažžubehtet vuolgit, ja muosis dii ollebehtet ruoktot. Go dii boahtibehtet, de várit ja dievát čurvot ávus, ja buot eatnama muorat spežžot gieđaid. 13Bastilislánjáid sadjái šaddet sypressat ja gáskálasaid sadjái myrtamuorat. Nu dáhpáhuvvá Hearrá nama gudnin, agálaš mearkan, mii ii sihkkojuvvo.