Kors paskeOpplegg for KRLE til påske
EmailLærer? Send oss e-post her
Gå til forsiden

Første Krønikebok

7

De andre Israels-ættene

1 Jissakar hadde fire sønner: Tola, Pua, Jasjub og Sjimron. 2 Tolas sønner var Ussi, Refaja, Jeriel, Jakmai, Jibsam og Samuel. De var overhoder for Tolas familier og djerve krigere. På Davids tid var tallet på dem, etter deres egne ættelister, tjueto tusen seks hundre. 3 Ussis sønn var Jisrakja og Jisrakjas sønner Mikael, Obadja, Joel og Jisjia, fem i alt, og alle var familieoverhoder. 4 Til hver av deres familier hørte, ifølge deres ættelister, flokker av krigere, trettiseks tusen; for de hadde mange koner og barn. 5 Også deres brødre i alle Jissakars ætter var djerve krigere. I alt var det åttisju tusen mann i deres ættelister.

6 Benjamin hadde tre sønner: Bela, Beker og Jediael. 7 Belas sønner var Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot og Iri, fem i alt. De var familieoverhoder og djerve krigere. I deres ættelister var det tjueto tusen og trettifire mann. 8 Bekers sønner var Semira, Joasj, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot og Alemet. Alle disse var Bekers sønner. 9 I deres ættelister var det skrevet opp tjue tusen to hundre mann, familieoverhoder og djerve krigere. 10 Jediaels sønner var Bilhan, og Bilhans sønner var Je'usj, Benjamin, Ehud, Kena'ana, Setan, Tarsis og Akisjahar. 11 Alle disse var Jediaels sønner, familieoverhoder og djerve krigere, sytten tusen to hundre mann som var skikket til å dra ut i strid. 12 Sjuppim og Huppim var Irs sønner, og Husjim var sønn av Aker.

13 Naftalis sønner var Jaksiel, Guni, Jeser og Sjallum; de var sønner til Bilha.

14 Manasses sønn var Asriel, som han fikk med sin arameiske medhustru. Hun fødte også Makir, Gileads far. 15 Makir tok en søster av Huppim og Sjuppim til kone; hun hette Ma'aka. Den andre sønnen hette Selofhad. Han hadde bare døtre. 16 Makirs kone Ma'aka fikk en sønn og kalte ham Peres. Hans bror hette Sjeresj, og hans sønner var Ulam og Rekem. 17 Ulams sønn var Bedan. Dette var sønnene til Gilead, sønn av Makir, Manasses sønn. 18 Hans søster Hammoleket fikk sønnene Isjhod, Abieser og Makla. 19 Sjemidas sønner var Akjan, Sikem, Likhi og Aniam.

20 Efraims sønner var Sjutelak, hans sønn Bered, hans sønn Tahat, hans sønn Elada, hans sønn Taham, 21 og hans sønn Sabad. Foruten Sjutelak hadde Efraim sønnene Eser og Elad. De ble drept av noen menn fra Gat som var født der i landet, da de hadde dratt ned for å røve buskapen deres. 22 Efraim, deres far, sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham. 23 Siden hadde han omgang med sin kone, og hun ble med barn. Hun fødte en sønn og gav ham navnet Beria, fordi dette skjedde mens det var ulykke i huset. 24 Hans datter hette Sje'era. Hun bygde Nedre og Øvre Bet-Horon og Ussen-Sje'era. 25 Hans sønn var Refah, hans sønn Resjef, hans sønn Telah, hans sønn Tahan, 26 hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elisjama, 27 hans sønn Nun og hans sønn Josva.

28 De byene som Efraim-sønnene eide og bodde i, var Betel med landsbyene som hørte til, og mot øst Na'aran og mot vest Geser med landsbyer, videre Sikem med landsbyer, helt til Ajja og landsbyene der omkring. 29 Manasses sønner rådde i Bet-Sjean og landsbyene som hørte til, i Ta'anak, Megiddo og Dor, alle med landsbyene omkring. I disse byene bodde etterkommerne til Josef, Israels sønn.

30 Asjers sønner var Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beria, og de hadde en søster som hette Serah. 31 Berias sønner var Heber og Malkiel, han som var far til Birsajit. 32 Heber fikk sønnene Jaflet, Sjomer og Hotam, og deres søster var Sjua. 33 Jaflets sønner var Pasak, Bimhal og Asjvat. Det var Jaflet-sønnene. 34 Sjomers sønner var Aki, Rohga, Jehubba og Aram. 35 Sønnene til hans bror Helem var Sofah, Jimna, Sjelesj og Amal. 36 Sofahs sønner var Suah, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra, 37 Beser, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Be'era. 38 Jeters sønner var Jefunne, Pispa og Ara. 39 Og Ullas sønner var Arah, Hanniel og Risja.

40 Alle disse var sønner av Asjer, familieoverhoder, utvalgte og djerve krigere, høvdinger blant fyrstene. I deres ættelister var det tjueseks tusen mann som var skikket til krigstjeneste.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.