Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

< Forrige kapittelNeste kapittel >
31På den tid, sier Herren, skal jeg være Gud for alle Israels slekter, og de skal være mitt folk.
          
   
 2 Så sier Herren:
          Det folket som slapp unna sverdet,
          har funnet nåde i ørkenen.
          Israel skal dra av sted og finne ro.

Enda en gang vil jeg bygge deg
 3 Fra det fjerne viste Herren seg for meg:
          Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel,
          derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.
          
   
 4 Enda en gang vil jeg bygge deg
          så du blir bygd opp igjen.
          Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene
          og gå ut i latter og dans.
          
   
 5 Enda en gang skal du plante vinmarker
          på fjellene i Samaria,
          og de som har plantet, skal selv ta dem i bruk.
          
   
 6 Ja, det kommer en dag
          da vaktmenn skal rope på Efraim-fjellet:
          Kom, la oss dra opp til Sion,
          til Herren vår Gud.
          
   
 7 Så sier Herren:
          Bryt ut i jubel og glede for Jakob,
          rop høyt for det fremste av folkeslag!
          La lovsangen lyde, og si:
          « Herre, frels ditt folk,
          Israels rest!»
          
   
 8 Se, jeg fører dem tilbake fra landet i nord,
          jeg samler dem fra jordens ytterste ende.
          Blant dem er det både blinde og halte,
          gravide og fødende kvinner;
          de vender tilbake i store flokker.
          
   
 9 De kommer med gråt,
          jeg leder dem med trøst.
          Jeg fører dem til rennende bekker,
          på jevn vei der de ikke snubler.
          For jeg er en far for Israel,
          og Efraim er min førstefødte sønn.
          
   
10 Hør Herrens ord, dere folkeslag!
          Forkynn det til fjerne kyster og si:
          Han som spredte Israel,
          skal samle og vokte det
          slik en gjeter vokter sin flokk.
          
   
11 For Herren har fridd Jakob ut
          og kjøpt ham fri
          fra hender som er sterkere enn hans.
          
   
12 De skal komme og juble på Sion-høyden,
          stråle av glede over Herrens gode gaver:
          korn, ny vin og fin olje,
          sauer og okser.
          Selv skal de være som en vannrik hage;
          de skal ikke lenger lide nød.
          
   
13 Da skal jomfruen glede seg i dansen,
          unge menn sammen med de gamle.
          Jeg vender sorgen til fryd for dem,
          trøster og gleder dem som klager.
          
   
14 Jeg gir prestene rikelig med fett
          og metter folket mitt med gode gaver,
          sier Herren.
          
   
15 Så sier Herren:
          I Rama høres skrik,
          klagesang og bitter gråt.
          Rakel gråter over barna sine
          og vil ikke la seg trøste.
          For barna hennes er ikke mer.
          
   
16 Så sier Herren:
          Gråt ikke så høyt,
          fell ikke tårer!
          Du skal få lønn for strevet, sier Herren,
          de skal vende hjem fra fiendens land.
          
   
17 Det er håp for etterkommerne dine, sier Herren,
          barna skal vende hjem til sitt eget land.
          
   
18 Jeg har hørt Efraim synes synd på seg selv:
          Du har tuktet meg,
          jeg ble tuktet som en utemmet kalv.
          Vend meg om, så jeg kan vende hjem!
          For du er Herren min Gud.
          
   
19 Da jeg hadde vendt meg bort,
          angret jeg,
          og da jeg fikk innsikt,
          slo jeg meg på låret.
          Skam og vanære må jeg bære
          for min ungdoms spott.
          
   
20 Er Efraim min dyrebare sønn,
          er han mitt kjæreste barn?
          Hver gang jeg taler imot ham,
          må jeg likevel tenke på ham.
          Derfor skjelver mitt indre for ham,
          jeg må vise barmhjertighet mot ham,
          sier Herren.

Kom hjem igjen
    21 Reis merkesteiner,
          sett opp veimerker!
          Legg nøye merke til den veien du gikk!
          Vend tilbake, jomfru Israel,
          tilbake til disse byene dine!
          
   
22 Hvor lenge vil du snu deg hit og dit,
          du frafalne datter?
          Nå skaper Herren noe nytt i landet,
          en kvinne skal verge en mann.
        
23 Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Enda en gang skal Juda og byene der si disse ordene når jeg vender skjebnen for dem: « Herren velsigne deg, du rettferds bolig, du hellige fjell.» 24 Der skal Juda og alle byene bo sammen, både bønder og gjetere som streifer rundt med flokken sin. 25 Jeg gir den slitne rikelig å drikke og metter alle som lider nød.
   
26 Da våknet jeg og så meg omkring. Søvnen hadde gjort meg godt.
        
27 Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg sår ut mennesker og dyr i Israels og Judas hus. 28 Og slik jeg før våket over dem for å rykke opp og rive ned, knuse, ødelegge og skade, slik vil jeg nå våke over dem for å bygge og plante, sier Herren.
          
   
29 På den tid
          skal de ikke lenger si:
          Fedrene spiste sure druer,
          og barna fikk dårlige tenner.
          
   
30 Men hver skal dø for sin egen synd.
          Den som spiser sure druer,
          skal selv få dårlige tenner.

En ny pakt
    31 Se, dager skal komme, sier Herren,
          da jeg slutter en ny pakt
          med Israels hus og Judas hus,
          
   
32 ikke som den pakten
          jeg sluttet med fedrene deres
          den dagen jeg tok dem i hånden
          og førte dem ut av Egypt;
          den pakten brøt de,
          enda jeg var deres herre, sier Herren.
          
   
33 Men dette er pakten jeg vil slutte
          med Israels hus i dager som kommer,
          sier Herren:
          Jeg legger min lov i deres sinn
          og skriver den i deres hjerte.
          Jeg skal være deres Gud,
          og de skal være mitt folk.
          
