25. februar 2024

Dagens bibelord

Lukas 7,36-50

Les i nettbibelen

36 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. 37 Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit... Vis hele teksten

36 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. 37 Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. 38 Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. 39 Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, tenkte han med seg selv: «Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv.» 40 Da tok Jesus til orde. «Simon», sa han til fariseeren, «jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. 41 Jesus sa: «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre femti. 42 Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» 43 Simon svarte: «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», sa Jesus. 44 Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. 45 Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. 46 Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. 47 Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» 48 Så sa han til kvinnen: «Syndene dine er tilgitt.» 49 Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som til og med tilgir synder?» 50 Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå i fred!»

Dagens bibelord

Lukas 7,36-50

Les i nettbibelen

36 Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37 No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei... Vis hele teksten

36 Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37 No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38 Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39 Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40 Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41 Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42 Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43 «Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44 Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45 Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46 Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47 Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48 Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49 Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50 Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»

Dagens bibelord

Lukas 7,36-50

Les i nettbibelen

36 Muhtun farisealaš bovdii Jesusa iežas ruktui boradit, ja son bođii dohko ja manai beavdái. 37 Dan gávpogis lei nisson gii elii suttolaš eallima. Go son gulai ahte Jesus lei farisealačča guossis, de son bođii dohko. Sus lei mielde... Vis hele teksten

36 Muhtun farisealaš bovdii Jesusa iežas ruktui boradit, ja son bođii dohko ja manai beavdái. 37 Dan gávpogis lei nisson gii elii suttolaš eallima. Go son gulai ahte Jesus lei farisealačča guossis, de son bođii dohko. Sus lei mielde alabasterbohtal mas lei fiinna vuoiddas. 38 Son manai Jesusa duohkái su julggiid gurrii ja čierui. Go su gatnjalat njuoskadedje Jesusa julggiid, de son sihkui daid vuovttaiguin, cummástalai daid ja vuoiddai daid vuoidasiin. 39 Farisealaš gii lei bovden Jesusa, oinnii dan ja jurddašii: “Jos dát olmmái livččii profehta, de son dieđášii makkár nisson dat lea gii su guoskkahallá, ahte son lea suttolaš.” 40 Dalle Jesus celkkii sutnje: “Simon, mus lea juoga dutnje dadjat.” Farisealaš vástidii: “Daja, oahpaheaddji.” 41 Jesus celkkii: “Ledje guokte olbmá. Soai leigga velggolaččat ruhtalonejeaddjái, nubbi vihttačuođi denára, nubbigis vihttalogi. 42 Go sudnos ii lean mainna máksit, de ruhtalonejeaddji luittii vealggi sudnuide goappašagaide. Goabbá sudnos dál ráhkista su eambbo?” 43 Simon vástidii: “Mu mielas dat geasa son luittii stuorit vealggi.” Jesus celkkii: “Rievttuid don dubmejit.” 44 Son jorggihii nissona guvlui ja celkkii Simonii: “Oainnátgo dán nissona? Go mun bohten du vissui, de don it addán munnje čázi mainna bassat julggiid, muhto son njuoskadii gatnjaliiddisguin mu julggiid ja sihkui daid vuovttaiguin. 45 Don it addán munnje cummá go mun bohten, muhto son ii leat heaitán cummástallamis mu julggiid dan rájes go bohten. 46 Don it vuoidan mu oaivvi oljjuin, muhto son vuoiddai mu julggiid fiinna vuoidasiin. 47 Danin mun cealkkán dutnje: Son oaččui ándagassii eatnat suttuidis, danin son čájehii stuorra ráhkisvuođa. Muhto gii oažžu ándagassii uhccán, dat maid ráhkista uhccán.” 48 Ja son celkkii nissonii: “Du suttut leat addojuvvon ándagassii.” 49 Eará guossit imaštallagohte: “Gii dát lea, gii addá velá suttuidge ándagassii?” 50 Muhto Jesus celkkii nissonii: “Du osku lea beastán du. Mana ráfái.”