Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Første Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Forrige kapittelNeste kapittel

Davids hærførere
27Dette er en fortegnelse over israelittenes familieoverhoder, tusenmannsførerne, hundremannsførerne og tilsynsmennene som tjente kongen i alt som hadde med hæravdelingene å gjøre. De avløste hverandre måned etter måned gjennom hele året. Hver avdeling besto av 24 000 mann.
   
 2 Jasjobam, sønn av Sabdiel, hadde ansvaret for den første avdelingen, som gjorde tjeneste i den første måneden. Avdelingen hans besto av 24 000 mann.  3 Han stammet fra Peres og var overhode for alle hærførerne som gjorde tjeneste i den første måneden.  4 Dodai fra Ahoah hadde ansvaret for avdelingen som gjorde tjeneste i den andre måneden, og Miklot var en av førerne. Avdelingen hans besto av 24 000 mann.  5 Den tredje hærføreren, som gjorde tjeneste i den tredje måneden, var Benaja, sønn av hovedpresten Jojada. Avdelingen hans besto av 24 000 mann.  6 Denne Benaja var en helt blant de tretti, og han var leder for dem. I avdelingen hans var også sønnen Ammisabad.
   
 7 Den fjerde, som gjorde tjeneste i den fjerde måneden, var Asael, bror av Joab, og etter ham hans sønn Sebadja. Avdelingen hans besto av 24 000 mann.  8 Den femte, som gjorde tjeneste i den femte måneden, var hærføreren Sjamhut, en av Serah-sønnene. Avdelingen hans besto av 24 000 mann.  9 Den sjette, som gjorde tjeneste i den sjette måneden, var Ira, sønn av Ikkesj fra Tekoa. Avdelingen hans besto av 24 000 mann. 10 Den sjuende, som gjorde tjeneste i den sjuende måneden, var Heles fra Pelon, av Efraims stamme. Avdelingen hans besto av 24 000 mann. 11 Den åttende, som gjorde tjeneste i den åttende måneden, var Sibbekai fra Husja, en av Serah-sønnene. Avdelingen hans besto av 24 000 mann. 12 Den niende, som gjorde tjeneste i den niende måneden, var Abieser fra Anatot, av Benjamins stamme. Avdelingen hans besto av 24 000 mann. 13 Den tiende, som gjorde tjeneste i den tiende måneden, var Mahrai fra Netofa, av Serah-sønnene. Avdelingen hans besto av 24 000 mann. 14 Den ellevte, som gjorde tjeneste i den ellevte måneden, var Benaja fra Piraton, av Efraims stamme. Avdelingen hans besto av 24 000 mann. 15 Den tolvte, som gjorde tjeneste i den tolvte måneden, var Heldai fra Netofa, av Otniels slekt. Avdelingen hans besto av 24 000 mann.
Overhoder for stammene
16 Overhodene for Israels stammer var: for Rubens stamme Elieser, sønn av Sikri; for Simons stamme Sjefatja, sønn av Maaka; 17 for Levi Hasjabja, sønn av Kemuel; for Aron Sadok; 18 for Juda Elihu, en av Davids brødre; for Jissakar Omri, sønn av Mikael; 19 for Sebulon Jisjmaja, sønn av Obadja; for Naftali Jerimot, sønn av Asriel; 20 for Efraims etterkommere Hosea, sønn av Asasja; for den ene halvparten av Manasses stamme Joel, sønn av Pedaja; 21 for den andre halvparten av Manasses stamme, den i Gilead, Jiddo, sønn av Sakarja; for Benjamin Jaasiel, sønn av Abner; 22 for Dan Asarel, sønn av Jeroham. Dette var overhodene for Israels stammer.
   
23 David talte ikke dem som var under tjue år; for Herren hadde sagt at han ville la israelittene bli tallrike som stjernene på himmelen. 24 Joab, sønn av Seruja, begynte å telle, men fullførte det ikke; for det kom vrede over Israel på grunn av dette. Tallet ble ikke ført opp i kong Davids krønike.
Embetsmenn
25 Asmavet, sønn av Adiel, hadde ansvar for kongens skattkamre, og Jonatan, sønn av Ussia, for skattkamrene ute på landet, i byene, landsbyene og festningstårnene. 26 Esri, sønn av Kelub, hadde ansvaret for dem som arbeidet på marken og dyrket jorden. 27 Sjimi fra Rama hadde ansvaret for vinmarkene og Sabdi fra Sjefam for vinlagrene. 28 Baal-Hanan fra Geder hadde ansvaret for oliventrærne og morbærtrærne i lavlandet og Joasj for oljelagrene. 29 Sjitrai fra Saron hadde ansvaret for storfeet som beitet i Saron, og Sjafat, sønn av Adlai, for storfeet i dalene. 30 Obil fra Ismael hadde ansvaret for kamelene, Jehdeja fra Meronot for eselhoppene, 31 og hagritten Jasis for småfeet. Alle disse var forvaltere over kong Davids eiendommer.
   
32 Jonatan, Davids onkel, var rådgiver. Han var skriver og en forstandig mann. Jehiel, sønn av Hakmoni, tok seg av kongens sønner. 33 Ahitofel var kongens rådgiver, og Husjai av Arak-slekten var kongens venn. 34 Etter Ahitofel fulgte Jojada, sønn av Benaja, og så Ebjatar. Joab var kongens hærfører.
1 Krøn 27,6 viser til 2 Sam 23,22ff
Note: de tretti: >2 Sam 23,18.
Forrige kapittelNeste kapittel

07. mai 2021

Dagens Bibelord

Efeserne 3,14–21

Les i nettbibelen

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. ... Vis hele teksten

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.