Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Mosebok

10

Folkeslagene på jorden

1 Dette er slektshistorien til Noahs sønner, Sem, Ham og Jafet. De fikk sønner etter storflommen. 2 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3 Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4 Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. 5 Fra dem har folkeslagene på fjerne kyster bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag.

6 Hams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan. 7 Kusj hadde sønnene Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Rama hadde sønnene Saba og Dedan.

8 Kusj ble far til Nimrod. Han var den første som ble mektig på jorden. 9 Han ble en mektig jeger for Herrens ansikt. Derfor heter det: «Som Nimrod, en mektig jeger for Herrens ansikt.» 10 Kongedømmet hans omfattet først Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. 11 Fra dette landet dro han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah 12 og Resen mellom Ninive og Kalah, det er den store byen.

13 Misrajim ble far til luderne, anamerne, lehaberne, naftuherne, 14 patruserne og kasluherne, de som filisterne er utgått fra, og kaftorerne.

15 Kanaan ble far til Sidon, hans førstefødte, og til Het, 16 og til jebusittene, amorittene og girgasjittene, 17 hevittene, arkittene og sinittene, 18 arvadittene, semarittene og hamatittene. Siden spredte kanaaneernes slekter seg videre utover. 19 Kanaaneernes landområde strakte seg fra Sidon i retning av Gerar like til Gaza, og mot Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim like til Lesja. 20 Dette var Hams etterkommere, slekt for slekt og språk for språk, land etter land og folkeslag etter folkeslag.

21 Sem, Jafets eldste bror, fikk også barn. Han ble stamfar til alle Eber-sønnene. 22 Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. 23 Arams sønner var Us, Hul, Geter og Masj. 24 Arpaksjad ble far til Sjelah, og Sjelah ble far til Eber. 25 Eber fikk to sønner. Den ene het Peleg, for i hans dager ble jorden delt opp. Hans bror het Joktan. 26 Joktan ble far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerah, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. 30 De hadde sine bosteder fra Mesja bort mot Sefar, i fjellene mot øst.

31 Dette var Sems etterkommere, slekt for slekt og språk for språk, land etter land, folkeslag for folkeslag. 32 Og dette var slektene etter Noahs sønner, slektshistorie for slektshistorie, folkeslag etter folkeslag. Fra dem har folkeslagene bredt seg ut over jorden etter storflommen.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.