Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Daniel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Nebukadnesars drøm
2I det andre året Nebukadnesar var konge, hadde han drømmer som gjorde ham så urolig til sinns at han ikke fikk sove.  2 Da sendte kongen bud på spåmennene, åndemanerne, trollmennene og stjernetyderne, for at de skulle fortelle ham hva han hadde drømt. De kom og trådte fram for kongen.  3 Han sa til dem: «Jeg har hatt en drøm som gjør meg så urolig til sinns. Jeg ønsker å få vite hva jeg har drømt.»
   
 4 Stjernetyderne svarte kongen på arameisk: «Kongen leve evig! Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi si deg hva den betyr.»  5 Da sa kongen til stjernetyderne: «Det er min faste vilje at hvis dere ikke forteller meg drømmen og sier hva den betyr, skal dere hogges i stykker, og husene deres skal bli til en grushaug.  6 Men hvis dere forteller meg drømmen og sier hva den betyr, skal dere få rike gaver og stor heder av meg. Fortell meg derfor drømmen og si hva den betyr!»
   
 7 Da svarte de for annen gang: «Kongen må fortelle sine tjenere drømmen, så skal vi si deg hva den betyr.»  8 Kongen sa: «Jeg skjønner godt at dere prøver å vinne tid, fordi dere ser at mitt ord står fast:  9 Hvis dere ikke kan fortelle meg drømmen, vil samme dom ramme dere alle. Men dere er blitt enige om å føre meg bak lyset med en løgn, i håp om at tidene skal forandre seg. Fortell meg derfor drømmen, så vet jeg at dere også kan si meg hva den betyr!»
   
10 Stjernetyderne svarte kongen: «Det finnes ikke et menneske på jorden som kan fortelle kongen det han vil vite. For aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en spåmann, åndemaner eller stjernetyder. 11 Det kongen krever, er for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan fortelle kongen det han vil vite; men de har ikke sin bolig blant dødelige mennesker.» 12 Kongen ble harm og sint for dette og befalte at alle vismenn i Babylonia skulle drepes.
   
13 Da befalingen om å drepe vismennene var sendt ut, lette de også etter Daniel og vennene hans for å slå dem i hjel. 14 Da vendte Daniel seg med kloke og forstandige ord til Arjok, sjefen for kongens livvakt, som hadde dratt ut for å drepe Babylonias vismenn. 15 Han tok til orde og spurte Arjok, kongens høvedsmann: «Hvorfor har kongen gitt denne strenge befalingen?» Da fortalte Arjok Daniel hvordan det hang sammen. 16 Daniel gikk da inn og bad kongen gi ham en frist, så skulle han fortelle ham hva drømmen betydde.
   
17 Deretter gikk Daniel hjem og fortalte det som hadde hendt, til sine venner Hananja, Misjael og Asarja. 18 Han ville at de skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbare denne hemmeligheten, så Daniel og vennene hans ikke skulle miste livet sammen med de andre vismennene i Babylonia. 19 Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten. Og Daniel priste Gud i himmelen. 20 Han tok til orde og sa:
        Lovet være Guds navn
        fra evighet og til evighet!
        For visdommen og styrken er hans.
   
21 Han lar år og tider skifte,
        avsetter konger og innsetter konger.
        Han gir de vise visdom
        og de forstandige forstand.
   
22 Han åpenbarer det dype og dulgte;
        han vet hva som er i mørket,
        og hos ham har lyset sin bolig.
   
23 Deg, mine fedres Gud,
        lover og priser jeg,
        for du har gitt meg visdom og styrke.
        Nå har du fortalt meg det vi bad om;
        det kongen vil vite, har du kunngjort oss.

Daniel tyder kongens drøm
24 Så gikk Daniel til Arjok, som kongen hadde gitt befaling om å drepe Babylonias vismenn. Han kom og sa til ham: «Drep ikke Babylonias vismenn. Før meg fram for kongen, så skal jeg tyde drømmen for ham.» 25 Da skyndte Arjok seg og førte Daniel inn til kongen og sa til ham: «Blant de bortførte fra Juda har jeg funnet en mann som kan fortelle kongen hva drømmen betyr.» 26 Kongen tok til orde og spurte Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar: «Er du virkelig i stand til å fortelle meg den drømmen jeg har hatt, og tyde den?» 27 Daniel svarte kongen: «Den hemmeligheten som kongen spør om, kan ingen vismenn eller åndemanere, spåmenn eller tegntydere kunngjøre for kongen. 28 Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie:
   
29 Da du lå på ditt leie, konge, steg det tanker opp i deg om det som skal hende i fremtiden. Han som åpenbarer hemmeligheter, fortalte deg det som skal skje. 30 Og når denne hemmelighet er blitt åpenbart for meg, er det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, men for at kongen skal få vite hva drømmen betyr, så du får kjenne ditt hjertes tanker.
   
