Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herren setter inn nye gjetere
23Ve de gjeterne som leder vill og sprer sauene jeg har på beite, sier Herren.  2 Derfor sier Herren, Israels Gud, om de gjeterne som gjeter folket mitt: Dere har spredt sauene mine og drevet dem bort. Dere har ikke tatt dere av dem. Nå skal jeg ta meg av dere og straffe dere for det onde dere har gjort, sier Herren.
   
 3 Så skal jeg samle resten av sauene mine fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og føre dem tilbake til deres egne beitemarker. De skal være fruktbare og bli mange.  4 Da reiser jeg opp nye gjetere til å gjete dem. De skal ikke lenger være redde, ikke skjelve, ikke bli borte, sier Herren.
En rettferdig spire
     5 Se, dager skal komme, sier Herren,
          da jeg reiser opp en rettferdig spire for David.
          Kongen skal regjere med visdom
          og gjøre det som er rett og rettferdig i landet.
          
   
 6 I hans dager skal Juda bli frelst
          og Israel bo trygt.
          Og dette er navnet han skal få:
           Herren, vår rettferdighet.
        
 7 Derfor, se, dager skal komme, sier Herren, da de ikke lenger skal si: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt»,  8 men: «Så sant Herren lever, han som førte Israels hus og ætt hjem fra landet i nord» – og fra alle landene jeg hadde drevet dem bort til, så de kan få bo på egen jord.
Profetene
 9 Om profetene.
        
          Hjertet er knust i mitt indre,
          alle knokler skjelver.
          Jeg er blitt som en drukken,
          en mann som vinen har fått makt over,
          på grunn av Herren
          og hans hellige ord.
          
   
10 Landet er fullt av ekteskapsbrytere.
          Landet sørger fordi det er forbannet,
          ørkenbeitene tørker bort.
          Folk løper etter det som er ondt,
          og har sin styrke i urett.
          
   
11 Både profet og prest er ugudelige,
          selv i mitt hus har jeg funnet ondskapen deres,
          sier Herren.
          
   
12 Derfor skal veien de går på, bli glatt.
          De støtes ut i mørket og faller.
          For jeg fører ulykke over dem
          i regnskapets år,
          sier Herren.
          
   
13 Hos profetene i Samaria
          har jeg sett frastøtende ting.
          De profeterte ved Baal
          og førte Israel, folket mitt, på villspor.
          
   
14 Hos profetene i Jerusalem
          har jeg sett grufulle ting.
          De bryter ekteskapet og farer med løgn,
          de styrker hendene til ugjerningsmenn
          så ingen vil vende om fra sin ondskap.
          For meg er de alle blitt som Sodoma,
          de som bor der, er blitt som Gomorra.
          
   
15 Derfor sier Herren over hærskarene om profetene:
          Se, jeg gir dem malurt å spise
          og giftig vann å drikke.
          For fra profetene i Jerusalem
          har gudløsheten gått ut til hele landet.
          
   
16 Så sier Herren over hærskarene:
          Hør ikke på ordene til de profetene
          som profeterer for dere!
          De gjør dere tomme;
          de forteller om syn fra eget hjerte
          og ikke fra Herrens munn.
          
   
17 De sier til dem som forakter meg:
          « Herren sier: Dere skal ha fred»,
          og til alle som følger sitt egenrådige hjerte:
          «Ikke noe ondt skal komme over dere.»
          
   
18 Men hvem har vært med i Herrens råd
          og sett og hørt hans ord?
          Hvem lyttet til hans ord og adlød det?
          
   
19 Se, Herrens storm, hans harme, bryter ut!
          Stormen virvler over de urettferdiges hoder.
          
   
20 Herrens vrede legger seg ikke
          før han har utført og satt i verk
          planene i sitt hjerte.
          I dager som kommer,
          skal dere forstå fullt ut.
          
   
21 Jeg har ikke sendt profetene,
          men de løper,
          jeg har ikke talt til dem,
          men de profeterer.
          
   
22 Om de hadde vært med i mitt råd,
          kunne de latt folket mitt få høre mine ord
          og fått dem til å vende om
          fra sine onde veier og gjerninger.
          
   
23 Er jeg en gud som er nær, sier Herren,
          og ikke en gud langt borte?
          
   
24 Kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke ser ham? sier Herren.
          Fyller ikke jeg både himmel og jord?
          sier Herren.
        
25 Jeg har hørt hva de sier, de profetene som profeterer løgn i mitt navn: «Jeg har drømt, jeg har drømt.» 26 Hvor lenge har profetene tenkt å profetere løgn, svik fra sitt eget hjerte? 27 Med drømmene som de forteller hverandre, har de tenkt å få folket mitt til å glemme mitt navn, slik fedrene deres glemte mitt navn for Baal. 28 Den profeten som har en drøm, skal fortelle drømmen, men den som har mitt ord, skal tale mitt ord sannferdig.
          Hva har halmen til felles med kornet?
          sier Herren.
          
   
29 Er ikke mitt ord lik en ild, sier Herren,
          lik en slegge som knuser klipper?
30 Derfor, se, jeg kommer over profetene, sier Herren, de som stjeler mine ord fra hverandre. 31 Se, jeg kommer over profetene, sier Herren, de som får tungen på glid og forkynner profetord. 32 Se, jeg kommer over dem som profeterer løgndrømmer, sier Herren. De forteller dem og fører mitt folk på villspor med løgner og skryt. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noen befaling, og de er ikke til noen hjelp for dette folket, sier Herren.
Herrens budskap og byrde
33 Når dette folket eller en profet eller en prest spør deg: «Hva er Herrens tunge budskap?» skal du svare dem: «Hva den tunge byrden er? Det er dere, jeg skal kaste dere av!» sier Herren. 34 Om presten, profeten eller folket sier « Herrens tunge budskap», da krever jeg den mannen og hans hus til regnskap. 35 Slik skal dere si, hver til sin neste og sin bror: «Hva svarer Herren?» eller «Hva sier Herren?» 36 Men « Herrens tunge budskap» skal dere aldri nevne mer, for det ordet blir en tung byrde for alle som sier det. Da fordreier dere ordet fra den levende Gud, Herren over hærskarene, vår Gud. 37 Dette skal du si til profeten: «Hva svarer Herren deg?» eller «Hva sier Herren?» 38 Men om dere sier « Herrens tunge budskap», sier Herren: Dere bruker uttrykket « Herrens tunge budskap», enda jeg har sendt bud om at dere ikke må tale slik. 39 Se, derfor løfter jeg dere opp og kaster dere fra meg, både dere og den byen jeg ga dere og fedrene deres. 40 Jeg legger på dere evig spott og evig vanære som aldri skal bli glemt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.