Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jerusalems herlige fremtid
60Reis deg i stråleglans!
        For nå kommer ditt lys,
        Herrens herlighet går opp over deg.
   
 2 Se, mørke dekker jorden,
        det er stummende mørkt over folkene.
        Men over deg stråler Herren fram,
        hans herlighet åpenbares over deg.
   
 3 Mot ditt lys skal folkeslag vandre,
        konger skal gå mot din solrenningsglans.
   
 4 Løft dine øyne og se deg om!
        De samler seg alle og kommer til deg.
        Dine sønner kommer langt bortefra,
        dine døtre blir båret på armen.
   
 5 Da skal du se det og stråle av glede,
        hjertet skal skjelve og vide seg ut.
        For havets rikdom strømmer imot deg,
        folkenes skatter kommer til deg.
   
 6 Et mylder av kameler dekker landet,
        kamelfoler fra Midjan og Efa.
        Der kommer alle fra Saba,
        gull og røkelse fører de med seg.
        Med glede forkynner de Herrens pris.
   
 7 Alle Kedars sauer samles hos deg,
        Nebajots værer står til din tjeneste.
        De skal ofres på mitt alter til glede for meg,
        og jeg vil pryde mitt herlige tempel.
   
 8 Hvem er disse som driver hit lik skyer,
        flyr som duer til sine dueslag?
   
 9 Jo, fjerne kyster venter på meg,
        Tarsis-skipene seiler forrest.
        De fører dine sønner hjem fra det fjerne
        og deres sølv og gull med dem,
        til ære for Herren din Guds navn,
        for Israels Hellige, som gir deg slik heder.
   
10 Fremmede skal bygge dine murer,
        og deres konger skal tjene deg.
        I min harme har jeg slått deg,
        men i nåde er jeg barmhjertig mot deg.
   
11 Dine porter skal alltid stå åpne,
        verken dag eller natt skal de lukkes,
        så folkenes rikdom kan komme til deg
        og deres konger føres fram som fanger.
   
12 For det folk og det kongerike
        som ikke vil tjene deg,
        det skal gå til grunne,
        og folkeslag skal ryddes ut.
   
13 Til deg kommer Libanons herlige trær,
        sypresser sammen med gran og buksbom,
        til pryd for det sted hvor min helligdom står,
        til ære for det sted hvor jeg setter min fot.
   
14 Sønner av dem som undertrykte deg,
        kommer og bøyer seg dypt for deg.
        Alle som ringeaktet deg før,
        kaster seg ned for dine føtter.
        De skal kalle deg Herrens by,
        Sion, som tilhører Israels Hellige.
   
15 Før var du forlatt og hatet,
        og ingen besøkte deg.
        Men nå gjør jeg deg stor for alltid,
        til en glede fra slekt til slekt.
   
16 Da skal du få suge folkenes melk,
        ved kongers bryst skal du nære deg.
        Du skal kjenne at jeg, Herren, er din frelser,
        at Jakobs Veldige er din forløser.
   
17 Jeg bringer deg gull istedenfor kobber
        og sølv istedenfor jern;
        jeg gir deg kobber istedenfor tre
        og jern istedenfor stein.
        Jeg lar freden rå over deg
        og rettferdigheten styre hos deg.
   
18 Ingen skal høre mer om vold i ditt land,
        om herjing og ødeleggelse
        innenfor dine grenser.
        Du skal kalle dine murer Frelse
        og dine porter Lovsang.
   
19 Da trenger du ikke mer
        solens lys om dagen,
        eller månens lys om natten.
        For Herren skal være ditt lys for evig,
        din Gud skal være din herlighet.
   
20 Din sol skal ikke mer gå ned,
        din måne skal aldri avta.
        For Herren skal være ditt lys for evig.
        Dine sørgedager er til ende.
   
21 I ditt folk skal det bare være rettferdige,
        de skal eie landet til evig tid.
        De er en plante i min hage,
        et verk jeg har gjort til min ære.
   
22 Den minste skal bli til en ætt på tusen,
        den ringeste til et mektig folk.
        Jeg er Herren.
        Når tiden kommer,
        vil jeg la dette skje i hast.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.