Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Domarane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Kongedømet til Abimelek
9Abimelek, son til Jerubbaal, fór til morbrørne sine i Sikem. Han tala med dei og med heile slekta til morfaren sin og sa:  2 «Gå no til alle menn med makt i Sikem og spør: Kva er best for dykk? Vil de ha sytti mann, alle sønene til Jerubbaal, til å rå over dykk, eller vil de at berre éin mann skal rå? Kom i hug at eg er av same bein og kjøt som de.»  3 Då gjekk morbrørne og sa alt dette til alle menn i Sikem. Og hjartet deira vart vunne for Abimelek, for dei sa: «Han er jo ein av våre.»  4 Så gav dei han sytti sjekel sølv frå tempelet til Baal-Berit. For dei leigde Abimelek nokre simple menn som gjekk og dreiv, og dei følgde han.  5 Så fór han til huset åt far sin i Ofra. Der drap han brørne sine, sønene til Jerubbaal, sytti mann på éin stein. Berre Jotam, yngste sonen til Jerubbaal, vart att, for han hadde gøymt seg.  6 Alle menn med makt i Sikem og alle som var i Bet-Millo, samla seg. Dei gjekk ut og gjorde Abimelek til konge, ved steinstøtte-eika i Sikem.
   
 7 Då Jotam fekk vita det, gjekk han opp på toppen av Garisim-fjellet. Han ropa høgt:
        
          Høyr på meg, de menn i Sikem,
          så skal Gud høyra på dykk!
          
   
 8 Ein gong gjekk trea
          for å salva ein konge.
          Dei sa til oliventreet:
          «Du skal vera konge over oss!»
          
   
 9 Men oliventreet svara:
          «Skulle eg gje avkall på oljen min
          som gudar og menneske blir æra med,
          og gje meg til å svaia over dei andre trea?»
          
   
10 Då sa trea til fikentreet:
          «Kom du og ver konge over oss!»
          
   
11 Fikentreet svara:
          «Skulle eg gje avkall på mi søte, gode frukt
          og gje meg til å svaia over dei andre trea?»
          
   
12 Så sa dei til vintreet:
          «Kom du og ver konge over oss!»
          
   
13 Vintreet svara:
          «Skulle eg gje avkall på den nye vinen
          som gjer gudar og menneske glade,
          og gje meg til å svaia over dei andre trea?»
          
   
14 Då sa alle trea til klungeren:
          «Kom du og ver konge over oss!»
          
   
15 Klungeren svara:
          «Er det verkeleg slik
          at de vil salva meg til konge,
          så kom og søk ly i skuggen min!
          Elles fer det eld ut frå klungeren,
          og han skal øyda sedrane på Libanon.»
        
16 Har de fare ærleg og trufast fram når de no har gjort Abimelek til konge? Gjorde de vel mot Jerubbaal og ætta hans og lét han få som han fortente? 17 Far min stridde for dykk, han våga livet og berga dykk ut av hendene på Midjan. 18 Men i dag har de reist dykk mot slekta til far min og drepe sønene hans, sytti mann på éin stein. De har gjort Abimelek, som er son til slavekvinna hans, til konge over Sikems menn fordi han er ein av dykk. 19 Har de i dag fare ærleg og trufast fram mot Jerubbaal og ætta hans, så gled dykk over Abimelek og lat han gleda seg over dykk! 20 Men har de ikkje det, skal det gå eld ut frå Abimelek og øydeleggja mennene i Sikem og Bet-Millo. Og eld skal gå ut frå mennene i Sikem og frå Bet-Millo og øydeleggja Abimelek. 21 Så rømde Jotam. Han flykta og fór til Beer. Der slo han seg ned så Abimelek, bror hans, ikkje kunne nå han.
   
22 I tre år styrte Abimelek i Israel. 23 Då sende Gud ei vond ånd mellom Abimelek og mennene i Sikem, så dei sveik Abimelek. 24 Dette hende for at valdsverket som vart gjort mot dei sytti sønene til Jerubbaal, kunne bli hemna. Blodet deira skulle koma både over deira eigen bror Abimelek, han som drap dei, og over mennene i Sikem, som støtta han så han kunne drepa brørne sine med eigne hender. 25 Mennene i Sikem la folk i bakhald mot han på fjelltoppane, og dei rana alle som fór forbi dei på vegen. Dette fekk Abimelek vita.
   
26 Gaal, son til Ebed, kom til Sikem saman med brørne sine, og mennene i Sikem fekk tillit til han. 27 Dei gjekk ut og hausta vinmarkene sine og pressa druene. Så heldt dei fest. Dei gjekk inn i tempelet til guden sin, åt og drakk og banna Abimelek. 28 Då sa Gaal, son til Ebed: «Kven er Abimelek, og kven er Sikem, at vi skulle tena han? Er han ikkje son til Jerubbaal, og er ikkje Sebul tilsynsmannen hans? Ten dei mennene som ættar frå Hamor, far til Sikem! Kvifor skulle vi tena denne mannen? 29 Gjev eg hadde hand om dette folket, så skulle eg få Abimelek or vegen. Då skulle eg seia til han: Auk hæren din, Abimelek, og dra ut i strid!»
   
