Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Paulusa girji efesoslaččaide

2

Jápmimis eallimii

1 Dii leiddet jápmán din rihkkumiid ja suttuid dihte 2 dalle go dii eliidet dán áiggi mielde ja máilmmi vuogi mielde ja jeagadeiddet áimmu fámuid ráđđejeaddji, dan vuoiŋŋa mii dál duddjo jeagohis olbmuid siste. 3 Sin searvvis mii buohkat eliimet ja ollašuhtiimet iežamet luonddu anistumiid nugo min rumaš ja jurdagat dáhtto, ja nu mii leimmet luonddusteamet moari mánát, nugo earátge.

4 Ipmila váibmoláđisvuohta lea goittotge nu valljugas ja son ráhkistii min nu stuorra ráhkisvuođain ahte son 5 dagai min geat leimmet jápmán rihkkumiiddámet dihte, eallin oktanaga Kristusiin. Árpmus dii lehpet bestojuvvon. 6 Ipmil čuoččáldahtii min oktan Kristusiin ja attii midjiidenai saji almmis, 7 vai beassá čájehit boahtti áiggiide man valljugas lea su árbmu ja man stuoris su buorrevuohta, go son attii midjiide Kristus Jesusa. 8 Dasgo árpmus dii lehpet bestojuvvon oskku bokte. Dat ii leat din dahku, muhto Ipmila attáldat. 9 Dat ii leat olbmo daguid veagas, amas oktage iežas rámidit. 10 Mii maid leat Ipmila dahku, sivdniduvvon Kristus Jesusis dahkat buriid daguid maid Ipmil álggu rájes lea gárvvistan midjiide, vai mii vádjolivččiimet daid siste.

Kristus ovttastahttá báhkiniid ja juvddálaččaid

11 Muitet dan dihte ahte dii leiddet báhkinat riegádeamis, ja din gohčodit birračuohpakeahttájin sii geat gohčoduvvojit birračuhppojuvvon olmmožin dan birračuohpahusa dihte mii dahkkojuvvo rupmašii olbmo gieđain. 12 Muitet ahte dii dalle eliidet almmá Kristusa haga, Israela álbmoga olggobealde, iige dis lean oassi lihtuide iige daid lohpádusaide, ja dii leiddet máilmmis almmá doaivvu ja Ipmila haga. 13 Muhto dál, Kristus Jesusis, lehpet dii geat ovdal leiddet sus guhkkin, boahtán lahka Kristusa vara bokte.

14 Kristus lea min ráfi. Son dagai oktan goappašagaid, báhkiniid ja juvddálaččaid, ja njeiddii jápmimiinnis vašálašvuođa muvrra mii earuhii sin. 15 Son lea heaittihan lága oktan báhkkomiiguin ja njuolggadusaiguin, vai son ieš dagašii iežas siste dan guoktása oktan ođđa olmmožin, ja nu son duddjo ráfi. 16 Ovtta rupmašis son soabahii goappašagaid Ipmiliin go son jámii ruossas, ja nu gottii vašálašvuođa. 17 Son bođii gulahit ráfi didjiide geat leiddet guhkkin, ja ráfi sidjiide geat ledje lahka. 18 Su bokte sáhttit sihke mii ja dii beassat Áhči lusa ovtta Vuoiŋŋas. 19 Dii nappo ehpet leat šat apmasat ehpetge vierrásat, muhto gullabehtet Ipmila bearrašii, seammá álbmogii go bassi olbmot. 20 Dii lehpet huksejuvvon apostaliid ja profehtaid vuođu ala, man čiehkageađgi lea Kristus Jesus ieš. 21 Sus oppa viessu ovttastuvvá ja šaddá bassi tempelin Hearrás, 22 ja su siste maiddái dii huksejuvvobehtet Ipmila vuoiŋŋalaš viessun.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.