Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Fjerde Mosebok

31

Kamp og deling av byttet

1  Herren sa til Moses: 2 «Fullfør israelittenes hevn over midjanittene! Siden skal du bli forent med ditt folk.»

3 Da sa Moses til folket: «Noen av dere må væpne dere til strid. De skal gå mot Midjan og fullføre Herrens hevn over dem. 4 Tusen mann fra hver stamme, fra alle stammene i Israel, skal dere sende ut i striden.» 5 Så ble tusen mann fra hver stamme valgt ut fra Israels tusener, i alt tolv tusen mann væpnet til strid. 6 Dem sendte Moses ut i strid, tusen mann fra hver stamme. Sammen med dem i striden gikk Pinhas, sønn av presten Elasar. Han hadde med seg utstyret fra helligdommen og signaltrompetene.

7 De gikk til strid mot Midjan, slik Herren hadde pålagt Moses, og drepte alle mennene der. 8 I tillegg til de andre som falt, drepte de Midjans konger Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba. Det var de fem kongene i Midjan. Også Bileam, Beors sønn, drepte de med sverd. 9 Israelittene førte kvinnene i Midjan og småbarna deres bort som fanger. Alle husdyrene, hele buskapen og all rikdommen deres tok de som krigsbytte. 10 De satte ild på alle teltleirene og alle byene de bodde i. 11 Og de tok med seg alt krigsbyttet og alt de hadde tatt, både av mennesker og av dyr. 12 Fangene, krigsbyttet og det de hadde tatt, førte de til Moses og presten Elasar og til hele Israels menighet, som lå i leir på slettene i Moab, ved Jordan, rett imot Jeriko.

13 Moses, presten Elasar og alle lederne i menigheten gikk i møte med dem utenfor leiren. 14 Moses var sint på befalingsmennene som kom tilbake fra striden, både førerne for tusen og førerne for hundre mann. 15 Han sa til dem: «Har dere latt alle kvinnene leve? 16 Husk at det var disse som på Bileams ord lokket israelittene til å være troløse mot Herren den gangen ved Peor, så det brøt ut pest i Herrens menighet. 17 Drep nå alle guttebarn og alle kvinner som har ligget med menn. 18 Men alle småjenter som ikke har ligget med menn, skal dere la leve. 19 Så må dere holde dere utenfor leiren i sju dager. Alle som har drept noen, og alle som har rørt ved noen av de falne, skal rense seg den tredje og den sjuende dagen. Det gjelder både dere og fangene deres. 20 Alle klesplagg, alt utstyr av skinn, alt som er laget av geiteragg, og alt utstyr av tre skal dere rense.»

21 Presten Elasar sa til stridsmennene som hadde vært med på felttoget: «Dette er en forskrift i loven som Herren påla Moses: 22 Gull og sølv, kobber og jern, tinn og bly, 23 alt som tåler ild, skal dere la gå gjennom ild, så det blir rent. Så skal det renses med renselsesvann. Men alt som ikke tåler ild, skal dere la gå gjennom vann. 24 Den sjuende dagen skal dere vaske klærne deres, så dere blir rene. Etterpå kan dere komme inn i leiren.»

25  Herren sa til Moses: 26 «Du og presten Elasar og de som er overhoder for familiene i menigheten, skal telle opp krigsbyttet dere har tatt, både av mennesker og av dyr. 27 Så skal du dele det likt mellom krigerne som var med på felttoget, og resten av menigheten. 28 Fra krigerne som gikk ut i strid, skal du kreve avgift til Herren: én for hver fem hundre, både av mennesker og av storfe, esler og småfe. 29 Dette skal du ta fra deres halvpart, og du skal gi det til presten Elasar. Det skal være en gave til Herren. 30 Av israelittenes halvpart skal du ta én av femti, både av mennesker og av storfe, esler og småfe, av hele buskapen, og gi til levittene som tar seg av tjenesten i Herrens bolig.»

31 Moses og presten Elasar gjorde som Herren hadde pålagt Moses. 32 Krigsbyttet, det som var igjen av byttet krigerne hadde røvet, var i alt 675 000 småfe, 33 72 000 storfe 34 og 61 000 esler. 35 Av mennesker var det i alt 32 000 kvinner som ikke hadde ligget med menn.

36 Den halvparten som tilfalt krigerne, besto av 337 500 småfe, 37 av dem var 675 avgift til Herren, 38 36 000 storfe, av dem var 72 avgift til Herren, 39 og 30 500 esler, av dem var 61 avgift til Herren. 40 Tallet på mennesker var 16 000, av dem var 32 avgift til Herren. 41 Avgiften som var en gave til Herren, ga Moses til presten Elasar, slik Herren hadde pålagt Moses.

42 Den halvparten som israelittene fikk, og som Moses hadde tatt fra krigerne, 43 den halvparten som menigheten fikk, var 337 500 småfe, 44 36 000 storfe, 45 30 500 esler 46 og 16 000 mennesker. 47 Av den halvparten som israelittene fikk, tok Moses én av femti, både av folk og av husdyr. Han ga dem til levittene, som tok seg av tjenesten i Herrens bolig, slik Herren hadde pålagt Moses.

48 Så kom befalingsmennene over hæravdelingene fram for Moses, både tusenmannsførerne og hundremannsførerne. 49 De sa til ham: «Dine tjenere har talt opp de krigerne vi hadde hånd om, og det manglet ikke en mann. 50 Nå kommer vi med et offer til Herren. Hver av oss har med det han har funnet av gullgjenstander: armringer, armbånd, fingerringer, øreringer og halskjeder. Det skal være til soning for oss hos Herren

51 Moses og presten Elasar tok imot gullet fra dem, alt var fint utførte ting. 52 Gullet som tusenmannsførerne og hundremannsførerne bar fram som offergave til Herren, var i alt 16 750 sjekel. 53 Men de menige krigerne beholdt hver for seg det krigsbyttet de hadde tatt. 54 Da Moses og presten Elasar hadde tatt imot gullet fra tusenmannsførerne og hundremannsførerne, bar de det inn i telthelligdommen. Det skulle være en påminnelse om israelittene for Herrens ansikt.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.