Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Første Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Forrige kapittelNeste kapittel

Levittenes inndeling og tjeneste
23Da David var blitt gammel og mett av dager, satte han Salomo, sønnen sin, til konge over Israel.  2 Han samlet alle lederne i Israel og prestene og levittene.  3 Levittene som var tretti år eller mer, ble talt. Tallet på menn, talt én for én, var 38 000.  4 Av disse skulle 24 000 lede arbeidet på Herrens hus, og 6000 skulle være tilsynsmenn og dommere,  5 4000 skulle være dørvoktere, og 4000 skulle lovsynge Herren til toner fra instrumenter som David hadde fått laget til lovsangen.
   
 6 David delte dem inn i skift etter Levis sønner, Gersjon, Kehat og Merari.  7 Til gersjonittene hørte Ladan og Sjimi.  8 Ladans sønner var Jehiel, som var den fremste, og Setam og Joel, tre i alt.  9 Sjimis sønner var Sjelomot, Hasiel og Haran, tre i alt. Disse var overhoder for Ladans familier. 10 Sjimis sønner var Jahat, Sisa, Je'usj og Beria. Dette var Sjimis sønner, fire i alt. 11 Jahat var overhode, Sisa den neste. Je'usj og Beria hadde ikke mange sønner. Derfor ble de regnet som én familie, og de ble mønstret under ett.
   
12 Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel, fire i alt. 13 Amrams sønner var Aron og Moses. Aron ble skilt ut for at han og sønnene hans til alle tider skulle innvie det høyhellige, tenne offerild for Herrens ansikt, tjene ham og lyse velsignelse i hans navn til evig tid. 14 Moses var en Guds mann. Sønnene hans ble regnet til Levis stamme. 15 Sønnene til Moses var Gersjom og Elieser. 16 Av Gersjoms sønner var Sjubael overhode. 17 Av Eliesers sønner var Rehabja overhode. Elieser hadde ikke andre sønner, men Rehabjas sønner var svært tallrike. 18 Av Jishars sønner var Sjelomit overhode. 19 Av Hebrons sønner var Jeria overhode; den andre var Amarja, den tredje Jahasiel og den fjerde Jekamam. 20 Av Ussiels sønner var Mika overhode, og Jisjia var den neste.
   
21 Meraris sønner var Mahli og Musji. Mahlis sønner var Elasar og Kisj. 22 Elasar døde; han hadde ingen sønner, bare døtre. Og sønnene til Kisj, slektningene deres, tok dem til koner. 23 Musjis sønner var Mahli, Eder og Jeremot, tre i alt. 24 Dette var Levis sønner, familie for familie, med sine overhoder, slik de ble mønstret og nevnt ved navn, én for én. Det var de som utførte tjenesten i Herrens hus, fra tjueårsalderen og oppover.
   
25 For David sa: « Herren, Israels Gud, har gitt folket sitt fred, og han vil bo i Jerusalem til evig tid. 26 Derfor trenger ikke levittene lenger å bære boligen og alt utstyret som hører med til tjenesten der.» 27 Noe av det siste David gjorde, var å telle levittene som var tjue år eller mer. 28 Oppgaven deres var å hjelpe aronittene med tjenesten i Herrens hus, i forgårdene og i siderommene, med renselsen av alt det hellige utstyret og med tjenesten som skulle utføres i Guds hus. 29 De skulle sørge for skuebrødene, det fine melet til grødeofferet, de usyrede flate brødene, det som blir stekt på helle, og deigen som blir knadd; de skulle også sørge for alle hulmål og lengdemål. 30 Hver morgen skulle de stå og takke og lovsynge Herren, og det samme hver kveld. 31 De skulle hjelpe til hver gang det ble båret fram brennoffer for Herren, så mange offer som var bestemt for hver sabbat, nymånedag og høytid, og alltid stå for Herrens ansikt. 32 Slik skulle de ha ansvar for telthelligdommen og tempelet og hjelpe brødrene sine, aronittene, når de gjorde tjeneste i Herrens hus.
1 Krøn 23,5 viser til 1 Krøn 15,16, 2 Krøn 7,6, 2 Krøn 29,26f, Neh 12,36, Am 6,5
Note: som David hadde fått laget: Hebr. har «jeg har laget».
Note: Sjimis sønner: Dette navnet passer ikke til v. 8. Sannsynligvis skal det være Jehiels sønner.
Note: Sisa: Hebr. har Sina, jf. v. 11.
Note: nymånedag: ▶fester og høytider.
Forrige kapittelNeste kapittel

01. august 2021

Dagens Bibelord

Matteus 18,21–35

Les i nettbibelen

21Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?» 22Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! ... Vis hele teksten

21Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?» 22Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! 23Difor kan himmelriket liknast med ein konge som ville gjera opp rekneskapen med tenarane sine. 24Då han tok til med oppgjeret, førte dei fram for han ein som var skuldig ti tusen talentar. 25Han hadde ikkje noko å betala med, og herren baud at han skulle seljast, både han og kona hans og borna og alt han eigde, så gjelda kunne betalast. 26Men tenaren fall på kne for han og bad: ‘Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg alt saman.’ 27Herren fekk inderleg medkjensle med han, sleppte han fri og ettergav han skulda. 28Då tenaren kom ut, møtte han ein medtenar som skulda han hundre denarar. Han greip medtenaren, tok strupetak på han og sa: ‘Betal det du skuldar!’ 29Medtenaren fall ned for han og bad: ‘Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg.’ 30Men han ville ikkje. Han gjekk av stad og sette medtenaren sin i fengsel; der skulle han sitja til han hadde betalt skulda. 31Då dei andre tenarane såg det som hende, vart dei svært sorgfulle. Dei gjekk til herren sin og fortalde han alt som var hendt. 32Då kalla herren tenaren til seg att og sa til han: ‘Du vonde tenar! Heile skulda ettergav eg deg fordi du bad meg om det. 33Skulle ikkje du òg ha vist miskunn mot medtenaren din, slik eg viste miskunn mot deg?’ 34Og herren vart sint og overgav tenaren til fangevaktarar som skulle mishandla han til han hadde betalt heile skulda. 35Slik skal Far min i himmelen gjera med kvar ein av dykk som ikkje av hjartet tilgjev bror sin.»