Oppbygning

Vi kan dele Markusevangeliet opp i tre deler - eller akter om du vil: (1) Jesus underviser og helbreder i Galilea, (2) Jesus og disiplene på vei til Jerusalem, (3) Jesus i Jerusalem.

1,1–13 Starten på Jesu virksomhet

1,1–8 Døperen Johannes’ virksomhet 1,9–13 Jesu dåp

1,14–8,26 Jesu virksomhet i Galilea og omegn

1,14–3,35 Forkynnelse og helbredelser, tilhengere og motstandere

4,1–34 Tale med lignelser om Guds rike

4,35–8,26 Forkynnelse og undergjerninger blant jøder og hedninger

8,27–10,52 Reisen til Jerusalem – etterfølgelsens, lidelsens og tjenestens vei

8,27–9,1 Peters Kristus-bekjennelse, første lidelsesforutsigelse

9,2–50 Storhet og tjeneste, andre lidelsesforutsigelse

10 Hverdagsliv og etterfølgelse, tredje lidelsesforutsigelse

11,1–16,8 Jesus i Jerusalem

11–12 Virksomhet, forkynnelse og konflikter

13 Tale om de tider som skal komme 14–15 Prosessen mot Jesus, hans lidelse og død 16,1–8 Oppstandelsen, den tomme grav

16,9–20 Tillegg: Den oppstandne viser seg, hans befaling og himmelfart

De eldste håndskriftene av Markus slutter med 16,8. Det ble allerede i den tidligste kirkes tid laget nye avslutninger på fortellingen. Det finnes fem hovedformer av slike tillegg. Disse stammer trolig fra første halvdel av det 2. årh. og senere (16,9–20).