Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sefanja

1 2 3

Neste kapittel >
1Dette er Herrens ord som kom til Sefanja, sønn av Kusji, sønn av Gedalja, sønn av Amarja, sønn av Hiskia, på den tid da Josjia, sønn av Amon, var konge i Juda.
   

Dommen over Jerusalem
 2 Jeg river bort,
        alt river jeg bort fra jorden,
        lyder ordet fra Herren.
   
 3 Jeg river bort både folk og fe,
        fuglen i luften og fisken i sjøen,
        jeg fører de ugudelige til fall
        og utrydder menneskene fra jorden,
        lyder ordet fra Herren.
   
 4 Jeg rekker ut min hånd mot Juda,
        mot alle som bor i Jerusalem.
        Jeg tar bort fra dette sted
        den siste rest av Ba’al
        og avgudsprestenes navn
        sammen med prestene.
   
 5 Jeg rydder ut dem som tilber
        himmelhæren på takene,
        dem som tilber Herren og sverger ved ham,
        men samtidig sverger ved Milkom,
   
 6 og dem som har vendt Herren ryggen,
        som ikke søker Herren
        og ikke spør ham til råds.
   
 7 Vær stille for Herren Gud,
        for Herrens dag er nær!
        Herren har gjort i stand en offerslakting,
        han har innviet sine gjester.
   
 8 På Herrens slaktofferdag skal det skje
        at jeg straffer høvdinger og kongesønner
        og alle som kler seg i utenlandsk drakt.
   
 9 Den dagen vil jeg straffe
        alle dem som stiger opp på forhøyningen
        og som fyller sin Herres hus med vold og svik.
   
10 Den dagen, lyder ordet fra Herren,
        skal det høres skrik fra Fiskeporten
        og jammer fra Nybyen,
        et kraftig brak fra haugene.
   
11 Hyl, dere som bor i Morteren,
        for hele kremmerfolket er tilintetgjort,
        utryddet er alle som veide opp sølv.
   
12 På den tid skal det skje
        at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt
        og krever mennene der til regnskap,
        de som sitter stive
        over bermen av sin vin
        og sier med seg selv:
        «Herren gjør verken godt eller ondt.»
   
13 Deres eiendom skal plyndres,
        deres hus bli ødelagt.
        Bygger de hus, får de ikke bo i dem,
        planter de vingårder, får de ikke drikke av vinen.

Herrens dag er nær
14 Nær er Herrens dag, den store;
        den er nær og kommer med hast!
        Hør, besk er Herrens dag,
        da roper krigeren høyt.
   
15 Den dagen er en vredens dag,
        en dag med nød og trengsel,
        en dag med storm og herjing,
        en dag med mulm og mørke,
        en dag med skyer og skodde,
   
16 en dag med hornlåt og hærrop
        mot de faste borger
        og mot de høye tårn.
   
17 Da vil jeg gjøre folk så redde
        at de går omkring som blinde,
        for de har syndet mot Herren.
        Deres blod skal kastes ut som avfall
        og deres kjøtt som møkk.
   
18 Deres sølv og gull
        kan ikke berge dem.
        På sin vredesdag skal Herren
        i sin brennende iver
        fortære hele jorden.
        For han gjør ende, ja, brå ende
        på alle som bor på jorden.
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”