Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Johannesa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Heajat Kanas
2Vahku goalmmát beaivvi dollojuvvojedje heajat Kanas Galileas. Jesusa eadni lei doppe,  2 ja maiddái Jesus ja su máhttájeaddjit ledje bovdejuvvon heajaide.  3 De váilugođii viidni, ja eadni dajai Jesusii: “Sis ii leat viidni.”  4 Jesus celkkii: “Mii mus lea dahkamuššan duinna, nisson? Mu áigi ii leat velá boahtán.”  5 Su eadni dajai bálvaleddjiide: “Maid ihkinassii son didjiide dadjá, dan dahket.”
   
 6 Das ledje guhtta geađgečáhcelihti juvddálaččaid buhtistanmeanuid várás; guhtege lihtti gesii birrasii guokte dahje golbma áŋkara.  7 Jesus celkkii bálvaleddjiide: “Devdet lihtiid čáziin.” Ja bálvaleaddjit devde daid gitta ravddaid dássái.  8 De son celkkii: “Goivot dál ja dolvot headjaverddii”, ja sii dolvo.  9 Headjaverdde máisttii čázi mii dál lei šaddan viidnin. Son ii diehtán gos viidni lei boahtán, muhto bálvaleaddjit geat ledje goivon čázi, gal dihte. Son rávkkai irggi 10 ja dajai sutnje: “Buohkat guossohit vuos buori viinni ja de, go guossit juhkaluvvet, buktet heajubu. Muhto don leat vurken buori viinni gitta dássážii.”
   
11 Dát lei vuosttaš Jesusa mearkkain, ja son dagai dan Kanas Galileas. Son almmustahtii dainna iežas hearvásvuođa, ja su máhttájeaddjit osko sutnje.
   
12 Das maŋŋil Jesus ja su eadni, vieljat ja máhttájeaddjit manne Kapernaumii ja orro doppe muhtun beivviid.
Jesus buhtista tempela
13 Juvddálaččaid beassášbasit lahkanedje, ja Jesus vulggii Jerusalemii. 14 Tempelis son oinnii daid geat ledje vuovdimin vuovssáid, sávzzaid ja duvváid. Doppe ledje čohkkámin maiddái ruhtacuvkeheaddjit. 15 De son dagai oarrabihtáin spižá ja ájii olggos tempelis buohkaid oktan sávzzaiguin ja vuovssáiguin. Son biđgii ruhtacuvkeheddjiid ruđaid ja gomihii sin bevddiid. 16 Daidda geat vuvde duvváid, son celkkii: “Dolvot dáid eret! Allet daga mu Áhči viesu gávpeviessun!” 17 Dalle su máhttájeaddjit muitájedje mii čállagiin daddjojuvvo: Buolli áŋgirvuohta du viesu dihte loaktá mu.
   
18 Juvddálaččat dadje sutnje: “Man mearkka don čájehat midjiide, go dagat dákkáriid?” 19 Jesus vástidii: “Gaikkodehket dán tempela, de mun čuoččáldahtán dan golmma beaivvis.” 20 Dalle juvddálaččat dadje: “Dát tempel lea huksejuvvon njealljelogiguhtta jagi, ja don čuoččáldahtát dan fas golmma beaivvis!” 21 Muhto tempel maid Jesus oaivvildii, lei su iežas rumaš. 22 Go son dasto lei čuožžilan jábmiid luhtte, de máhttájeaddjit muitájedje ahte son lei cealkán dán, ja sii osko čállagii ja dan sátnái maid Jesus lei sárdnon.
   
23 Go Jesus lei beassášbasiid Jerusalemis, de eatnagat osko su nammii, go sii oidne mearkkaid maid son dagai. 24 Muhto Jesus ii čájehan sidjiide luohttámuša, danin go son dovddai sin buohkaid. 25 Son ii dárbbašan ovttage duođaštusa olbmo birra, danin go son ieš diđii mii olbmo siste lea.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

23. mars 2023

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» ... Vis hele teksten

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» 10Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. 11Se, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. De blir til intet og går til grunne, de som går i rette med deg. 12Du skal lete, men ikke finne noen som er i strid med deg. Til intet og ingenting blir de som er i krig med deg. 13For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» ... Vis hele teksten

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» 10Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for eg er din Gud! Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre hand. 11Sjå, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. Dei blir til ingenting og går til grunne, dei som går i rette med deg. 12Du skal leita, men ikkje finna nokon som er i strid med deg. Til inkje og ingenting blir dei som er i krig med deg. 13For eg er Herren din Gud som har gripe di høgre hand og seier til deg: «Ver ikkje redd! Eg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” ... Vis hele teksten

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” 10Ale bala, mun lean duinna. Ale vilppo balus, mun lean du Ipmil. Mun nanusmahtán ja veahkehan du, mun doarjjun ja gájun du olgeš gieđainan. 11Buohkat geat moaráhuvvet dutnje, šaddet heahpadii ja bilkiduvvojit. Dat geat čuožžilit du vuostá, duššet ja jávket. 12Don ozat daid geat dáistaledje du vuostá, muhto it gávnna. Dat olbmát geat sohte duinna, duššet ollásii. 13Munhan lean Hearrá, du Ipmil, mun doalan du olgeš gieđas ja cealkkán dutnje: “Ale bala, mun veahkehan du.”