Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Første Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Forrige kapittelNeste kapittel

Levis slekt
6Levis sønner var Gersjom, Kehat og Merari.  2 Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel.  3 Amrams barn var Aron, Moses og Mirjam. Og Arons sønner var Nadab, Abihu, Elasar og Itamar.  4 Elasar fikk sønnen Pinhas, og Pinhas fikk Abisjua;  5 Abisjua fikk sønnen Bukki, og Bukki fikk Ussi;  6 Ussi fikk sønnen Serahja, og Serahja fikk Merajot;  7 Merajot fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk Ahitub;  8 Ahitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk Ahimaas;  9 Ahimaas fikk sønnen Asarja, og Asarja fikk Johanan; 10 Johanan fikk sønnen Asarja; det var han som gjorde prestetjeneste i det tempelet Salomo hadde bygd i Jerusalem. 11 Asarja fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk Ahitub; 12 Ahitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk Sjallum; 13 Sjallum fikk sønnen Hilkia, og Hilkia fikk Asarja; 14 Asarja fikk sønnen Seraja, og Seraja fikk sønnen Josadak. 15 Josadak måtte gå i fangenskap den gang Herren drev Juda og Jerusalem i eksil ved Nebukadnesars hånd.
   
16 Levis sønner var Gersjom, Kehat og Merari. 17 Dette er navnene på Gersjoms sønner: Libni og Sjimi. 18 Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel. 19 Og Meraris sønner var Mahli og Musji.
        Dette er levittenes slekter, nevnt etter deres fedre:
20 Gersjom hadde sønnen Libni; hans sønn var Jahat og hans sønn Simma; 21 hans sønn var Joah, hans sønn Iddo, hans sønn Serah og hans sønn Jeotrai.
   
22 Kehat hadde sønnen Amminadab; hans sønn var Korah og hans sønn Assir; 23 hans sønn var Elkana, hans sønn Ebjasaf og hans sønn Assir; 24 hans sønn var Tahat, hans sønn Uriel, hans sønn Ussia og hans sønn Saul. 25 Elkanas sønner var Amasai og Ahimot; 26 hans sønn var Elkana, hans sønn Sofai og hans sønn Nahat; 27 hans sønn var Eliab, hans sønn Jeroham og hans sønn Elkana. 28 Samuel hadde to sønner; den førstefødte het Joel og den andre Abia.
   
29 Merari hadde sønnen Mahli; hans sønn var Libni, hans sønn Sjimi og hans sønn Ussa; 30 hans sønn var Sjima, hans sønn Haggia og hans sønn Asaja.
Tempelsangerne
31 Dette er de mennene som David innsatte til å lede sangen i Herrens hus da paktkisten hadde fått sitt hvilested der. 32 Før Salomo hadde bygd tempelet i Jerusalem, gjorde de tjeneste som sangere foran telthelligdommen, Guds bolig. Der sto de og utførte sin tjeneste etter forskriftene. 33 Dette er tempelsangerne og sønnene deres: av Kehats slekt: sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel, 34 sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Toah, 35 sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai, 36 sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asarja, sønn av Sefanja, 37 sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, 38 sønn av Jishar, sønn av Kehat, sønn av Levi, Israels sønn.
   
39 Asaf, Hemans slektning, som sto ved hans høyre side, var sønn av Berekja, sønn av Sjima, 40 sønn av Mikael, sønn av Baaseja, sønn av Malkia, 41 sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adaja, 42 sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sjimi, 43 sønn av Jahat, sønn av Gersjom, Levis sønn.
   
44 Brødrene deres, Merari-sønnene, sto på den venstre siden: Etan, sønn av Kisji, sønn av Abdi, sønn av Malluk, 45 sønn av Hasjabja, sønn av Amasja, sønn av Hilkia, 46 sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Sjemer, 47 sønn av Mahli, sønn av Musji, sønn av Merari, Levis sønn.
   