30 Då Sebul, hovdingen i byen, fekk høyra kva Gaal, son til Ebed, hadde sagt, vart han rasande. 31 Han sende i løynd bod til Abimelek og sa: «Høyr! Gaal, son til Ebed, er komen til Sikem saman med brørne sine, og dei øser opp byen mot deg. 32 No i natt skal du ta i veg med det folket du har hos deg, og leggja deg i bakhald ute i ope lende. 33 I morgon tidleg, når sola går opp, skal du rykkja fram og ta på byen. Då vil Gaal og folket hans fara ut imot deg, og du kan gjera med han det du maktar.»
   
34 Abimelek tok ut om natta med alt det folket han hadde, og dei la seg i bakhald mot Sikem i fire grupper. 35 Då Gaal, son til Ebed, gjekk ut og stod ved inngangen til byporten, kom Abimelek og folket hans fram frå bakhaldet. 36 Gaal fekk auge på folket og sa til Sebul: «Sjå, det kjem folk ned frå fjelltoppane!» Sebul svara: «Det er skuggen av fjella du tek for menneske.» 37 Men Gaal heldt fram: «Jau, det kjem folk ned frå verdsens navle, og ein annan flokk kjem på vegen frå Spåmannseika.» 38 Då sa Sebul til han: «Kvar er no dei store orda dine? Var det ikkje du som sa: Kven er Abimelek, at vi skulle tena han? Sjå, her kjem desse folka du vørde så lite. Dra no ut og kjemp mot dei!»
   
39 Då drog Gaal ut i spissen for mennene i Sikem og kjempa mot Abimelek. 40 Men Abimelek sette etter han og dreiv han på flukt. Mange fall; det låg drepne heilt bort til byporten. 41 Sidan slo Abimelek seg ned i Aruma. Og Sebul dreiv Gaal og brørne hans bort; dei fekk ikkje bu i Sikem. 42 Dagen etter skulle Sikem-folket ut på marka. Då Abimelek fekk vita det, 43 delte han hæren sin i tre flokkar og la seg i bakhald ute i ope lende. Då han såg at folka kom ut av byen, sette han på dei og slo dei. 44 Abimelek og flokken som følgde han, sprang og stilte seg ved inngangen til byporten, medan dei to andre flokkane tok på alle som var ute på marka, og hogg dei ned. 45 Abimelek kjempa mot byen heile dagen. Han tok byen, og folket som var der, slo han i hel. Byen reiv han ned og sådde han til med salt.
   
46 Då mennene i Sikem-borga høyrde det, gjekk dei alle inn i kjellarrommet under El-Berit-tempelet. 47 Så snart Abimelek fekk vita at alle menn i Sikem-borga hadde samla seg, 48 gjekk han opp på Salmon-fjellet med alle mennene sine. Abimelek greip tak i ei øks og hogg greiner av trea. Han lyfte dei opp og la dei på skuldra. Så sa han til folka sine: «De ser kva eg har gjort. Skund dykk og gjer som eg.» 49 Alt folket hogg kvar si bør med greiner og følgde etter Abimelek. Dei la greinene over kjellarrommet og sette fyr på dei over hovudet på dei som var der. Slik mista dei livet, alle som var i Sikem-borga òg, om lag tusen menn og kvinner.
   
50 Sidan gjekk Abimelek mot Tebes. Han kringsette byen og tok han. 51 Midt i byen var det eit festningstårn. Dit rømde alle menn og kvinner og alle dei mektige i byen. Dei stengde etter seg og gjekk opp på tårntaket. 52 Abimelek gjekk fram mot tårnet og ville ta det. Men då han kom inntil porten i tårnet og ville setja eld på han, 53 var det ei kvinne som kasta ein kvernstein i hovudet på Abimelek så skallen hans vart knust. 54 Han ropa snøgt til våpenberaren sin: «Dra sverdet og drep meg, så det ikkje skal seiast at ei kvinne slo meg i hel!» Då stakk tenaren sverdet gjennom han, og han døydde.
   
55 Då israelittane såg at Abimelek var død, gjekk dei heim, kvar til sitt. 56 Såleis gav Gud Abimelek like for det vonde han gjorde mot far sin då han drap dei sytti brørne sine. 57 Og alt det vonde som mennene i Sikem hadde gjort, lét Gud koma att over hovuda deira. Den forbanninga som Jotam, son til Jerubbaal, hadde lyst, kom over dei.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

27. juni 2022

Dagens bibelord

Johannes 16,25–33

Les i nettbibelen

25Dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om Far. 26Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da. ... Vis hele teksten

25Dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om Far. 26Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da. 27For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. 28Jeg er utgått fra Far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Far.» 29Disiplene hans sier: «Nå taler du rett fram og ikke i bilder. 30Nå forstår vi at du vet alt og ikke trenger at noen spør deg. Derfor tror vi at du er kommet fra Gud.» 31Jesus svarte: «Tror dere nå? 32Det kommer en time, ja, den er nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel er jeg ikke alene, for Far er med meg. 33Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»