Romerbrevet 5,12-21

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

Adam og Kristus

Romerne 5,12-21

Les i nettbibelen.

12Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. 13Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. 14Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. 15Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. 16Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt. 17Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus. 18Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. 19Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. 20Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. 21For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Mange teologer oppfatter store deler av GT som billedlig språk. I mange teologiske miljø er det opplest og vedtatt at skapelsesberetningen er et bilde og at Adam dermed aldri har eksistert. Moses er på samme vis kun et sagn og ingen virkelig skikkelse.

I lys av dagens tekst blir en slik holdning til Bibelen utfordret. Skal vi som kristne ha troverdighet i møte med verden, må vi holde frem hele Bibelen som Guds ord!

Da kan vi også ta til oss det frigjørende budskapet; der synden er stor er nåden enda større! Vi er frelst ved den enes frelsesverk, av en ufattelig nåde.

Dette budskapet kan vi juble over! Og vi kan jublende løpe våre ikke-troende medmennesker i møte med dette gledesbudskapet: Nåden er større enn all synd, og gaven Gud vil gi er frifinnelse og liv til alle!

Holder du gaven for deg selv, eller deler du den med andre?

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan forvalter du den gaven Gud har gitt deg?