Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

11

Kong David inntar Jerusalem

1 Siden kom hele Israel sammen hos David i Hebron og sa: «Se, vi er av samme bein og kjøtt som du. 2 Allerede for lenge siden, da Saul var konge, var det du som førte Israel både ut og hjem igjen. Herren din Gud har sagt til deg: Du skal være hyrde for mitt folk Israel, du skal være fyrste over Israel.»

3 Så kom alle Israels eldste til kongen i Hebron. David sluttet en pakt med dem i Hebron for Herrens ansikt. Og de salvet David til konge over Israel, slik Herren hadde sagt gjennom Samuel.

4 David og hele Israel dro nå til Jerusalem – det er Jebus. Der i landet bodde jebusittene. 5 Innbyggerne i Jebus sa til David: «Her kommer du aldri inn!» David inntok likevel Sion-borgen, som nå er Davidsbyen. 6 David sa: «Den som først feller en jebusitt, skal være høvding og fører.» Joab, sønn av Seruja, kom først opp, og han ble høvding. 7 David slo seg ned i borgen; derfor kalte de den Davidsbyen. 8 Han bygde rundt byen, fra Millo og helt rundt, mens Joab fikk resten av byen på fote igjen. 9 David fikk stadig større makt, for Herren over hærskarene var med ham.

Davids krigere

10 Dette er de fremste blant Davids krigshelter. Sammen med hele Israel ga de kongsmakten hans sterk støtte. De ville gjøre ham til konge etter Herrens ord om Israel. 11 Dette er en fortegnelse over Davids krigere: Først Jasjobam, sønn av Hakmoni, som var høvding for de tre. Det var han som svingte spydet over tre hundre falne på én gang. 12 Etter ham kom Elasar, sønn av Dodo fra Ahoah. Han var en av de tre heltene. 13 Han var med David ved Pas-Dammim da filisterne hadde samlet seg til kamp der. Det var en tett byggåker der, og da folket flyktet for filisterne, 14 stilte de seg opp midt i åkeren og beskyttet den. De slo ned filisterne, og Herren lot dem vinne en stor seier.

15 En gang dro tre av de tretti høvdingene ned over klippen til David, som var i hulen ved Adullam. Filisterhæren lå da i leir i Refa'im-dalen. 16 David holdt den gangen til i fjellborgen, og filisternes forpost lå ved Betlehem. 17 Da ble David svært tørst og sa: «Hvem vil hente vann til meg fra brønnen ved byporten i Betlehem?» 18 De tre tok seg inn i filisterleiren. De øste opp vann fra brønnen ved byporten i Betlehem og kom til David med det. Men han ville ikke drikke det. Han øste det ut for Herren 19 og sa: «Måtte min Gud fri meg fra å gjøre noe slikt! Skulle jeg drikke blodet av disse mennene som satte livet på spill for å hente vann?» Og han ville ikke drikke det. – Dette gjorde de tre heltene.

20 Absjai, bror til Joab, var høvding over de tretti. En gang svingte han spydet over tre hundre falne, og han fikk et stort navn blant de tretti. 21 Han var svært høyt aktet blant de tretti og ble deres leder, men han kom ikke opp mot de tre.

22 Benaja, sønn av Jojada, fra Kabseel, var en modig mann og gjorde mange heltegjerninger. Han slo i hjel de to sønnene til Ariel fra Moab. En dag det hadde snødd, steg han ned i en brønn og drepte en løve. 23 Han felte også en svær egypter som var fem alen høy. Egypteren hadde et spyd så tykt som en vevbom i hånden. Men Benaja gikk imot ham med en stav, rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. 24 Dette gjorde Benaja, sønn av Jojada, og han fikk et stort navn blant de tretti krigsheltene. 25 Han var høyt aktet blant de tretti, men kom ikke opp mot de tre. David satte ham over livvakten sin.

26 De tapreste krigsheltene var: Asael, bror til Joab; Elhanan, sønn av Dodo fra Betlehem; 27 Sjammot fra Harod; Heles fra Pelon; 28 Ira, sønn av Ikkesj, fra Tekoa; Abieser fra Anatot; 29 Sibbekai fra Husja; Ilai fra Ahoah; 30 Mahrai fra Netofa; Heled, sønn av Baana, fra Netofa; 31 Itai, sønn av Ribai, fra Gibea i Benjamin; Benaja fra Piraton; 32 Hurai fra Gaasj-dalene; Abiel fra Bet-Araba; 33 Asmavet fra Bahurim; Eljahba fra Sjaalbon; 34 Hasjem-sønnene fra Gison; Jonatan, sønn av Sjage, fra Harar; 35 Ahiam, sønn av Sjarar, fra Harar; Elifal, sønn av Ur; 36 Hefer fra Mekera; Ahia fra Pelon; 37 Hesro fra Karmel; Naarai, sønn av Esbai; 38 Joel, bror til Natan; Mibhar, sønn av Hagri; 39 Selek fra Ammon; Nahrai fra Beerot, våpenbæreren til Joab, sønn av Seruja; 40 Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir; 41 hetitten Uria; Sabad, sønn av Ahlai; 42 rubenitten Adina, sønn av Sjisa, høvding for rubenittene, og tretti mann med ham; 43 Hanan, sønn av Maaka; Josjafat fra Mitne; 44 Ussia fra Asjtera; Sjama og Je'iel, sønner av Hotam fra Aroer; 45 Jediael, sønn av Sjimri, og hans bror Joha fra Tis; 46 Eliel fra Mahanajim, Jeribai og Josjavja, Elnaams sønner, og Jitma fra Moab; 47 Eliel, Obed og Jaasiel fra Soba.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.