Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Neste kapittel >

Ipmil sivdnida máilmmi
1Álggus Ipmil sivdnidii almmi ja eatnama.
   
 2 Eanan lei ávdin ja guorus, seavdnjatvuohta govččai čiekŋalasa, ja Ipmila Vuoigŋa sattáhalai čáziid badjel.  3 Ipmil celkkii: “Šaddos čuovga!” Ja čuovga šattai.  4 Ipmil oinnii ahte čuovga lei buorre. Ipmil earuhii čuovgga seavdnjadasas,  5 ja son gohčui čuovgga beaivin, ja seavdnjadasa son gohčui idjan. Šattai eahket ja šattai iđit, vuosttaš beaivvi.
   
 6 Ipmil celkkii: “Šaddos gomuvuohta čáziid gaskii, ja earuhehkos dat čáziid čáziin.” Ja nu šattai.  7 Ipmil dagai gomuvuođa ja earuhii daid čáziid mat leat gomuvuođa vuolde dain čáziin mat leat gomuvuođa badjelis. Nu šattai,  8 ja Ipmil gohčui gomuvuođa albmin. Šattai eahket ja šattai iđit, nuppi beaivvi.
   
 9 Ipmil celkkii: “Čoagganehkoset čázit almmi vuolde ovtta sadjái, ja ihtos goikeeanan.” Ja nu šattai. 10 Ipmil gohčui goikása eanamin, ja čáhcečoagganeami son gohčui mearran. Ja Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 11 Ipmil celkkii: “Šaddos eanan ruonasin, šaddoset eatnama alde šattut mat dahket siepmaniid ja iešguđetlágán šattosmuorat maid šaddosiin leat siepmanat.” Ja nu šattai. 12 Eanan šaddadii ruotnasa, iešguđetlágán šattuid mat dahket siepmaniid ja iešguđetlágán muoraid maid šaddosiin leat siepmanat. Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 13 Šattai eahket ja šattai iđit, goalmmát beaivvi.
   
14 Ipmil celkkii: “Šaddoset čuovggat almmi gomuvuhtii earuhit beaivvi ijas, ja lehkoset dat áiggiid, beivviid ja jagiid mearkan. 15 Báitoset dat almmi gomuvuođas ja addoset čuovgga eatnamii.” Ja nu šattai. 16 Ipmil dagai guokte stuorra čuovgga, stuoribu ráđđet beaivvi ja uhcibu ráđđet ija, ja násttiid. 17 Ipmil bijai daid almmi gomuvuhtii čuovgat eatnamii, 18 ráđđet beaivvi ja ija ja earuhit čuovgga seavdnjadasas. Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 19 Šattai eahket ja šattai iđit, njealját beaivvi.
   
20 Ipmil celkkii: “Giđđudehkoset heakkalaččat čáziin ja girdoset lottit eatnama badjelis almmi gomuvuođa vuolde.” 21 Ja Ipmil sivdnidii stuorra mearraelliid ja buotlágán heakkalaččaid mat guđaidit čáziin, ja buot lottiid šlájaid. Ja Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 22 Ipmil buressivdnidii daid ja celkkii: “Lehket šattolaččat ja lassánehket ja devdet meara čáziid, ja lassánehkoset lottit eatnama alde.” 23 Šattai eahket ja šattai iđit, viđát beaivvi.
   
24 Ipmil celkkii: “Šaddadehkos eanan buotlágán heakkalaččaid, buot omiid, njoammuid ja fuođđuid šlájaid.” Ja nu šattai. 25 Ipmil dagai fuođđuid, omiid ja eatnama njoammuid, buot elliid šlájaid. Ja Ipmil oinnii ahte dat lei buorre.
   
26 Ipmil celkkii: “Dahkkot olbmo, dahkkot su iežamet govvan, iežamet láhkásažžan! Ráđđejehkoset sii meara guliid, almmi lottiid, šibihiid, buot spiriid ja buot njoammuid mat lihkadit eatnama alde.” 27 Ja Ipmil sivdnidii olbmo iežas govvan, Ipmila govvan son sivdnidii su, olmmájin ja nissonin son sivdnidii sudno. 28 Ipmil buressivdnidii sudno ja celkkii sudnuide: “Leahkki šattolaččat ja eatnáneahkki, deavdi eatnama ja dahkki dan alcceseatte vuolibužžan. Ráđđejeahkki meara guliid, almmi lottiid ja buot elliid mat lihkadit eatnama alde.”
   
29 Ipmil celkkii vel: “Mun attán dudnuide buot šattuid mat dahket siepmaniid, nu ollu go dat leat oppa eatnama miehtá, ja buot muoraid maid šaddosiin leat siepmanat. Lehkoset dat dudno biebmun. 30 Ja buot meahcielliide ja almmi lottiide ja buot dasa mii lihkada eatnama alde, buot dasa mas lea eallinvuoigŋa, mun attán ruonas šattuid biebmun.” Ja nu šattai. 31 Ipmil geahčai buot maid lei dahkan, ja dat lei hui buorre. Šattai eahket ja šattai iđit, guđát beaivvi.
Neste kapittel >

21. mai 2022

Dagens bibelord

Romerne 12,9–18

Les i nettbibelen

9La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! ... Vis hele teksten

9La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! 12Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. 13Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 15Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. 18Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.