Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Fjerde Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Neste kapittel >

Folketelling i ørkenen
1Den første dagen i den andre måneden, i året etter at israelittene drog ut av Egypt, mens de var i Sinai-ørkenen, talte Herren til Moses i møteteltet. Han sa:
   
 2 Hold manntall over hele Israels folk, hver ætt og hver familie for seg, og skriv opp navnene på alle menn, en for en.  3 Du og Aron skal mønstre alle våpenføre menn i Israel som er tjue år eller mer, hver hæravdeling for seg.  4 Dere skal ta med dere en mann for hver stamme, den mann som er høvding over familiene i stammen.  5 Dette er navnene på de menn som skal hjelpe dere: Fra Ruben: Elisur, sønn av Sjede’ur;  6 fra Simeon: Sjelumiel, sønn av Surisjaddai;  7 fra Juda: Naksjon, sønn av Amminadab;  8 fra Jissakar; Netanel, sønn av Suar;  9 fra Sebulon: Eliab, sønn av Helon; 10 fra Josefs sønner; Elisjama, sønn av Ammihud, for Efraim, og Gamliel, sønn av Pedasur, for Manasse; 11 fra Benjamin; Abidan, sønn av Gidoni; 12 fra Dan; Akieser, sønn av Ammisjaddai; 13 fra Asjer: Pagiel, sønn av Okran; 14 fra Gad: Eljasaf, sønn av De’uel; 15 fra Naftali: Akira, sønn av Enan. 16 Dette er de menn som folket har valgt, lederne for de stammene deres fedre tilhørte, stammehøvdingene i Israel.
   
17 Moses og Aron tok med seg disse menn som er nevnt med navn. 18 Så kalte de hele folket sammen, den første dagen i den andre måneden. De ble ført inn i listene over ætter og familier; og alle som var tjue år eller mer, ble innskrevet, en for en. 19 Slik mønstret Moses folket i Sinai-ørkenen, som Herren hadde befalt ham.
   
20 Etterkommerne etter Ruben, Israels eldste sønn, ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet, en for en. 21 46 500 ble mønstret i Rubens stamme.
   
22 Simeons etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet, en for en. 23 59 300 ble mønstret i Simeons stamme.
   
24 Gads etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 25 45 650 ble mønstret i Gads stamme.
   
26 Judas etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 27 74 600 ble mønstret i Judas stamme.
   
28 Jissakars etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 29 54 400 ble mønstret i Jissakars stamme.
   
30 Sebulons etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 31 57 400 ble mønstret i Sebulons stamme.
   
32 Etterkommerne etter Josefs sønn Efraim ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 33 40 500 ble mønstret i Efraims stamme.
   
34 Manasses etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 35 32 200 ble mønstret i Manasses stamme.
   
36 Benjamins etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 37 35 400 ble mønstret i Benjamins stamme.
   
38 Dans etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 39 62 700 ble mønstret i Dans stamme.
   
40 Asjers etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 41 41 500 ble mønstret i Asjers stamme.
   
42 Naftalis etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 43 53 400 ble mønstret i Naftalis stamme.
   
44 Dette var de som ble mønstret av Moses og Aron og Israels høvdinger. Høvdingene var tolv i tallet, en for hver av stammene. 45 Alle israelittene ble mønstret, hver familie for seg, alle våpenføre menn som var tjue år eller mer. 46 Det var i alt 603 550 som ble mønstret.
   
47 Levittene ble ikke mønstret sammen med de andre stammene. 48 For Herren sa til Moses: 49 Bare Levis stamme skal du ikke mønstre. Ta dem ikke med i manntallet sammen med de andre israelittene! 50 Men du skal la levittene ha tilsyn med lovteltet, med alle gjenstandene der og alt som hører til. De skal bære teltet og alle tingene som er i det. De skal gjøre tjeneste der og ligge i leir rundt teltet. 51 Når teltet skal flyttes, skal levittene ta det ned. Og når det skal reises igjen, skal levittene sette det opp. Hvis noen annen kommer nær det, må han dø. 52 Israelittene skal holde seg i hver sin leir, under hver sitt banner og i hver sin hæravdeling. 53 Men levittene skal ligge i leir rundt lovteltet, for at Guds vrede ikke skal ramme Israels folk. Og levittene skal ta seg av tjenesten i lovteltet.
   
54 Israelittene gjorde alt dette slik som Herren hadde gitt Moses påbud om.
   
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”