Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Forrige kapittelNeste kapittel

Slaver for kongen av Babel
25Dette ordet kom til Jeremia om hele folket i Juda i det fjerde året Jojakim, sønn av Josjia, var konge i Juda, det vil si det første året Nebukadnesar var konge i Babel.  2 Profeten Jeremia sa det til hele folket i Juda og alle som bodde i Jerusalem:
   
 3 Fra det trettende året Josjia, Amons sønn, var konge i Juda og til denne dag, det vil si i tjuetre år, har Herrens ord kommet til meg. Sent og tidlig har jeg talt til dere, men dere ville ikke høre.  4 Sent og tidlig sendte Herren alle sine tjenere profetene til dere, men dere ville ikke høre. Dere vendte ikke øret til for å høre  5 når de sa: Vend om, hver fra sin onde vei og sine onde gjerninger, så skal dere til alle tider få bo på den jorden som Herren ga dere og fedrene deres.  6 Dere skal ikke følge andre guder, ikke tjene dem og ikke tilbe dem. Dere skal ikke gjøre meg rasende med det deres egne hender har laget. Da skal jeg ikke skade dere.  7 Men dere ville ikke høre på meg, sier Herren. Dere gjorde meg rasende med det deres egne hender har laget, til skade for dere selv.
   
 8 Derfor sier Herren over hærskarene: Fordi dere ikke hørte på mine ord,  9 sender jeg nå bud og henter alle slektene fra nord, sier Herren, og kong Nebukadnesar av Babel, min tjener. Jeg lar dem komme over dette landet og alle som bor i det, og over alle folkeslagene omkring. Jeg slår dem med bann og utsletter dem. Jeg legger dem øde, gjør dem til spott og til evige ruiner. 10 Hos dem gjør jeg ende på lyden av jubel og glede, stemmen til brudgom og brud, lyden av håndkvern og lyset fra lamper. 11 Hele dette landet skal bli til ruin og ørken, og disse folkeslagene skal gjøre slavearbeid for kongen av Babel i sytti år.
   
12 Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid. 13 Alt jeg har sagt om dette landet, lar jeg komme over det, alt som er skrevet i denne boken, og som Jeremia har forkynt mot alle folkeslagene. 14 For også de må gjøre slavearbeid for mektige folkeslag og store konger. Slik gjengjelder jeg dem for gjerningene deres og for deres henders verk.
Vredens vin
15 Dette sa Herren, Israels Gud, til meg: Ta dette begeret med vredens vin fra min hånd og skjenk av det til de folkeslagene som jeg sender deg til. 16 De skal drikke og rave og rase fordi jeg sender sverd blant dem.
   
17 Da tok jeg begeret fra Herrens hånd og skjenket til alle folkeslagene han sendte meg til: 18 Jerusalem og byene i Juda, kongene og stormennene der, så de skulle bli til ruin og ødemark, til spott og forbannelse, slik det er i dag; 19 farao, kongen i Egypt, tjenerne og stormennene og hele folket hans, 20 og alt blandingsfolket; alle kongene i Us, alle kongene i filisternes land, Asjkalon, Gaza, Ekron og de som er igjen i Asjdod; 21 Edom, Moab og Ammon; 22 alle kongene i Tyros og Sidon og kongene fra fjerne kyster på den andre siden av havet; 23 Dedan, Tema og Bus og alle som har kortklipt hår ved tinningen; 24 alle araberkongene og alle kongene over blandingsfolkene som bor i ørkenen; 25 alle kongene i Simri, Elam og Media; 26 alle kongene i nord, både nære og fjerne, den ene etter den andre, ja, alle kongerikene som finnes utover jorden. Til slutt skal også kongen av Sjesjak drikke.
   
27 Du skal si til dem: Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Drikk til dere blir fulle og spyr! Dere skal falle for sverdet jeg sender blant dere, og ikke reise dere igjen. 28 Men dersom de nekter å ta begeret fra din hånd for å drikke, skal du si til dem: Så sier Herren over hærskarene: Drikke skal dere! 29 Se, først sender jeg ulykke over byen som mitt navn er nevnt over. Og så skulle dere slippe straff! Nei, dere skal ikke slippe. For jeg kaller på sverdet mot alle som bor på jorden, sier Herren over hærskarene.
Hør hvordan gjeterne skriker
30 Du skal profetere for dem med alle disse ordene. Du skal si til dem:
        
           Herren skal brøle fra det høye,
          la røsten runge fra sin hellige bolig.
          Han brøler over sin beitemark,
          roper lik folk som tråkker druer,
          til alle som bor på jorden.
          
   
31 Lyden når til jordens ende.
          For Herren fører sak mot folkene,
          alt som lever, stevner han for retten,
          de lovløse overgir han til sverdet,
          sier Herren.
          
   
32 Så sier Herren over hærskarene:
          En ulykke skal spre seg
          fra folkeslag til folkeslag.
          En sterk storm bryter løs
          fra jordens ytterste ende.
        
33 Den dagen skal det ligge mennesker som Herren har drept, fra den ene enden av jorden til den andre. De får ingen sørgehøytid, de skal ikke bli samlet eller gravlagt, de skal bli til gjødsel på jorden.
          
   
34 Klag og skrik, dere gjetere,
          velt dere i støvet,
          dere herrer over flokken!
          For nå er tiden kommet da dere skal slaktes.
          Dere skal bli spredt
          og falle som kostbare kar.
          
   
35 Gjeterne klarer ikke å flykte,
          det er ingen redning for herrene over flokken.
          
   
36 Hør hvordan gjeterne skriker
          og herrene over flokken klager!
          For Herren herjer beitene deres,
          
   
37 fredelige beitemarker legges øde
          fordi Herren er brennende vred.
          
   
38 Som ungløven har han forlatt sitt skjul.
          For landet deres er lagt øde
          av det herjende sverdet
          og av hans brennende vrede.
Jer 25,3 viser til Jer 1,2f
Jer 25,4 viser til Jer 7,13+
Jer 25,10 viser til Jer 7,34+
Jer 25,11 viser til 2 Krøn 36,21f, Esra 1,1, Jer 29,10, Dan 9,2, Sak 1,12
Note: sytti år: rundt tall for det nybabylonske rikes varighet. Perserkongen Kyros erobret Babel i 539 f.Kr.
Note: Us: ukjent landområde som i Klag 4,21 forbindes med Edom. Jf. Job 1,1.
Jer 25,23 viser til Jer 9,26
Note: Dedan, Tema og Bus: landområder i Nord-Arabia. Jf. Jes 21,13f. kortklipt hår: >9,26.
Note: Simri, Elam og Media: Simri er ukjent, Elam og Media er områder i Persia, øst for Babel.
Note: Sjesjak: Navnet er en omskrivning for Babel.
Jer 25,33 viser til Jer 9,22+
Forrige kapittelNeste kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»