   
34 Da skal ingen lenger
          undervise sin neste og sin bror
          og si: «Kjenn Herren!»
          For de skal alle kjenne meg,
          både små og store, sier Herren.
          For jeg vil tilgi skylden deres
          og ikke lenger huske synden.
          
   
35 Så sier Herren,
          han som satte solen til å lyse om dagen
          og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten,
          han som rører opp havet så bølgene drønner,
           Herren over hærskarene er hans navn:
          
   
36 Lar jeg disse ordningene vike,
          sier Herren,
          da skal også Israels ætt for alltid
          opphøre å være et folk for mitt ansikt.
          
   
37 Så sier Herren:
          Hvis himmelen der oppe kan måles
          og jordens grunnvoller der nede kan utforskes,
          da vil jeg også forkaste
          hele Israels ætt
          på grunn av alt de har gjort, sier Herren.
        
38 Se, dager skal komme, sier Herren, da byen skal bygges opp igjen for Herren, fra Hananel-tårnet til Hjørneporten. 39 Målesnoren skal gå videre rett fram til Gareb-haugen og så bøye av til Goa. 40 Hele dalen med likene og den fete offerasken og alle skråningene ned til Kedron-dalen, til hjørnet ved Hesteporten mot øst, skal være hellig for Herren. Aldri mer skal byen rives ned eller knuses.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

26. mars 2023

Dagens bibelord

Lukas 1,26–38

Les i nettbibelen

26Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. ... Vis hele teksten

26Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. 32Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. 33Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» 34Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. 36Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37For ingen ting er umulig for Gud.» 38Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Dagens bibelord

Lukas 1,26–38

Les i nettbibelen

26Men då Elisabet var i sjette månaden, vart engelen Gabriel send frå Gud til ein by i Galilea som heitte Nasaret, 27til ei jomfru som var lova bort til Josef, ein mann av Davids ætt. Namnet hennar var Maria. ... Vis hele teksten

26Men då Elisabet var i sjette månaden, vart engelen Gabriel send frå Gud til ein by i Galilea som heitte Nasaret, 27til ei jomfru som var lova bort til Josef, ein mann av Davids ætt. Namnet hennar var Maria. 28Engelen kom inn til henne og sa: «Ver helsa, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29Ved desse orda vart ho forskrekka og undrast på kva denne helsinga skulle tyda. 30Men engelen sa til henne: «Ver ikkje redd, Maria! For du har funne nåde hos Gud. 31Høyr! Du skal bli med barn og få ein son, og du skal gje han namnet Jesus. 32Han skal vera stor og kallast Son til Den høgste. Herren Gud skal gje han kongsstolen til David, far hans. 33Han skal vera konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikkje vera ende på kongedømet hans.» 34Maria sa til engelen: «Korleis skal dette gå til når eg ikkje har vore saman med nokon mann?» 35Engelen svara: «Den heilage ande skal koma over deg, og krafta frå Den høgste skal skyggja over deg. Difor skal òg barnet som blir fødd, vera heilagt og kallast Guds Son. 36Og høyr: Elisabet, slektningen din, ventar ein son, ho òg, på sine gamle dagar. Ho som dei sa ikkje kunne få born, er alt i sjette månaden. 37For ingen ting er umogleg for Gud.» 38Då sa Maria: «Sjå, eg er Herrens tenestekvinne. Lat det gå meg som du har sagt.» Så forlét engelen henne.

Dagens bibelord

Lukas 1,26–38

Les i nettbibelen

26Go Elisabet lei guđát mánus, de Ipmil vuolggahii eŋgel Gabriela muhtun Galilea gávpogii man namma lei Nasaret, 27nieidda lusa gii lei lohpádaddan Josefiin, Davida soga olbmáin. Nieidda namma lei Maria. ... Vis hele teksten

26Go Elisabet lei guđát mánus, de Ipmil vuolggahii eŋgel Gabriela muhtun Galilea gávpogii man namma lei Nasaret, 27nieidda lusa gii lei lohpádaddan Josefiin, Davida soga olbmáin. Nieidda namma lei Maria. 28Eŋgel bođii sisa su lusa ja celkkii: “Dearvva dutnje, don gii leat árpmihuvvon! Hearrá lea duinna.” 29Son suorganii sakka eŋgela sániid dihte ja imaštii maid dát buorástahttin mearkkašii. 30Muhto eŋgel celkkii sutnje: “Ale bala, Maria, don leat gávdnan árpmu Ipmila luhtte. 31Don šattat máná vuostá ja riegádahtát bártni, ja don bijat sutnje namman Jesus. 32Son lea stuoris ja gohčoduvvo Alimusa bárdnin, ja Hearrá Ipmil addá sutnje su áhči Davida truvnnu. 33Son ráđđe Jakoba viesu agálaččat, iige su gonagasváldi noga goassege.” 34Maria jearai eŋgelis: “Mo dat sáhttá dáhpáhuvvat go in leat leamaš ovttainge olbmáin.” 35Eŋgel vástidii: “Bassi Vuoigŋa boahtá du badjelii, ja Alimusa fápmu suoivanastá du. Dan dihte lea bassi dat mánná gii riegáda, ja son gohčoduvvo Ipmila bárdnin. 36Du fuolki Elisabet lea maiddái vuordimin bártni, boarisvuođastis. Son gii adnojuvvui sahkuheapmin, lea juo guđát mánus. 37Dasgo ii mihkkege leat veadjemeahttun Ipmilii.” 38Dalle Maria celkkii: “Mun lean Hearrá bálvaleaddji. Šaddos munnje nugo leat cealkán.” Ja eŋgel vulggii su luhtte eret.