Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Første Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Forrige kapittelNeste kapittel

Jissakars slekt
7Jissakar hadde fire sønner: Tola, Pua, Jasjub og Sjimron.  2 Tolas sønner var Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam og Samuel. De var overhoder for Tolas familier og tapre krigere, sier slektshistorien deres. De talte 22 600 mann på Davids tid.  3 Ussis sønn var Jisrahja. Og Jisrahja hadde sønnene Mikael, Obadja, Joel og Jisjia, alt i alt fem overhoder.  4 Til hver familie hørte, ifølge slektshistorien deres, flokker av krigere, 36 000 mann; for de hadde mange koner og barn.  5 Brødrene deres i alle Jissakar-slektene var også tapre krigere. I alt var det i deres slektsregister 87 000 mann.
Benjamins slekt
 6 Benjamin hadde tre sønner: Bela, Beker og Jediael.  7 Belas sønner var Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot og Iri, fem i alt. De var familieoverhoder og tapre krigere. I deres slektsregister var det 22 034 mann.  8 Bekers sønner var Semira, Joasj, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot og Alemet. Alle disse var Bekers sønner.  9 Ifølge deres slektshistorie var det i deres slektsregister 20 200 mann, familieoverhoder og tapre krigere. 10 Jediael hadde sønnen Bilhan, og Bilhans sønner var Je'usj, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis og Ahisjahar. 11 Alle disse var Jediaels etterkommere, familieoverhoder og tapre krigere, 17 200 stridsdyktige menn. 12 Sjuppim og Huppim var Irs sønner, og Husjim var sønn av Aher.
Naftalis slekt
13 Naftalis sønner var Jahsiel, Guni, Jeser og Sjallum. De var etterkommere av Bilha.
Manasses slekt
14 Manasse hadde sønnen Asriel med sin arameiske medhustru. Hun fødte også Makir, Gileads far. 15 Makir tok koner til Huppim og Sjuppim. Hans søster het Maaka. Den andre het Selofhad, og Selofhad hadde bare døtre. 16 Makirs kone Maaka fødte en sønn og kalte ham Peres. Hans bror het Sjeresj, og hans sønner var Ulam og Rekem. 17 Ulams sønn var Bedan. Dette var sønnene til Gilead, sønn av Makir, Manasses sønn. 18 Hans søster Hammoleket fødte Isjhod, Abieser og Mahla. 19 Sjemidas sønner var Ahjan, Sikem, Likhi og Aniam.
Efraims slekt
20 Efraims etterkommere var: Sjutelah, hans sønn Bered, hans sønn Tahat, hans sønn Elada, hans sønn Taham, 21 hans sønn Sabad og hans sønn Sjutelah, dessuten Eser og Elad. De ble drept av noen menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde dratt ned for å røve buskapen deres. 22 Efraim, faren deres, sørget i lang tid, og brødrene hans kom for å trøste ham. 23 Siden gikk han inn til sin kone, og hun ble med barn. Hun fødte en sønn og ga ham navnet Beria, fordi en ulykke hadde rammet deres hus. 24 Hans datter het Sjeera. Hun bygde Nedre og Øvre Bet-Horon og Ussen-Sjeera. 25 Hans sønn var Refah, hans sønn Resjef, hans sønn Telah, hans sønn Tahan, 26 hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elisjama, 27 hans sønn Nun og hans sønn Josva.
   
28 Deres eiendommer og bosetninger var Betel med landsbyene som hørte til, og mot øst Naaran og mot vest Geser med landsbyer og Sikem med landsbyer, helt til Ajja med landsbyene som hørte til. 29 Manasses etterkommere rådde i Bet-Sjean med landsbyene som hørte til, i Taanak med landsbyer, Megiddo med landsbyer og Dor med landsbyer. I disse byene bodde etterkommerne til Josef, Israels sønn.
Asjers slekt
30 Asjers sønner var Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beria, og Serah var deres søster. 31 Berias sønner var Heber og Malkiel. Han var far til Birsajit. 32 Heber fikk sønnene Jaflet, Sjomer og Hotam, og Sjua var deres søster. 33 Jaflets sønner var Pasak, Bimhal og Asjvat. Disse var Jaflets sønner. 34 Sjomers sønner var Ahi, Rohga, Jehubba og Aram. 35 Sønnene til hans bror Helem var Sofah, Jimna, Sjelesj og Amal. 36 Sofahs sønner var Suah, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra, 37 Beser, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Beera. 38 Jeters sønner var Jefunne, Pispa og Ara. 39 Og Ullas sønner var Arah, Hanniel og Risja.
   
40 Alle disse var Asjers etterkommere, familieoverhoder, utvalgte og tapre krigere, ledende høvdinger. De som var registrert til krigstjeneste, utgjorde 26 000 mann.
Note: Beria: Navnet ligner et ord som betyr «i ulykke».
Forrige kapittelNeste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»