Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Fjerde Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Kamp og deling av byttet
31Herren sa til Moses:  2 «Fullfør israelittenes hevn over midjanittene! Siden skal du bli forent med ditt folk.»
   
 3 Da sa Moses til folket: «Noen av dere må væpne dere til strid. De skal gå mot Midjan og fullføre Herrens hevn over dem.  4 Tusen mann fra hver stamme, fra alle stammene i Israel, skal dere sende ut i striden.»  5 Så ble tusen mann fra hver stamme valgt ut fra Israels tusener, i alt tolv tusen mann væpnet til strid.  6 Dem sendte Moses ut i strid, tusen mann fra hver stamme. Sammen med dem i striden gikk Pinhas, sønn av presten Elasar. Han hadde med seg utstyret fra helligdommen og signaltrompetene.
   
 7 De gikk til strid mot Midjan, slik Herren hadde pålagt Moses, og drepte alle mennene der.  8 I tillegg til de andre som falt, drepte de Midjans konger Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba. Det var de fem kongene i Midjan. Også Bileam, Beors sønn, drepte de med sverd.  9 Israelittene førte kvinnene i Midjan og småbarna deres bort som fanger. Alle husdyrene, hele buskapen og all rikdommen deres tok de som krigsbytte. 10 De satte ild på alle teltleirene og alle byene de bodde i. 11 Og de tok med seg alt krigsbyttet og alt de hadde tatt, både av mennesker og av dyr. 12 Fangene, krigsbyttet og det de hadde tatt, førte de til Moses og presten Elasar og til hele Israels menighet, som lå i leir på slettene i Moab, ved Jordan, rett imot Jeriko.
   
13 Moses, presten Elasar og alle lederne i menigheten gikk i møte med dem utenfor leiren. 14 Moses var sint på befalingsmennene som kom tilbake fra striden, både førerne for tusen og førerne for hundre mann. 15 Han sa til dem: «Har dere latt alle kvinnene leve? 16 Husk at det var disse som på Bileams ord lokket israelittene til å være troløse mot Herren den gangen ved Peor, så det brøt ut pest i Herrens menighet. 17 Drep nå alle guttebarn og alle kvinner som har ligget med menn. 18 Men alle småjenter som ikke har ligget med menn, skal dere la leve. 19 Så må dere holde dere utenfor leiren i sju dager. Alle som har drept noen, og alle som har rørt ved noen av de falne, skal rense seg den tredje og den sjuende dagen. Det gjelder både dere og fangene deres. 20 Alle klesplagg, alt utstyr av skinn, alt som er laget av geiteragg, og alt utstyr av tre skal dere rense.»
   
21 Presten Elasar sa til stridsmennene som hadde vært med på felttoget: «Dette er en forskrift i loven som Herren påla Moses: 22 Gull og sølv, kobber og jern, tinn og bly, 23 alt som tåler ild, skal dere la gå gjennom ild, så det blir rent. Så skal det renses med renselsesvann. Men alt som ikke tåler ild, skal dere la gå gjennom vann. 24 Den sjuende dagen skal dere vaske klærne deres, så dere blir rene. Etterpå kan dere komme inn i leiren.»
   
25 Herren sa til Moses: 26 «Du og presten Elasar og de som er overhoder for familiene i menigheten, skal telle opp krigsbyttet dere har tatt, både av mennesker og av dyr. 27 Så skal du dele det likt mellom krigerne som var med på felttoget, og resten av menigheten. 28 Fra krigerne som gikk ut i strid, skal du kreve avgift til Herren: én for hver fem hundre, både av mennesker og av storfe, esler og småfe. 29 Dette skal du ta fra deres halvpart, og du skal gi det til presten Elasar. Det skal være en gave til Herren. 30 Av israelittenes halvpart skal du ta én av femti, både av mennesker og av storfe, esler og småfe, av hele buskapen, og gi til levittene som tar seg av tjenesten i Herrens bolig.»
   
31 Moses og presten Elasar gjorde som Herren hadde pålagt Moses. 32 Krigsbyttet, det som var igjen av byttet krigerne hadde røvet, var i alt 675 000 småfe, 33 72 000 storfe 34 og 61 000 esler. 35 Av mennesker var det i alt 32 000 kvinner som ikke hadde ligget med menn.
   
36 Den halvparten som tilfalt krigerne, besto av 337 500 småfe, 37 av dem var 675 avgift til Herren, 38 36 000 storfe, av dem var 72 avgift til Herren, 39 og 30 500 esler, av dem var 61 avgift til Herren. 40 Tallet på mennesker var 16 000, av dem var 32 avgift til Herren. 41 Avgiften som var en gave til Herren, ga Moses til presten Elasar, slik Herren hadde pålagt Moses.
   
42 Den halvparten som israelittene fikk, og som Moses hadde tatt fra krigerne, 43 den halvparten som menigheten fikk, var 337 500 småfe, 44 36 000 storfe, 45 30 500 esler 46 og 16 000 mennesker. 47 Av den halvparten som israelittene fikk, tok Moses én av femti, både av folk og av husdyr. Han ga dem til levittene, som tok seg av tjenesten i Herrens bolig, slik Herren hadde pålagt Moses.
   
48 Så kom befalingsmennene over hæravdelingene fram for Moses, både tusenmannsførerne og hundremannsførerne. 49 De sa til ham: «Dine tjenere har talt opp de krigerne vi hadde hånd om, og det manglet ikke en mann. 50 Nå kommer vi med et offer til Herren. Hver av oss har med det han har funnet av gullgjenstander: armringer, armbånd, fingerringer, øreringer og halskjeder. Det skal være til soning for oss hos Herren.»
   
51 Moses og presten Elasar tok imot gullet fra dem, alt var fint utførte ting. 52 Gullet som tusenmannsførerne og hundremannsførerne bar fram som offergave til Herren, var i alt 16 750 sjekel. 53 Men de menige krigerne beholdt hver for seg det krigsbyttet de hadde tatt. 54 Da Moses og presten Elasar hadde tatt imot gullet fra tusenmannsførerne og hundremannsførerne, bar de det inn i telthelligdommen. Det skulle være en påminnelse om israelittene for Herrens ansikt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. november 2022

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. 3Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. 4Den dagen skal dere si: Lovpris Herren, påkall hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over hele jorden! 6Rop høyt i jubel, dere som bor på Sion! For Israels Hellige er stor, han er midt iblant dere.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. 3Med glede skal de ausa vatn or kjeldene til frelse. 4Den dagen skal de seia: Lovpris Herren, kall på hans namn! Gjer gjerningane hans kjende mellom folka, forkynn at hans namn er opphøgt! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjer dette kjent over heile jorda! 6Rop høgt i jubel, de som bur på Sion! For Israels Heilage er stor, han er midt iblant dykk.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” ... Vis hele teksten

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” 3Ilus dii goaivubehtet čázi bestojumi ádjagiin. 4Dan beaivvi dii dadjabehtet: Máidnot Hearrá, rávket su nama, muitalehket álbmogiidda su daguid, gulahehket su aliduvvon nama! 5Rámidehket Hearrá, son lea dahkan stuorra daguid, almmuhehket daid miehtá eatnama! 6Čurvot ávus, dii geat ássabehtet Sionis, danin go stuoris din gaskkas lea Israela Bassi.