Filipperbrevet – Dag 4

Filipperbrevet er med rette kalt et Kristus-brev pga. sitt vitnesbyrd om hva Kristus betyr. Om vi skal finne et hovedtema, må det være gleden, som er hele brevets grunntone.

Banner som leser: "12 dager" og "Filipperbrevet"

Vær ett i sjel og sinn

Filipperne 1,27-2,4

Les i nettbibelen.

27Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet 28og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere. 29For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. 30Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. 1Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, 2så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. 3Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. 4Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.

Å være kristen er å stå i kamp. Vår motstander vil hindre evangeliets virkning og føre oss bort fra Gud. Han kan virke gjennom mennesker som i åndelig blindhet står Guds ord imot og legger hindringer i veien for kristent arbeid. Slik har det alltid vært og slik vil det være så lenge det er nådetid.

Nettopp derfor er det viktig at vi er klar over hva som gir seier i denne kampen. Våpenet er Guds ord, og det har virkning i seg selv ved Den Hellige Ånd. Men det er ikke likegyldig hvordan den er som skal bruke dette våpenet, og heller ikke hvordan de som står i en slik kamp, har det med hverandre. Det hjelper ikke at en hær har aldri så gode våpen – om soldatene ikke vet hvordan de skal brukes.

Derfor er Paulus opptatt av hvordan de opptrer i denne kampen. Han ber dem stå sammen i kjærlighet, vise enighet og ikke gjøre noe ut fra egen vinning. Da kan ikke motstanderen svekke dem i kampen ved å splitte fellesskapet deres. Kanskje vi og vårt eget kristne fellesskap trenger en oppmuntring til å stå sammen i kjærlighet i den kampen vi skal føre for evangeliets sak?

Spørsmål til samtale – Filipperne 1

  • Hva i dette kapitlet tror dere overrasket de «ferske» kristne som leste det, mest?
  • Hvilket inntrykk gir kap. 1 av Paulus’ bønneliv?
  • Hva tror dere Paulus mener med det han skriver i vers 5?
  • Les vers 6. Hvilken «god gjerning» er det Gud har begynt i dere (og som han skal fullføre)?