08 Folkefrelsar, til oss kom

En salme full av undring

Header 1410x3008

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Kort om salmen

Kan en tekst som ble skrevet for mange hundre år siden, si noe til oss i dag? Folkefrelsar, til oss kom er i hvert fall en av de eldste salmetekstene vi har. Den ble skrevet på 300-tallet av Ambrosius, som var biskop i Milano.

På denne tiden var det en keiser som regjerte over hele det enorme Romerriket. En dag krevde keiserens mor at alle gudstjenestene i Milano skulle feires på en bestemt måte. Biskop Ambrosius kom i en skvis. Keisermorens ønske var nemlig i strid med kirkens lære.

Ambrosius nektet å følge keisermorens befaling. Sammen med menigheten gikk han inn i kirken i Milano og stengte dørene. Snart kom soldater og beleiret kirken.

Keisermakten kunne være brutal. Ambrosius og menigheten stod i fare for å bli drept. For å holde motet oppe, begynte de å synge salmer. Flere av salmene skrev Ambrosius under beleiringen.

Etter hvert ga soldatene etter og ble med i den vakre salmesangen selv. Keisermoren ga seg omsider.

Hva var det keisermoren krevde, som Ambrosius satte livet på spill for å hindre? Teksten til Folkefrelsar gir svaret. Ambrosius mente at Jesus er både Gud og menneske. Dette trodde ikke keisermoren på, men for Ambrosius var det helt sentralt: Fordi Jesus er Gud Fader lik, kan han frelse alle folk. Og fordi han er blitt menneske, kan han være midt blant oss.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

En fattig Gud?

Det første verset blir avsluttet med et spørsmål: Hvorfor måtte Jesus komme til jorden som fattig? Hva tror du er svaret på spørsmålet?

Påstand: At Gud ble menneske betyr at han forstår hvordan det er å være meg i dag. Diskuter.

Hvem er Messias?

Salmen inneholder flere profetier fra Det gamle testamentet som handler om Messias. Messias var kongen som Gud hadde lovet å sende for å redde folket fra fiendene deres. På gresk blir ordet messias oversatt til khristos. I Det nye testamentet blir Jesus kalt for Jesus Kristus. Det var slik de første kristne leste Skriftene, som vi kaller Det gamle testamentet; de leste profetiene om Messias og tolket Jesus som en oppfyllelse av profetiene. Salmen «Folkefrelsar, til oss kom» har mange referanser til Bibelen, og gjennom sin tolkning kan salmen gi et innblikk i hvordan Det gamle og Det nye testamentet kan leses sammen.

Filmressurs: Temavideoen The Messiah fra BibleProject.

Oppgave: Let frem Messias-profetier i Det gamle testamentet og se om dere finner noen som nevnes i Salmen «Folkefrelsar, til oss kom». Lag en liste over ulike Messias-bilder/beskrivelser sammen som gruppe. Lag gjerne en oversikt. Bruk f.eks. tidslinjen.no, tegn/mal bilder, lag tablå eller lag en liste over ulike tekster.


Bibelsteder

6Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Les i nettbibelen

18For Kristus selv led for synder, én gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende, 19og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap.

Les i nettbibelen

6Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.

Les i nettbibelen

5La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! 6Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rovå være Gud lik, 7men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelseog ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, 8fornedret han seg selvog ble lydig til døden, ja, døden på korset. 9Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyesteog gitt ham navnet over alle navn. 10I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg,i himmelen, på jorden og under jorden, 11og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre,til Gud Faders ære!

Les i nettbibelen

42Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Den store fortellingen, s. 3

Hvorfor lese Bibelen, s. 6

Hellig hus, s. 11

Gud vår skaper, s. 21

Gud vår befrier, s. 22

Jesus – hvem var han, s. 25

Jesus – hvem er han, s. 26


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.