Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Habakkuk

1 2 3
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >
1Bodskapen som profeten Habakkuk fekk sjå.
Retten når ikkje ut
     2 Kor lenge, Herre, skal eg ropa
          utan at du høyrer,
          skrika til deg om vald
          utan at du frelser?
          
   
 3 Kvifor lèt du meg sjå urett?
          Korleis kan du sjå på ulukke?
          Herjing og vald like ved meg,
          det blir strid,
          det kjem til trette.
          
   
 4 Difor er lova kraftlaus,
          og retten når aldri ut.
          For den urettferdige kringset den rettferdige,
          difor blir retten vrangsnudd.

Kaldearane
     5 Sjå på folkeslaga, sjå dykk om,
          forvirr dykk sjølve og ver forvirra!
          For i dykkar dagar gjer eg ei gjerning,
          de ville ikkje tru det om det vart fortalt!
          
   
 6 Sjå, eg reiser opp kaldearane,
          det brutale og raske folkeslaget
          som fer så vidt omkring på jorda
          og tek bustader som ikkje høyrer dei til.
          
   
 7 Skremmande og fryktelege er dei,
          deira rett og heider kjem frå dei sjølve.
          
   
 8 Raskare enn leopardar er hestane deira,
          villare enn ulvar i øydemarka.
          Ryttarane deira jagar av stad,
          ryttarane kjem frå det fjerne,
          dei flyg som ørna på jakt etter føde.
          
   
 9 Alle kjem dei og vil gjera valdsverk,
          dei rykkjer fram i flokk,
          dei samlar fangar som sand.
          
   
10 Dei gjer narr av kongar
          og gjer fyrstar til lått.
          Dei ler av kvar festning,
          kastar opp ein jordvoll og tek henne.
          
   
11 Så fer dei vidare og blir borte som vinden.
          Dei fører skuld over seg.
          Deira styrke er deira gud.

Profeten klagar over urett
    12 Er ikkje du frå gammal tid,
           Herre, min heilage Gud,
          du som aldri døyr!
           Herre, du har sett dei til å dømma,
          vårt berg, du har gjeve dei fullmakt til å straffa.
          
   
13 Auga er for reine til å sjå det vonde,
          ulukke orkar du ikkje å sjå på.
          Så korleis kan du sjå på dei trulause
          og teia når den urettferdige sluker
          den som er meir rettferdig enn han sjølv?
          
   
14 Du gjer mennesket lik fisken i havet,
          lik kryp utan herskar.
          
   
15 Dei dreg dei alle opp med krok,
          halar dei inn med not
          og samlar dei i garnet.
          Difor gleder dei seg og jublar.
          
   
16 Difor ofrar dei til nota
          og tenner offereld for garnet.
          For frå dei får dei rik fangst
          og feit mat.
          
   
17 Skal dei då alltid få tømma nota
          og utan medkjensle gjera ende på folkeslag?
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”