Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jakob drar til Egypt
46Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Be’er-Sjeba, ofret han slaktoffer til Isaks, sin fars, Gud.  2 Da talte Gud til Israel i et syn om natten. «Jakob, Jakob!» sa han. Og Israel svarte: «Ja, her er jeg.»  3 Så sa han: «Jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt; for der vil jeg gjøre deg til et stort folk!  4 Jeg skal selv dra med deg dit ned; og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne.»
   
 5 Så brøt Jakob opp fra Be’er-Sjeba. Israels-sønnene satte faren sammen med barna og konene sine opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham.  6 De tok også med seg buskapen sin og godset de hadde samlet seg i Kanaan. Og så kom de til Egypt, Jakob og hele hans ætt med ham.  7 Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele ætten førte han med seg til Egypt.
   
 8 Dette er navnene på israelittene, Jakob og hans ætlinger, som kom til Egypt: Ruben, Jakobs førstefødte sønn,  9 og Rubens sønner: Hanok, Pallu, Hesron og Karmi; 10 Simeons sønner: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin og Sohar, og Saul, som var sønn av en kanaaneerkvinne; 11 Levis sønner: Gersjon, Kehat og Merari; 12 Judas sønner: Er, Onan, Sjela, Peres og Serah – Er og Onan døde i Kanaan; Peres hadde sønnene Hesron og Hamul; 13 Jissakars sønner: Tola, Puvva, Job og Sjimron; 14 Sebulons sønner: Sered, Elon og Jakle’el. 15 Dette var Leas sønner, som hun fikk med Jakob i Mesopotamia. Dessuten fikk hun datteren Dina. I alt var det 33 sønner og døtre.
   
16 Gads sønner: Sifjon, Haggi, Sjuni, Esbon, Eri, Arodi og Areli; 17 Asjers sønner: Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beria, og dessuten deres søster Serah. Beria hadde sønnene Heber og Malkiel. 18 Dette var barna til Silpa, som Laban gav sin datter Lea. Hun fikk dem med Jakob, og de var 16 i tallet.
   
19 Sønnene til Rakel, Jakobs hustru, var Josef og Benjamin. 20 I Egypt fikk Josef sønner med Asenat, datter av Potifera, presten i On. Det var Manasse og Efraim. 21 Benjamins sønner: Bela, Beker, Asjbel, Gera, Na’aman, Ehi, Rosj, Muppim, Huppim og Ard. 22 Dette var Rakels sønner, som hun fikk med Jakob. De var 14 i alt.
   
23 Dans sønn: Husjim; 24 Naftalis sønner: Jakse’el, Guni, Jeser og Sjillem. 25 Dette var sønnene til Bilha, som Laban gav sin datter Rakel. Hun fikk dem med Jakob, og de var 7 i alt.
   
26 Jakobs ætlinger som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. 27 Til dette kommer de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ætt som kom til Egypt, var 70 i tallet.
   
28 Jakob sendte Juda i forveien til Josef, for at han skulle vise vei til Gosen. Da de kom dit, 29 lot Josef spenne for vognen sin og drog til Gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om farens hals. 30 Da sa Israel til Josef: «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.»
   
31 Josef sa til sine brødre og til sin fars familie: Nå drar jeg til farao og forteller ham dette. Jeg vil si til ham: Mine brødre og min fars familie, som var i Kanaan, er kommet hit til meg. 32 Disse menn er gjetere, de har alltid drevet med feavl. Nå har de tatt med seg sitt småfe og storfe og alt det de eier. 33 Når så farao kaller dere til seg og spør: «Hva har dere til levevei?» 34 da skal dere svare: «Dine tjenere har drevet med feavl fra ungdommen av og til nå, vi som våre fedre.» Da får dere bo i Gosen. For alle gjetere er en styggedom for egypterne.
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.