31 Konge, i synet så du en veldig billedstøtte. Den var stor og strålte sterkt. Den stod rett foran deg og så fryktinngytende ut. 32 Hodet på støtten var av rent gull, brystet og armene av sølv, magen og hoftene av kobber; 33 leggene var av jern og føttene dels av jern, dels av brent leire. 34 Mens du stod og så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traff føttene som var av jern og leire, og knuste dem. 35 Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele jorden.
   
36 Dette var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen hva den betyr. 37 Konge, du kongenes konge, som Gud i himmelen har gitt kongedømmet, makten, kraften og æren! 38 Menneskene, overalt hvor de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til herre over dem. Det er du som er hodet av gull. 39 Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. 40 Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern. Likesom jernet slår i stykker og knuser alt, så skal dette riket – som knusende jern – slå i stykker og knuse alle de andre. 41 Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. 42 At tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt, men for en del svakt. 43 Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. 44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»
   
46 Da kastet kong Nebukadnesar seg ned med ansiktet mot jorden og hyllet Daniel. Han bød at de skulle bære fram offer og røkelse for ham. 47 Kongen tok til orde og sa til Daniel: «Sannelig, den guden dere dyrker, er gud over alle guder og herre over alle konger. Han åpenbarer hemmeligheter, siden du har greid å åpenbare denne hemmeligheten.» 48 Så lot kongen Daniel få en høy stilling og gav ham mange store gaver. Han gjorde ham til herre over hele provinsen Babylon og til øverste leder for alle vismennene der. 49 På Daniels bønn satte kongen Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego til å styre i provinsen Babylon. Daniel selv ble ved kongens hoff.
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >

07. februar 2023

Dagens bibelord

Jesaja 55,8–13

Les i nettbibelen

8For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 9Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. ... Vis hele teksten

8For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 9Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. 10For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, 11slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. 12For med glede skal dere dra ut, i fred skal dere føres fram. Fjell og hauger bryter ut i jubel foran dere, alle trær på marken klapper i hendene. 13I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser, i stedet for nesler skal det vokse myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig tegn som aldri slettes ut.

Dagens bibelord

Jesaja 55,8–13

Les i nettbibelen

8For mine tankar er ikkje dykkar tankar, og dykkar vegar er ikkje mine vegar, seier Herren. 9Som himmelen er høgt over jorda, slik er mine vegar høgt over dykkar vegar og mine tankar høgt over dykkar tankar. ... Vis hele teksten

8For mine tankar er ikkje dykkar tankar, og dykkar vegar er ikkje mine vegar, seier Herren. 9Som himmelen er høgt over jorda, slik er mine vegar høgt over dykkar vegar og mine tankar høgt over dykkar tankar. 10For lik regn og snø som fell frå himmelen og ikkje vender attende dit før dei har vatna jorda, gjort henne fruktsam og fått henne til å spira, gjeve såkorn til den som skal så, og brød til den som skal eta, 11slik er mitt ord som går ut or min munn: Det vender ikkje tomt attende til meg, men gjer det eg vil og fullfører det eg sender det til. 12For med glede skal de dra ut, i fred skal de førast fram. Fjell og haugar bryt ut i jubel framfor dykk, alle tre på marka klappar i hendene. 13I staden for klunger skal det veksa sypressar, i staden for nesler skal det veksa myrt. Slik skal Herren få eit namn, eit evig teikn som aldri skal slettast ut.

Dagens bibelord

Jesaja 55,8–13

Les i nettbibelen

8Mu jurdagat eai leat din jurdagat eaige din geainnut leat mu geainnut, cealká Hearrá. 9Nu go albmi lea allin eatnama badjel, nu leat mu geainnut allin din geainnuid badjel ja mu jurdagat allin din jurdagiid badjel. ... Vis hele teksten

8Mu jurdagat eai leat din jurdagat eaige din geainnut leat mu geainnut, cealká Hearrá. 9Nu go albmi lea allin eatnama badjel, nu leat mu geainnut allin din geainnuid badjel ja mu jurdagat allin din jurdagiid badjel. 10Nugo arvi ja muohta gahččet almmis eaige máhca dohko, muhto láktadit eatnama, bohciidahttet rahtá ja šattuid ja addet siepmaniid gilvái ja láibbi borrái, 11nu lea maiddái sátni mii vuolgá mu njálmmis: Ii dat máhca guorusin, muhto dahká dan maid mun dáhtun ja ollašuhttá mu gohččuma. 12Ilus dii oažžubehtet vuolgit, ja muosis dii ollebehtet ruoktot. Go dii boahtibehtet, de várit ja dievát čurvot ávus, ja buot eatnama muorat spežžot gieđaid. 13Bastilislánjáid sadjái šaddet sypressat ja gáskálasaid sadjái myrtamuorat. Nu dáhpáhuvvá Hearrá nama gudnin, agálaš mearkan, mii ii sihkkojuvvo.