Fra Himmelfart til Pinse – Dag 6

Jesus er både den allmektige Herre og vår øversteprest som ber for oss i himmelen. Det er et seiersbudskap og et trøstebudskap. Denne leseplanen tar deg med inn i noen aktuelle tekster og avslutter med oppfyllelsen av løftet om Den hellige Ånd.

Banner som leser "Fra Himmelfart til Pinse" og "6 dager"

Refleksjon

Jeg skulle gjerne ha vært der. Merket overraskelsen. Kjent på stemningen. Hørt på denne merkelige tungetalen. Observert øynene på dem som lyttet til. Registrert alle de ulike språkene som var representert.

Men det skal jeg ha: Jeg har vært gjenstand for ettervirkningene av pinsedagen! Jeg er døpt til Jesu navn. Ånden han plassert evangeliet om ham i hjertet mitt. Jeg kjenner gleden ved å tilhøre ham – og jeg kjenner trangen til å dele Jesus-fortellingen videre. Jeg vet at han vil utruste meg. Og gjennom misjon får jeg krysse språkgrenser. Geografiske grenser. Etniske grenser.

Fordypning

Pinsedag spiller viktig rolle i det Lukas har skrevet. I Lukas 24 refererer han Jesu ord om den kraften de skulle vente på i dagene etter Kristi himmelfartsdag. I Apostlenes gjerninger 1 ser vi hvordan dette blir gjentatt, og hvordan flokken av disipler var samlet i «den øvre sal» – i bønn og forventning.

Etter ti dager skjedde dette vi her har lest. Lukas gjengir etter hvert en tale av Peter. Peter forklarte det som skjedde som oppfyllelse av profetier. Og han lot alt det som hadde skjedd med Jesus, være forkynnelsens store og glade hovedtema. Dette merket tilhørerne allerede før denne talen av Peter: «Vi hører dem tale om Guds storverk» (vers 11).

Men Ånden er ikke bare en kraft. Han er en person. Hele 3000 ble omvendt denne dagen, og Ånden ble gitt som frelsesgave til de nye kristne gjennom dåpen og troen på Jesus.

At apostlene talte slik at tilhørerne (som representerte mange ulike språk) forsto forkynnelsen, signaliserte at evangeliet nå begynner på sin vei til de mange folkeslag – slik Jesus hadde sagt.

Pust på oss, Hellige Ånd,
hver gang vi hører Guds ord
– her hvor vi bor.
Vis oss, du talsmann fra Gud,
Jesus – og det han har gjort,
at det er stort.

Fyll oss, du Hellige Ånd,
rust oss med kraft i fra deg.
Vis oss din vei.
Blås på oss, himmelske vind,
gi du oss evner og mot.
Gud, du er god.

Bibelteksten

Apostlenes gjerninger 2,1-11

Les i nettbibelen.

1Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. 3Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. 5I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. 6En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. 7Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? 8Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? 9Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, 10Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!»

Les mer

1Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. 2Da så de at steinen var rullet fra graven. 3Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. 4De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. 5Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? 6Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: 7‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’» 8Da husket de hans ord. 9Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. 10Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. 11Men de mente det hele var løst snakk, og trodde dem ikke. 12Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt. 13Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, 14og de snakket om alt det som var skjedd. 15Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. 16Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. 17Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, 18og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.» 19«Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. 20Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. 21Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. 22Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, 23men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.» 25Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» 27Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. 28De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. 29Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. 30Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. 31Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. 32De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» 33Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elleve og vennene deres samlet, 34og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» 35Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. 36Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 37De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. 38Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? 39Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» 40*Dermed viste han dem hendene og føttene sine.• 41Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?» 42De ga ham et stykke stekt fisk, 43og han tok det og spiste mens de så på. 44Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» 45Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48Dere er vitner om dette. 49Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» 50Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. 51Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. 53Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

Les i nettbibelen

1I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 2og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. 3Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. 4En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. 5For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» 6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» 9Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» 12Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. 13Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. 14Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. 15En gang på denne tiden sto Peter fram blant søsknene. Det var omkring hundre og tjue mennesker samlet. 16«Mine søsken», sa han, «det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som Den hellige ånd lot David si om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus. 17Han var regnet med blant oss og hadde fått samme tjeneste og oppdrag. 18For lønnen han fikk for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt hodestups så buken revnet og alle innvollene veltet ut. 19Alle som bor i Jerusalem, fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakeldama, det betyr Blodåkeren. 20For det står skrevet i Salmenes bok: La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, og: La en annen overta hans oppdrag. 21Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, 22helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp.» 23Og de stilte fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, og Mattias. 24Så ba de: «Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt 25til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted.» 26De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve.

Les i nettbibelen