02 Biejjiem jïh askem

En sørsamisk salme som takker Gud for alt som er

Header 1410x3002

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Bakgrunn

Hva betyr det for deg å få snakke ditt eget språk?

Bierna Bientie var prest for sørsamer. Det hadde slått ham at det fantes få salmer på sørsamisk. Skulle man synge salmer i en sørsamisk gudstjeneste, måtte man ofte synge på andre språk. Bientie begynte å samarbeide med en kjent forkjemper for sørsamisk språk og kultur, Anna Jacobsen. Sammen skrev og oversatte de mange salmer.

En av tekstene de skrev, var inspirert av Måne og sol. De gjorde mer enn å oversette teksten, de skrev også inn flere elementer som var tett knyttet til sørsamisk liv og kultur, som nordlyset og reinen.

Da komponisten Frode Fjellheim skulle skrive melodi til teksten, hentet han inspirasjon i joiketradisjonen og i det sørsamiske språkets egen rytmikk. Resultatet er blitt en salme hvor tekst og melodi står i et samisk landskap – og takker Gud for alt og alle som bor på jorden.


Visste du at

… samenes historie i Norge strekker seg mer enn 10.000 år tilbake. Samene er regnet som urfolk i Norge, og har en rik og mangfoldig kultur.

… i Norge er det i dag tre samiske språk i bruk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Flere samiske språk som ble snakket i Norge tidligere, er forsvunnet.

… i 1997 ba kong Harald om tilgivelse for fornorskningspolitikken som norske myndigheter hadde ført overfor samene.

… i 2021 vant samiske reineiere på Fosen i Trøndelag en viktig seier i Høyesterett. Et stort vindkraftanlegg hadde ødelagt et sørsamisk reindriftsområde. Høyesterettsdommen sa at dette var en krenkelse av samenes rett til å utøve sin kultur.


Bibelsteder

1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag. 6Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannet! Den skal skille vann fra vann.» 7Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. 8Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag. 9Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik. 10Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt. 11Gud sa: «Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag.» Og det ble slik. 12Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt. 13Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag. 14Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt! De skal være tegn for høytider, dager og år. 15De skal være lys på himmelhvelvingen og skinne over jorden.» Og det ble slik. 16Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen og det minste lyset til å herske over natten, og stjernene. 17Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, 18til å herske over dagen og over natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. 19Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag. 20Gud sa: «Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» 21Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt. 22Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet! Og fuglene skal bli mange på jorden.» 23Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag. 24Gud sa: «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger: fe, kryp og ville dyr av alle slag!» Og det ble slik. 25Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt. 26Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Les i nettbibelen

23For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere:I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, 24takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» 26For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.

Les i nettbibelen

26Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. 27Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud vår skaper, s. 21

Gud vår befrier, s. 22

Jesus, hvem var han, s. 25

Jesus, hvem er han, s. 26-27

Dåpen, s.30-31

Skaperverket, s. 43

Den Hellige Ånd, s. 50