Kors paskeOpplegg for KRLE til påske
EmailLærer? Send oss e-post her
Gå til forsiden

Første Krønikebok

3

Davids ætt

1 Dette er de sønnene som David fikk i Hebron: Amnon, den førstefødte, fikk han med Akinoam fra Jisre'el. Den andre, Daniel, fikk han med Abigajil fra Karmel. 2 Den tredje, Absalom, var sønn av Ma'aka, datter til Talmai, kongen i Gesjur. Den fjerde, Adonja, var sønn av Haggit. 3 Den femte, Sjefatja, fikk han med Abital, og den sjette, Jitream, med sin kone Egla. 4 Disse seks sønnene fikk han i Hebron, hvor han regjerte i sju år og seks måneder. I trettitre år regjerte han i Jerusalem.

5 Dette er de sønnene han fikk i Jerusalem: Sjima, Sjobab, Natan og Salomo – disse fire fikk han med Batseba, datter av Ammiel – 6 Jibhar, Elisjua og Elifelet, 7 Nogah, Nefeg og Jafia, 8 Elisjama, Eljada og Elifelet, i alt ni. 9 Alle disse var Davids sønner. Dessuten hadde han sønner med sine medhustruer. Og Tamar var deres søster.

10 Salomos sønn var Rehabeam, hans sønn Abia, hans sønn Asa og hans sønn Josjafat. 11 Hans sønn var Joram, hans sønn Akasja og hans sønn Joasj. 12 Hans sønn var Amasja, hans sønn Asarja og hans sønn Jotam. 13 Hans sønn var Akas, hans sønn Hiskia og hans sønn Manasse. 14 Hans sønn var Amon og hans sønn Josjia. 15 Josjias sønner var Johanan, den eldste, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, og Sjallum, den fjerde. 16 Jojakims sønner var Jekonja og Sidkia.

17 Sønnene til Jekonja, han som levde i fangenskap, var Sjealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Sjenassar, Jekamja, Hosjama og Nedabja. 19 Pedajas sønner var Serubabel og Sjimi. Og Serubabels sønner var Mesjullam og Hananja – deres søster var Sjelomit – 20 Hasjuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jusjab-Hesed, fem i alt. 21 Hananjas sønner var Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja og Sjekanja. 22 Sjekanjas sønn var Sjemaja, og Sjemajas sønner var Hattusj, Jigal, Bariak, Nearja og Sjafat, seks i alt. 23 Nearjas sønner var Eljoenai, Hiskia og Asrikam, tre i alt. 24 Eljoenais sønner var Hodavja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, sju i alt.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.