Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

< Forrige kapittelNeste kapittel >
31På den tid, sier Herren, skal jeg være Gud for alle Israels slekter, og de skal være mitt folk.
          
   
 2 Så sier Herren:
          Det folket som slapp unna sverdet,
          har funnet nåde i ørkenen.
          Israel skal dra av sted og finne ro.

Enda en gang vil jeg bygge deg
 3 Fra det fjerne viste Herren seg for meg:
          Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel,
          derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.
          
   
 4 Enda en gang vil jeg bygge deg
          så du blir bygd opp igjen.
          Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene
          og gå ut i latter og dans.
          
   
 5 Enda en gang skal du plante vinmarker
          på fjellene i Samaria,
          og de som har plantet, skal selv ta dem i bruk.
          
   
 6 Ja, det kommer en dag
          da vaktmenn skal rope på Efraim-fjellet:
          Kom, la oss dra opp til Sion,
          til Herren vår Gud.
          
   
 7 Så sier Herren:
          Bryt ut i jubel og glede for Jakob,
          rop høyt for det fremste av folkeslag!
          La lovsangen lyde, og si:
          « Herre, frels ditt folk,
          Israels rest!»
          
   
 8 Se, jeg fører dem tilbake fra landet i nord,
          jeg samler dem fra jordens ytterste ende.
          Blant dem er det både blinde og halte,
          gravide og fødende kvinner;
          de vender tilbake i store flokker.
          
   
 9 De kommer med gråt,
          jeg leder dem med trøst.
          Jeg fører dem til rennende bekker,
          på jevn vei der de ikke snubler.
          For jeg er en far for Israel,
          og Efraim er min førstefødte sønn.
          
   
10 Hør Herrens ord, dere folkeslag!
          Forkynn det til fjerne kyster og si:
          Han som spredte Israel,
          skal samle og vokte det
          slik en gjeter vokter sin flokk.
          
   
11 For Herren har fridd Jakob ut
          og kjøpt ham fri
          fra hender som er sterkere enn hans.
          
   
12 De skal komme og juble på Sion-høyden,
          stråle av glede over Herrens gode gaver:
          korn, ny vin og fin olje,
          sauer og okser.
          Selv skal de være som en vannrik hage;
          de skal ikke lenger lide nød.
          
   
13 Da skal jomfruen glede seg i dansen,
          unge menn sammen med de gamle.
          Jeg vender sorgen til fryd for dem,
          trøster og gleder dem som klager.
          
   
14 Jeg gir prestene rikelig med fett
          og metter folket mitt med gode gaver,
          sier Herren.
          
   
15 Så sier Herren:
          I Rama høres skrik,
          klagesang og bitter gråt.
          Rakel gråter over barna sine
          og vil ikke la seg trøste.
          For barna hennes er ikke mer.
          
   
16 Så sier Herren:
          Gråt ikke så høyt,
          fell ikke tårer!
          Du skal få lønn for strevet, sier Herren,
          de skal vende hjem fra fiendens land.
          
   
17 Det er håp for etterkommerne dine, sier Herren,
          barna skal vende hjem til sitt eget land.
          
   
18 Jeg har hørt Efraim synes synd på seg selv:
          Du har tuktet meg,
          jeg ble tuktet som en utemmet kalv.
          Vend meg om, så jeg kan vende hjem!
          For du er Herren min Gud.
          
   
19 Da jeg hadde vendt meg bort,
          angret jeg,
          og da jeg fikk innsikt,
          slo jeg meg på låret.
          Skam og vanære må jeg bære
          for min ungdoms spott.
          
   
20 Er Efraim min dyrebare sønn,
          er han mitt kjæreste barn?
          Hver gang jeg taler imot ham,
          må jeg likevel tenke på ham.
          Derfor skjelver mitt indre for ham,
          jeg må vise barmhjertighet mot ham,
          sier Herren.

Kom hjem igjen
    21 Reis merkesteiner,
          sett opp veimerker!
          Legg nøye merke til den veien du gikk!
          Vend tilbake, jomfru Israel,
          tilbake til disse byene dine!
          
   
22 Hvor lenge vil du snu deg hit og dit,
          du frafalne datter?
          Nå skaper Herren noe nytt i landet,
          en kvinne skal verge en mann.
        
