Fra Himmelfart til Pinse – Dag 2

Jesus er både den allmektige Herre og vår øversteprest som ber for oss i himmelen. Det er et seiersbudskap og et trøstebudskap. Denne leseplanen tar deg med inn i noen aktuelle tekster og avslutter med oppfyllelsen av løftet om Den hellige Ånd.

Banner som leser "Fra Himmelfart til Pinse" og "6 dager"

Refleksjon

Jesus er i himmelen. Han sitter ved Guds høyre hånd.

Men han er ikke passiv. Han er kongen som leder en ‘hær’ av kristne mennesker. Jeg vil være en av disse som kommer til ham i hellig skrud for å være med i hans «frelsesarme» (vers 3).

En dag kommer hans store oppgjør med djevelen og alle hans fiender.

Men Jesus er også prest. Tenk, nå er han i himmelen som min øversteprest. Der gjør han gjeldende det offeret han bar fram for meg på Golgata (vers 4).

Fordypning

Dette er den teksten som de første kristne oftest siterte! De anvendte den frimodig på Jesus når de bekjente «Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære». Og de hadde sikkert også denne teksten i tankene når de forkynte at Jesus «skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde».

Denne Davids-salmens historiske bakgrunn er Guds løfte til kong David (og kongene i hans slekt) om seier over fiendene. Men David talte «i Ånden» og fikk formuleringer som dypest sett gjelder Messias og hans opphøyelse og seier. Les hvordan Jesus selv tolket salmen i Matteus 22,43–45.

Kongens presterolle har bakgrunn i fortellingen om Melkisedek (1 Mosebok 14,18ff). Hebreerbrevet tegner konturene av Jesus som vår øversteprest med bakgrunn i denne prestekonge-skikkelsen (Hebreerbrevet 7).

David skildret altså Messias («Davidssønnen») både som Herre (her en gudsbenevnelse), konge og prest.

Kjære Jesus. Du er min Herre, du har vervet meg, og jeg tilhører deg. Jeg vil tjene deg med de gavene du gir meg. Takk for at du er den seirende som skal vinne full seier – til slutt. Amen.

Bibelteksten

Salmene 110,1-4

Les i nettbibelen.

1Av David. En salme. Herren sier til min herre: «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!» 2Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer. Du skal herske blant dine fiender! 3Folket ditt møter villig fram den dagen du viser din kraft. Din ungdoms dugg kommer til deg i hellig prakt, fra morgenrødens fang. 4Herren har sverget og angrer det ikke: «Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis.»

Les mer

43Jesus sa: «Hvordan kan da David ved Ånden kalle ham herre? Han sier jo: 44‘ Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.’ 45Når David altså kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?»

Les i nettbibelen

18Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste.

Les i nettbibelen

1Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Gud, Den høyeste. Han kom og møtte Abraham og velsignet ham da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene, 2og Abraham ga ham tiende av alt. Han er for det første Melkisedek, navnet betyr «rettferdighetens konge», og dernest er han konge i Salem, det vil si fredens konge. 3Han er uten far og uten mor og har ingen ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Slik er han lik Guds Sønn; han er og blir prest for alltid. 4Se hvor stor han er, denne mannen som Abraham, patriarken, ga tiende av det beste krigsbyttet. 5De av Levis sønner som blir prester, skal etter loven ta tiende av folket, altså av sine søsken, enda de også nedstammer fra Abraham. 6Men Melkisedek, som ikke er av deres ætt, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått Guds løfter. 7Nå kan ingen benekte at den som blir velsignet, står lavere enn den som velsigner. 8Ellers er det dødelige mennesker som mottar tiende, men her er det en som får det vitnesbyrdet at han lever. 9Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende. 10For ennå ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk i møte med ham. 11Dersom fullendelsen kunne nås gjennom det levittiske prestedømmet, som folket var bundet til ved loven, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som kalles prest av samme slag som Melkisedek og ikke som Aron? 12Når prestedømmet blir forandret, er det nødvendig at også loven blir forandret. 13For han det er tale om her, hørte til en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved alteret. 14Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. 15Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. 16Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men gjennom kraften i et uforgjengelig liv. 17Han får jo dette vitnesbyrdet: Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek. 18Dermed blir et eldre bud opphevet fordi det er svakt og unyttig. 19Loven førte jo ikke noe fram til fullendelse. Men nå kommer noe bedre, et håp som gjør at vi kan komme Gud nær. 20Dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed, 21men denne ble innsatt med ed av Gud, som sier: Herren har sverget og angrer det ikke: Du skal til evig tid være prest. 22Derfor er den også så mye bedre, den pakten Jesus går god for. 23Dessuten har det vært flere slike prester, for døden hindret dem i å fortsette. 24Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. 25Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. 26Ja, en slik øversteprest måtte vi ha: hellig, uten ondskap, ren, atskilt fra syndere og opphøyd over himlene. 27Han trenger ikke, som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv. 28De som loven innsetter til øversteprester, er svake mennesker. Men gjennom ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, blir Sønnen innsatt, han som for evig har nådd fram til fullendelsen.

Les i nettbibelen