Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Første Krønikebok

4

Fortsettelse av Judas ætteliste

1 Judas sønner var Peres, Hesron, Karmi, Hur og Sjobal. 2 Reaja, sønn av Sjobal, fikk sønnen Jahat, og Jahat fikk sønnene Ahumai og Lahad. Dette var Sora-sønnenes ætter. 3 Dette er sønnene til Etam: Jisre'el, Jisjma og Jidbasj – deres søster hette Haslelponi – 4 Penuel, far til Gedor, og Eser, far til Husja. Dette var sønnene til Hur, som var Efratas førstefødte og far til Betlehem.

5 Asjkur, far til Tekoa, hadde to koner, Hela og Na'ara. 6 Med Na'ara fikk han sønnene Ahussam, Hefer, Temeni og Ahasjtari. Dette var sønnene til Na'ara. 7 Helas sønner var Seret, Jishar, Etnan og Kos. 8 Kos ble far til Anub, Hassobeba og til ættene som stammet fra Aharkel, sønn av Harum.

9 Jabes var mer ansett enn sine brødre. Hans mor gav ham navnet Jabes. «For jeg har født ham med smerte,» sa hun. 10 Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd! Om du ville lage det så at jeg slipper ulykke og smerte!» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.

11 Kelub, bror til Sjuha, fikk sønnen Mehir, han som ble far til Esjton. 12 Og Esjton fikk sønnene Bet-Rafa, Paseak og Tehinna, han som ble far til Ir-Nakasj. Dette var mennene fra Reka.

13 Kenas hadde sønnene Otniel og Seraja, og Otniels sønn var Hatat. 14 Meonotai fikk sønnen Ofra, og Seraja fikk sønnen Joab, som ble far til ætten i Tømmermannsdalen; de var tømmermenn. 15 Kaleb, sønn av Jefunne, hadde sønnene Ir, Ela og Na'am, og Elas sønn var Kenas.

16 Sønnene til Jehallelel var Sif, Sifa, Tirja og Asarel. 17 Sønnene til Esra var Jeter, Mered, Efer og Jalon. Jeter ble far til Mirjam, Sjammai og Jisjbak, far til Esjtemoa. 18 Mereds judeiske kone fødte Jered, som ble far til Gedor, Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah. Mered hadde også barn med Bitja, faraos datter, som han hadde giftet seg med. 19 Hodias kone, som var søster av Naham, hadde disse sønnene: Ke'ilas far fra Garem og Esjtemoa fra Ma'aka. 20 Sjimons sønner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan og Tolon. Jisjis sønner var Sohet og Ben-Sohet.

21 Sjela, sønn av Juda, hadde etterkommerne Er, far til Leka, Lada, far til Maresja, og de slektene som hørte til linvevernes laug i Bet-Asjbea, 22 Jokim og mennene i Koseba, Joasj og Saraf, som hadde hatt eiendommer i Moab, men var vendt tilbake til Betlehem – etter gamle overleveringer. 23 Det var de pottemakerne som bodde i Neta'im og Gedera. Der holdt de til hos kongen og var i tjeneste hos ham.

Simeons ætt

24 Simeons sønner var Nemuel, Jamin, Jarib, Serah og Saul. 25 Sauls sønn var Sjallum, hans sønn var Mibsam, og hans sønn Misjma. 26 Misjmas sønner var Hammuel, Sakkur og Sjimi. 27 Sjimi hadde seksten sønner og seks døtre. Men hans brødre hadde ikke mange sønner. Derfor økte ikke ætten deres så mye som Juda-sønnene.

28 De bodde i Be'er-Sjeba, Molada og Hasar-Sjual, 29 i Bilha, Esem og Tolad, 30 i Betuel, Horma og Siklag, 31 i Bet-Markabot, Hasar-Susim, Bet-Biri og Sja'arajim – disse byene hadde de helt til David ble konge – 32 og i landsbyene som hørte til, i Etam, Ajin, Rimmon, Token og Asjan, tilsammen fem byer, 33 og i alle de landsbyene som lå rundt disse byene, helt til Ba'al. Dette var deres bosteder, og de hadde sin egen ætteliste.

34 Mesjobab, Jamlek og Josja, sønn av Amasja, 35 Joel og Jehu, sønn av Josjibja, som var sønn av Seraja, Asiels sønn, 36 Eljoenai, Ja'akoba, Jesjohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel og Benaja, 37 og Sisa, sønn av Sjifi, som var sønn av Allon, sønn av Jedaja, som var sønn av Sjimri, Sjemajas sønn 38 – alle de som her er nevnt med navn, var høvdinger i sine ætter, og deres familier bredte seg sterkt.

39 De drog av sted i retning av Gedor, til østsiden av dalen, for å søke beite til småfeet sitt. 40 Og de fant et beite som var fruktbart og godt. Landet var vidstrakt, det var stille og rolig. De som bodde der før, var av Kams ætt.

41 På den tid Hiskia var konge i Juda, kom de som her er skrevet opp med navn. De gikk løs på Kam-folkene og meunittene som de fant der, og slo dem med bann. De bosatte seg der i landet og bor der den dag i dag; for der var det beite for sauene deres.

42 Noen av Simeon-sønnene drog til Se'ir-fjellene. Det var fem hundre mann under ledelse av Pelatja, Nearja, Refaja og Ussiel, Jisjis sønner. 43 De slo i hjel resten av de amalekittene som hadde sluppet unna. Så bosatte de seg der og bor der den dag i dag.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.