Forstå Bibelen i sammenheng

Ved hjelp av håndbevegelser og huskeord lærer elevene hovedlinjene i Bibelen og blir kjent med noen av de viktigste bibelske personene.

Hopp rett til

Forstå Bibelen i sammenheng

Ved hjelp av håndbevegelser og huskeord lærer elevene hovedlinjene i Bibelen og blir kjent med noen av de viktigste bibelske personene. Et spennende kursopplegg utarbeidet av Bibelselskapet og forbeholdt elever på 4. - 5. trinn i grunnskolen.
Vandring gjennom Bibelen for barn er et spennende kursopplegg for elever på mellomtrinnet i grunnskolen.

Vandring gjennom Bibelen for barn er en tidslinje av fortellinger muntlig formidlet, og inviterer til aktiv elevmedvirkning og engasjement.

Vandring gjennom Bibelen – kurstilbud på to dobbeltimer til KRLE-undervisningen.
Kurset har vært brukt i skoler over hele landet i over tjue år. Vandring gjennom Bibelen for barn er ikke forkynnende, men er laget som en hjelp til lærere som underviser i faget KRLE. Kurset samsvarer med fagets formål og kompetansemål på de aktuelle alderstrinn. Tidsrammen er en dobbeltime i Det gamle testamentet og en dobbeltime i Det nye testamentet.

Kursholderkurs
Om lag 400 kateketer, menighetspedagoger, prester o.a. har gått Bibelselskapets kursholderkurs for å skolere seg til å kunne gi undervisningstilbudet på 2 dobbeltimer til skoler innen sine menigheter/områder.

Kurset er:

  • et undervisningsopplegg utarbeidet av Bibelselskapet
  • en spennende gjennomgang av fortellingene i Bibelen
  • allsidig læreopplevelse for elever på mellomtrinnet

Målgruppe
Stoffet er lagt til rette for 4. - 5. trinn og er et velegnet tilbud til KRLE-faget. Elevene får hjelp til å bli kjent med denne spennende boksamlingen.

Tid: Kurset tar fire skoletimer - det er vanlig å dele dette opp i to dobbeltimer, gjerne i to uker etter hverandre.

Utstyr
Elevene får utdelt arbeidshefte med hjelp til å finne fram i Bibelen, sider til å fylle inn huskeord, kart og varierte oppgaver som kan brukes i etterkant av kurset. Heftet koster kr 25,-.
Det kan være nødvendig å flytte på stoler og pulter, slik at en kan legge ut geografien i Midtøsten i klasserommet.

Forberedelse og etterarbeid
Lærer må informere elever og foreldre før kurset, slik at alle vet at det kommer en kursholder utenfra som skal undervise om Bibelen. Det forutsettes at læreren (helst den som er lærer i KRLE-faget) er tilstede i klassen under kurset, slik at læreren vet hva elevene har gjennomgått og kan repetere dette sammen med dem. Det utdelte heftet inneholder ulike typer oppfølgingsoppgaver som kan benyttes i etterkant av kurset.

Vandring gjennom Bibelen - eksempelvideo

Glimt fra en skoletime med besøk av en kursholder i Vandring gjennom Bibelen for barn.