23 Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Enda en gang skal Juda og byene der si disse ordene når jeg vender skjebnen for dem: « Herren velsigne deg, du rettferds bolig, du hellige fjell.» 24 Der skal Juda og alle byene bo sammen, både bønder og gjetere som streifer rundt med flokken sin. 25 Jeg gir den slitne rikelig å drikke og metter alle som lider nød.
   
26 Da våknet jeg og så meg omkring. Søvnen hadde gjort meg godt.
        
27 Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg sår ut mennesker og dyr i Israels og Judas hus. 28 Og slik jeg før våket over dem for å rykke opp og rive ned, knuse, ødelegge og skade, slik vil jeg nå våke over dem for å bygge og plante, sier Herren.
          
   
29 På den tid
          skal de ikke lenger si:
          Fedrene spiste sure druer,
          og barna fikk dårlige tenner.
          
   
30 Men hver skal dø for sin egen synd.
          Den som spiser sure druer,
          skal selv få dårlige tenner.

En ny pakt
    31 Se, dager skal komme, sier Herren,
          da jeg slutter en ny pakt
          med Israels hus og Judas hus,
          
   
32 ikke som den pakten
          jeg sluttet med fedrene deres
          den dagen jeg tok dem i hånden
          og førte dem ut av Egypt;
          den pakten brøt de,
          enda jeg var deres herre, sier Herren.
          
   
33 Men dette er pakten jeg vil slutte
          med Israels hus i dager som kommer,
          sier Herren:
          Jeg legger min lov i deres sinn
          og skriver den i deres hjerte.
          Jeg skal være deres Gud,
          og de skal være mitt folk.
          
   
34 Da skal ingen lenger
          undervise sin neste og sin bror
          og si: «Kjenn Herren!»
          For de skal alle kjenne meg,
          både små og store, sier Herren.
          For jeg vil tilgi skylden deres
          og ikke lenger huske synden.
          
   
35 Så sier Herren,
          han som satte solen til å lyse om dagen
          og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten,
          han som rører opp havet så bølgene drønner,
           Herren over hærskarene er hans navn:
          
   
36 Lar jeg disse ordningene vike,
          sier Herren,
          da skal også Israels ætt for alltid
          opphøre å være et folk for mitt ansikt.
          
   
37 Så sier Herren:
          Hvis himmelen der oppe kan måles
          og jordens grunnvoller der nede kan utforskes,
          da vil jeg også forkaste
          hele Israels ætt
          på grunn av alt de har gjort, sier Herren.
        
38 Se, dager skal komme, sier Herren, da byen skal bygges opp igjen for Herren, fra Hananel-tårnet til Hjørneporten. 39 Målesnoren skal gå videre rett fram til Gareb-haugen og så bøye av til Goa. 40 Hele dalen med likene og den fete offerasken og alle skråningene ned til Kedron-dalen, til hjørnet ved Hesteporten mot øst, skal være hellig for Herren. Aldri mer skal byen rives ned eller knuses.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

01. juni 2023

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 17,22–34

Les i nettbibelen

22Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa:«Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. ... Vis hele teksten

22Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa:«Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. 23For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. 24Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. 25Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. 26Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. 28For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’ 29Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. 30Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. 31For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.» 32Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa: «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» 33Så gikk Paulus fra dem. 34Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios fra Areopagos-rådet og en kvinne som het Damaris, og noen andre.

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 17,22–34

Les i nettbibelen

22Då steig Paulus fram for Areopagosrådet og sa:«Atenske menn! Eg ser at de på alle måtar er svært religiøse. ... Vis hele teksten

