Bakgrunn og situasjon

I denne artikkelen får du innblikk i omstendighetene rundt Markusevangeliet. Hvem er forfatteren? Hvem er evangeliet skrevet for/til? Når ble det skrevet?

Datering

Markusevangeliet er, etter de aller flestes syn, eldst av evangeliene. Det ble trolig skrevet ca. 70 e.Kr., like før eller etter ødeleggelsen av templet i Jerusalem under den jødiske krigen (jf. kap. 13, særlig v. 2.14).

Jesus om templet

Les i nettbibelen.

2Han svarte: «Ja, ser du disse storslåtte bygningene? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.»

Hvem er Markusevangeliet skrevet til?

Det er usikkert hvor evangeliet ble til, blant annet er Roma/Italia, Syria eller Palestina foreslått. Det er heller ikke kjent hvem det er skrevet for, men hedningkristne har trolig vært et viktig publikum, siden evangeliet legger vekt på å forklare jødiske skikker og flere steder oversetter arameiske ord (f.eks. 5,41). Markus har også mange ord og uttrykk med bakgrunn i latin (jf. 5,9).

Ulike språk i Markusevangeliet

Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!»

Les i nettbibelen

Nå spurte Jesus ham: «Hva er navnet ditt?» Han svarte: «Mitt navn er Legion, for vi er mange.»

Les i nettbibelen

Form

Når Markus skriver sitt evangelium, utvikler han en ny litterær form. Han kombinerer den type biografi som var kjent fra antikken ellers, med folkelige fortellerformer og med forkynnelse slik den fant sted i de kristnes gudstjenester og i deres forsvar av troen overfor andre.

Markus har, etter de fleste forskeres mening, også vært en hovedkilde for Matteus og Lukas. Men evangeliet har også noen tekster som ikke finnes hos disse. Dette stoffet kalles Markus-særstoff (MarkS).

Før Markus skrev evangeliet, har mye av stoffet trolig vært overlevert som muntlige fortellinger. Noe kan også ha hatt en delvis skriftlig form, bl.a. talene i kap. 4 og 13 og lidelseshistorien i kap. 14–15.

Hvem skrev Markusevangeliet?

Som de andre evangeliene er Markus anonymt. Overskriften er ikke kjent før 300-tallet. Ifølge Papias, biskop i Hierapolis i Frygia (ca. 70–150 e.Kr.), var forfatteren «Markus, Peters tolk», som ikke hadde møtt Jesus selv, men fikk sin informasjon om ham gjennom Peter.

Ifølge en tradisjon fra andre halvdel av 2. årh. er forfatteren Johannes Markus, omtalt i NT som medarbeider av Paulus og Peter.

Mange forskere er av flere grunner skeptiske til disse tradisjonene, bl.a. fordi evangeliet er lite preget av den jødekristne tenkningen som Peter ellers er kjent for. Spørsmålet om hvem som har skrevet evangeliet, lar seg vanskelig besvare.