Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Haggai

1 2

Neste kapittel >

Bygg opp igjen Herrens tempel!
1I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, øverstepresten, og det lød:  2 Så sier Herren, Allhærs Gud: Dette folket sier: «Ennå er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus.»  3 Da kom Herrens ord ved profeten Haggai:
   
 4 Er det tid for dere
        til å bo i bordkledde hus
        så lenge templet ligger i grus?
   
 5 Nå sier Herren, Allhærs Gud:
        Legg merke til hvordan det går dere!
   
 6 Dere sår mye, men høster lite;
        dere spiser, men blir ikke mette,
        dere drikker, men slokker ikke tørsten;
        dere kler dere, men blir ikke varme;
        og leiekaren får sin lønn
        i en pung som ikke er tett.
   
 7 Så sier Herren, Allhærs Gud:
        Legg merke til hvordan det går dere!
   
 8 Dra opp i fjellet og hent tømmer!
        Bygg templet, så vil jeg ha behag i det
        og vise min herlighet der, sier Herren.
   
 9 Dere venter mye, men se, det blir lite.
        Dere får det i hus, men jeg blåser det bort.
        Hvorfor? sier Herren, Allhærs Gud.
        Fordi mitt tempel ligger i grus,
        mens dere er travelt opptatt
        hver med sitt eget hus.
   
10 Derfor holder himmelen duggen tilbake,
        og jorden gir ikke grøde.
   
11 Jeg har kalt tørke ned
        over jorden og fjellene,
        over kornet og vinen og oljen,
        over alt som gror på marken,
        ja, over folk og fe
        og over alt arbeid som blir gjort.

   
12 Serubabel, Sjealtiels sønn, og øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og alle som var igjen av folket, hørte på det Herren deres Gud talte, på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham. Og folket fryktet Herren. 13 Med oppdrag fra Herren sa Haggai, Herrens sendebud, til folket: «Jeg er med dere, lyder ordet fra Herren.»
   
14 Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket, at de kom og arbeidet på huset til sin Gud, Herren, Allhærs Gud. 15 Det var den 24. dagen i den sjette måneden i det andre regjeringsåret til kong Dareios.
   
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”