48 Deres brødre, de andre levittene, var satt til å gjøre all slags tjeneste i huset som er Guds bolig. 49 Aron og sønnene hans bar fram offer på brennofferalteret og røkelsesalteret. De skulle utføre all tjeneste i Det aller helligste og gjøre soning for Israel, nøyaktig slik som Moses, Guds tjener, hadde påbudt.
   
50 Dette var Arons etterkommere: Elasar, hans sønn Pinhas, hans sønn Abisjua, 51 hans sønn Bukki, hans sønn Ussi, hans sønn Serahja, 52 hans sønn Merajot, hans sønn Amarja, hans sønn Ahitub, 53 hans sønn Sadok og hans sønn Ahimaas.
Levittenes bosteder
54 Dette er levittenes bosteder, teltleirer som de hadde innenfor sitt landområde: Loddet falt først på Arons etterkommere av Kehat-slekten, 55 og de fikk Hebron i Juda-landet med beitemarkene rundt omkring. 56 Men byens åkerland og landsbyene som hørte til, fikk Kaleb, sønn av Jefunne. 57 Aronittene fikk altså tilfluktsbyene Hebron og Libna med beitemarker, Jattir og Esjtemoa med beitemarker, 58 Hilen med beitemarker og Debir med beitemarker, 59 Asjan med beitemarker og Bet-Sjemesj med beitemarker, 60 og fra Benjamins stamme Geba med beitemarker, Alemet med beitemarker og Anatot med beitemarker. I alt hadde de tretten byer for slektene sine. 61 De andre etterkommerne av Kehat, slekt for slekt, fikk ved loddkasting ti byer fra halvparten av Manasses stamme.
   
62 Gersjoms etterkommere, slekt for slekt, fikk tretten byer fra Jissakars stamme, Asjers stamme, Naftalis stamme og Manasses stamme i Basan. 63 Meraris etterkommere, slekt for slekt, fikk ved loddkasting tolv byer fra Rubens stamme, Gads stamme og Sebulons stamme. 64 Disse byene med tilhørende beitemarker ga israelittene til levittene. 65 Ved loddkasting fikk de disse byene som er nevnt her, fra Judas stamme, Simons stamme og Benjamins stamme.
   
66 De andre av Kehats etterkommere fikk disse byene fra Efraims stamme: 67 tilfluktsbyene Sikem i Efraim-fjellene med beitemarker og Geser med beitemarker, 68 Jokmeam med beitemarker og Bet-Horon med beitemarker, 69 Ajjalon med beitemarker og Gat-Rimmon med beitemarker, 70 og fra den ene halvparten av Manasses stamme Aner med beitemarker og Bileam med beitemarker. Dette fikk de andre etterkommerne av Kehat, slekt for slekt.
   
71 Gersjoms etterkommere, slekt for slekt, fikk fra den andre halvparten av Manasses stamme Golan i Basan med beitemarker og Asjtarot med beitemarker; 72 fra Jissakars stamme Kedesj med beitemarker og Daberat med beitemarker, 73 Ramot med beitemarker og Anem med beitemarker; 74 fra Asjers stamme Masjal med beitemarker og Abdon med beitemarker, 75 Hukok med beitemarker og Rehob med beitemarker; 76 og fra Naftalis stamme Kedesj i Galilea med beitemarker, Hammon med beitemarker og Kirjatajim med beitemarker.
   
77 De øvrige etterkommerne av Merari fikk fra Sebulons stamme Rimmon med beitemarker og Tabor med beitemarker; 78 på den andre siden av Jordan ved Jeriko, øst for Jordan, fikk de fra Rubens stamme Beser i ørkenen med beitemarker og Jahsa med beitemarker, 79 Kedemot med beitemarker og Mefaat med beitemarker, 80 og fra Gads stamme Ramot i Gilead med beitemarker og Mahanajim med beitemarker, 81 Hesjbon med beitemarker og Jaser med beitemarker.
Note: De øvrige etterkommerne av Merari: resten av levittene.
Forrige kapittelNeste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»