Gå til forsiden

Første Krønikebok

24

Prester og levitter inndeles i skift

1 Også Aron-sønnene var delt i skift. Arons sønner var Nadab og Abihu, Elasar og Itamar. 2 Men Nadab og Abihu døde før sin far og hadde ingen sønner. Derfor var det bare Elasar og Itamar som ble prester. 3 Sammen med Sadok av Elasars sønner og Akimelek av Itamars sønner delte David dem inn i grupper etter den tjenesten de skulle ha. 4 Da det viste seg at Elasars sønner hadde flere overhoder enn Itamars sønner, delte de dem inn slik at Elasar-sønnene fikk seksten overhoder for sine familier og Itamar-sønnene åtte for sine familier. 5 De inndelte dem ved loddkasting, begge to. For det fantes ledere for det hellige, for det som har med Gud å gjøre, både blant Elasar-sønnene og blant Itamar-sønnene. 6 Skriveren Sjemaja, Netanels sønn, av Levis stamme skrev dem opp, mens kongen og stormennene, presten Sadok og Akimelek, sønn av Ebjatar, og overhodene for prestenes og levittenes familier så på. Det ble hver gang tatt ut to familier for Elasar mens det ble tatt ut én familie for Itamar.

7 Det første loddet falt på Jojarib, det andre på Jedaja, 8 det tredje på Harim, det fjerde på Seorim, 9 det femte på Malkia, det sjette på Mijamin, 10 det sjuende på Hakkos, det åttende på Abia, 11 det niende på Jesjua, det tiende på Sjekanja, 12 det ellevte på Eljasjib, det tolvte på Jakim, 13 det trettende på Huppa, det fjortende på Jesjebab, 14 det femtende på Bilga, det sekstende på Immer, 15 det syttende på Hesir, det attende på Happisses, 16 det nittende på Petakja, det tjuende på Jeheskel, 17 det tjueførste på Jakin, det tjueandre på Gamul, 18 det tjuetredje på Delaja og det tjuefjerde på Ma'asja. 19 Dette er de skift de skulle være inndelt i når de kom og gjorde tjeneste i Herrens hus etter den ordning de hadde fått fra sin ættefar Aron, slik Herren, Israels Gud, gav ham påbud om.

20 De andre Levi-sønnene var: av Amrams sønner Sjubael, av Sjubaels sønner Jekdeja; 21 av Rehabjas sønner Jisjia, som var overhode; 22 av Jishars sønner Sjelomot, av Sjelomots sønner Jahat; 23 av Hebrons sønner Jeria – den andre var Amarja, den tredje Jahasiel og den fjerde Jekamam; 24 av Ussiels sønner Mika, av Mikas sønner Sjamir 25 – Mikas bror var Jisjia; av Jisjias sønner Sakarja; 26 av Meraris sønner Makli og Musji – blant hans sønner var også Ja'asia, 27 og Meraris ætlinger gjennom sønnen Ja'asia var Sjoham, Sakkur og Ibri; 28 av Maklis sønner Elasar, som ikke hadde noen sønner selv; 29 av sønnene til Kisj Jerakme'el; 30 av Musjis sønner Makli, Eder og Jerimot. Dette var Levi-sønnene, familie for familie. 31 De kastet også lodd, likesom deres brødre Aron-sønnene, mens kong David, Sadok og Akimelek og overhodene for prestenes og levittenes familier stod og så på, de fremste familiene så vel som de ringeste.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.