Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Joel

1 2 3

Neste kapittel >

Gresshoppene
1Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petuel.
   
 2 Hør dette, dere eldste,
        lytt, alle som bor i landet:
        Har slikt hendt før i deres tid,
        eller da deres fedre levde?
   
 3 Fortell om det til deres barn,
        og de skal fortelle det til sine barn,
        som igjen skal fortelle det til neste slektledd.
   
 4 Det åmen levnet, åt gresshoppen opp,
        det gresshoppen levnet, åt larven opp,
        det larven levnet, åt gnageren opp.
   
 5 Våkn opp, dere drukne, og gråt!
        Klag, alle dere som drikker vin,
        over druesaft dere ikke fikk smake.
   
 6 For et folk har dratt opp mot mitt land,
        mektig og uten tall.
        Tenner har de som en løve
        og kjeve som en løvinne.
   
 7 De la mine vintrær øde
        og knekte fikentrærne,
        flekte barken, rev løvet av,
        så grenene ble hvite.
   
 8 Klag som en sørgekledd jomfru
        klager over sin ungdoms brudgom.
   
 9 Grødeoffer og drikkoffer
        blir borte fra Herrens hus.
        Prestene, Herrens tjenere, sørger.
   
10 Markene er herjet, jorden sturer.
        For kornet er ødelagt,
        vinen tørket inn, og oljen er borte.
   
11 Bøndene er skuffet,
        og vindyrkerne klager
        over hveten og bygget;
        det finnes ikke grøde på marken.
   
12 Vintreet tørket, fikentreet visnet.
        Granatepletre, palme og apal,
        hvert tre på marken er tørket bort;
        all glede er blitt borte blant menneskene.
   
13 Ta sørgeklær på og hold klage, prester,
        skrik, dere som gjør tjeneste ved alteret!
        Gå inn og våk i sørgeklær,
        dere som tjener min Gud.
        For grødeoffer og drikkoffer
        holdes borte fra deres Guds hus.
   
14 Lys ut en faste
        og kunngjør høytidssamling.
        Kall sammen de eldste,
        ja, alle som bor i landet,
        til Herren deres Guds hus
        og rop så til Herren:
   
15 Ve oss, for en dag!
        Ja, nær er Herrens dag.
        Den kommer med ødeleggelse fra Den Allmektige.
   
16 Ble ikke maten borte for våre øyne,
        glede og jubel fra vår Guds hus?
   
17 Såkornet i jorden er tørket inn.
        Bingene er ødelagt, låvene revet,
        for kornet er blitt borte.
   
18 Hvor buskapen rauter!
        Bølinger streifer omkring,
        for de har ikke beite.
        Selv saueflokkene må lide.
   
19 Herre, jeg roper til deg.
        For heten har gjort ende
        på beitene i ødemarken.
        Solbrann har svidd av hvert tre på marken.
   
20 Også de ville dyrene
        stønner opp mot deg,
        for bekkefarene er tørre,
        og heten har gjort ende
        på beitene i ødemarken.
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”