Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Lukas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Forrige kapittelNeste kapittel

Likninga om enkja og dommaren
18Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet:
   
 2 «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.  3 I same byen var det ei enkje. Ho kom gong på gong til han og sa: ‘Hjelp meg i saka med motparten min, så eg kan få min rett.’  4 Lenge ville han ikkje, men til slutt sa han med seg sjølv: ‘Endå eg verken har ærefrykt for Gud eller tek omsyn til noko menneske,  5 vil eg hjelpa denne enkja til retten hennar, sidan ho plagar meg slik, elles endar det vel med at ho flyg like i synet på meg.’»
   
 6 Og Herren sa: «Høyr kva denne uærlege dommaren seier!  7 Skulle så ikkje Gud hjelpa sine utvalde til retten deira, dei som ropar til han dag og natt? Er han sein til å hjelpa dei?  8 Eg seier dykk: Han skal raskt sørgja for at dei får sin rett. Men når Menneskesonen kjem, skal han då finna trua på jorda?»
Likninga om farisearen og tollaren
 9 Til nokre som stolte på at dei sjølve var rettferdige, og såg ned på alle andre, fortalde Jesus denne likninga:
   
10 «To menn gjekk opp til tempelet for å be. Den eine var farisear og den andre tollar. 11 Farisearen stilte seg opp for seg sjølv og bad slik: ‘Eg takkar deg, Gud, fordi eg ikkje er som andre menneske, dei som svindlar, gjer urett og bryt ekteskapet, eller som den tollaren der. 12 Eg fastar to gonger i veka og gjev tiend av alt eg tener.’ 13 Tollaren stod langt unna; han ville ikkje eingong lyfta auga mot himmelen, men slo seg for bringa og sa: ‘Gud, ver meg syndar nådig!’
   
14 Eg seier dykk: Tollaren gjekk heim rettferdig for Gud, den andre ikkje. For kvar den som set seg sjølv høgt, skal setjast lågt, og den som set seg sjølv lågt, skal setjast høgt.»
Jesus og borna
15 Dei bar òg spedborna til Jesus for at han skulle røra ved dei. Læresveinane såg det og ville visa dei bort. 16 Men Jesus kalla dei til seg og sa: «Lat småborna koma til meg, og hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til. 17 Sanneleg, eg seier dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike slik som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det.»
Jesus og den rike mannen
18 Ein som var medlem av Rådet, kom og spurde han: «Gode meister, kva skal eg gjera så eg kan arva evig liv?» 19 Men Jesus sa til han: «Kvifor kallar du meg god? Ingen er god utan éin – det er Gud! 20 Boda kjenner du: Du skal ikkje bryta ekteskapet, du skal ikkje slå i hel, du skal ikkje stela, du skal ikkje vitna falskt, du skal æra far din og mor di.» 21 Han svara: «Alt dette har eg halde frå eg var ung.» 22 Då Jesus høyrde det, sa han: «Eitt manglar deg enno: Sel alt det du eig, og del ut til dei fattige. Då skal du få ein skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 23 Mannen vart sorgfull då han høyrde det, for han var svært rik.
   
24 Jesus såg at han vart sorgfull, og sa: «Kor vanskeleg det er for dei som eig mykje, å koma inn i Guds rike! 25 Det er lettare for ein kamel å gå gjennom eit nålauge enn for ein rik å koma inn i Guds rike.» 26 «Kven kan då bli frelst?» spurde dei som høyrde på. 27 Han svara: «Det som er umogleg for menneske, er mogleg for Gud.»
   
28 Då sa Peter: «Kva så med oss? Vi har gått ifrå alt vårt og følgt deg.» 29 Jesus svara: «Sanneleg, eg seier dykk: Ingen har skilt seg med hus eller kone eller sysken eller foreldre eller born for Guds rike skuld 30 utan at han skal få det att mangedobbelt i den tida som no er, og eit evig liv i den verda som kjem.»
Jesus talar tredje gongen om at han skal døy og stå opp att
31 Så tok han dei tolv til sides og sa til dei: «Sjå, vi dreg opp til Jerusalem, og alt som profetane har skrive om Menneskesonen, skal oppfyllast. 32 Han skal gjevast over til heidningane og bli spotta og mishandla og spytta på, 33 og dei skal piska han og slå han i hel. Og tredje dagen skal han stå opp att.» 34 Men dei skjøna ikkje noko av dette. Det var løynt for dei, og dei forstod ikkje det han sa.
Den blinde mannen ved Jeriko
35 Då Jesus nærma seg Jeriko, sat det ein blind mann ved vegen og tigga. 36 Mannen høyrde at det var mykje folk på vegen, og spurde kva som stod på. 37 Dei svara: «Det er Jesus frå Nasaret som kjem forbi.» 38 Då ropa han: «Jesus, du Davids son, miskunna deg over meg!» 39 Dei som gjekk føre, tala hardt til han og bad han teia, men han ropa berre endå høgare: «Du Davids son, miskunna deg over meg!» 40 Jesus stansa og bad dei leia den blinde til han. Og då han kom nærare, spurde Jesus han: 41 «Kva vil du eg skal gjera for deg?» «Herre, lat meg få synet att!» svara han. 42 Jesus sa til han: «Du skal bli sjåande! Trua di har frelst deg.» 43 Straks kunne han sjå, og han gav seg i følgje med Jesus og lova Gud. Og alt folket som såg det, prisa Gud.
Note: fastar: held seg frå mat og drikke. Jf. 5,33. tiend: gjev ein tiandedel av inntekta til Herren. Jf. 11,42.
Luk 18,13 viser til Sal 51,3-19
Note: slo seg for bringa: teikn på anger og bot.
Luk 18,24 viser til Matt 6,19, Matt 13,22, Luk 12,15ff, 1 Tim 6,9f, Hebr 13,5
Note: Jesus … og sa: Nokre handskrifter har ein kortare tekst: «Då Jesus såg han, sa han». Jf. Mark 10,23.
Luk 18,31 viser til Luk 24,25ff
Luk 18,31 viser til Luk 24,25ff
Luk 18,38 viser til Matt 9,27, Matt 15,22, Luk 17,13
Note: Davids son: i jødedomen ei nemning på den salva frelsarkongen. miskunna deg: gr. eleison. >16,24.
Luk 18,42 viser til Luk 7,50+
Forrige kapittelNeste kapittel

13. juni 2021

Dagens Bibelord

Johannes 1,35–51

Les i nettbibelen

35Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. ... Vis hele teksten

35Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39«Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. 40Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. 41Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». 42Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter. 43Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. 45Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46«Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» 48«Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» 50«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»