22Då steig Paulus fram for Areopagosrådet og sa:«Atenske menn! Eg ser at de på alle måtar er svært religiøse. 23For då eg gjekk omkring og såg på heilagdomane dykkar, fann eg eit altar der det stod skrive: ‘For ein ukjend Gud’. Det som de tilbed utan å kjenna, er det eg forkynner dykk. 24Gud som har skapt verda og alt som i henne er, han som er herre over himmel og jord, han bur ikkje i tempel som er bygde med hender, 25og lèt seg ikkje tena av menneskehender, som om han skulle trenga noko, han som gjev liv og ande, ja, alt til alle. 26Av eitt menneske har han skapt alle folkeslag, han lét dei busetja seg over heile jorda, og han sette faste tider for dei og grenser mellom bustadene deira. 27Det gjorde han for at dei skulle søkja Gud, om det kunne lukkast for dei å leita seg fram til han og finna han. Han er då ikkje langt borte frå ein einaste ein av oss. 28For i han er det vi lever og rører oss og er til, som òg nokre av dykkar eigne diktarar har sagt: ‘For vi er hans slekt.’ 29Er vi då Guds slekt, må vi ikkje tru at guddomen liknar eit bilete av gull eller sølv eller stein som menneskekunst eller mennesketanke har forma. 30Gud har bore over med dei tidene då folk var uvitande. Men no byd han at alle menneske, kvar dei så er, skal venda om. 31For han har fastsett ein dag då han vil dømma verda med rettferd, og til det har han innsett ein mann. Det har han stadfest for alle med å reisa han opp frå dei døde.» 32Men då dei høyrde om oppstoda frå dei døde, var det somme som spotta, men andre sa: «Vi høyrer deg gjerne tala meir om dette ein annan gong.» 33Så gjekk Paulus frå dei. 34Men det var nokre som heldt seg til han og kom til tru. Mellom dei var Dionysios frå Areopagosrådet og ei kvinne som heitte Damaris, og nokre andre.

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 17,22–34

Les i nettbibelen

22Paulus manai čuožžut gasku Areopagosa ja sárdnugođii:“Atena olbmát! Mun oainnán ahte dii juohke dáfus lehpet áŋgirat atnit fuola ipmiliid bálvaleames. ... Vis hele teksten

22Paulus manai čuožžut gasku Areopagosa ja sárdnugođii:“Atena olbmát! Mun oainnán ahte dii juohke dáfus lehpet áŋgirat atnit fuola ipmiliid bálvaleames. 23Go mun váccašin gávpogis ja geahčadin din bassi sajiid, de mun gávdnen maiddái áltára mas lei čála: ‘Dovdameahttun ipmilii.’ Aiddo su gean dii bálvalehpet almma su dovddakeahttá, mun sárdnidan didjiide. 24Ipmil guhte lea sivdnidan máilmmi ja buot mii das lea, son guhte lea almmi ja eatnama Hearrá, ii ása tempeliin maid olbmogieđat leat dahkan. 25Su ii maid sáhte bálvalit olbmogieđaiguin dego son dárbbašivččii juoidá, sonhan ieš addá buohkaide eallima ja vuoiŋŋa ja visot. 26Ovtta áidna olbmos son lea sivdnidan buot olbmuid. Son lea diktán álbmogiid ássat miehtá eatnama ja lea ásahan daidda vissis áiggiid ja orrunsajiid rájiid, 27vai olbmot ozašedje Ipmila, jos mat sii iskkademiin sáhtášedje su gávdnat.Ipmil ii almmatge leat guhkkin eret mis guđesge. 28Dasgo su siste mii eallit, lihkadit ja leat. Maiddái muhtumat din diktačálliin leat dadjan: ‘Mii leat maiddái su sohka.’ 29Go mii nappo leat Ipmila sohka, de mii eat oaččo navdit ahte ipmilvuohta lea golli, silbba dahje geađggi láhkásaš, dego govva maid olbmo jurdda dahje dáidu lea hábmen. 30Dakkár diehtemeahttunvuođa Ipmil lea gierdan guhká, muhto dál son gohčču buot olbmuid buot báikkiin jorgalit. 31Dasgo son lea ásahan beaivvi goas son dubme máilmmi vuoigatlaččat dan olbmá bokte gean son lea dasa mearridan. Dan son lea duođaštan buot olbmuide go čuoččáldahtii su jábmiid luhtte.” 32Muhtumat bilkidedje Paulusa go gulle su sárdnumin jábmiid bajásčuožžileames, earrásatgis dadje: “Mii dáhttut gullat das velá nuppe hávege.” 33De Paulus vulggii sin luhtte, 34muhto muhtumat serve sutnje ja osko. Sin gaskkas lei Dionysios, Areopagosa lahttu, Damaris-nammasaš nisson ja earrásat sudnuin.