Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Matteusa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Neste kapittel >

Jesusa sohkalogahallan
1Dát lea Jesus Kristusa, Davida bártni ja Abrahama bártni, sohkalogahallan:  2 Abrahamii riegádii Isak, Isakii riegádii Jakob, Jakobii riegádedje Juda ja su vieljat,  3 Judai riegádeigga Peres ja Sera, geaid eadni lei Tamar, Peresii riegádii Hesron, Hesronii riegádii Aram,  4 Aramii riegádii Amminadab, Amminadabii riegádii Nahšon, Nahšonii riegádii Salma,  5 Salmai riegádii Boas, gean eadni lei Rahab, Boasii riegádii Obed, gean eadni lei Rut, Obedii riegádii Isai,  6 ja Isajii riegádii David, gonagas.
        Davidii riegádii Salomo, gean eadni lei Uria áhkká,
 7 Salomoi riegádii Rehabeam, Rehabeamii riegádii Abia, Abiai riegádii Asaf,  8 Asafii riegádii Jošafat, Jošafatii riegádii Joram, Joramii riegádii Ussia,  9 Ussiai riegádii Jotam, Jotamii riegádii Ahas, Ahasii riegádii Hiskia, 10 Hiskiai riegádii Manasse, Manassei riegádii Amos, Amosii riegádii Jošia, 11 Jošiai riegádedje Jojakin ja su vieljat dan áigge go álbmot dolvojuvvui Babylonii.
   
12 Maŋŋil go álbmot dolvojuvvui Babylonii, de Jojakinii riegádii Šealtiel, Šealtielii riegádii Serubbabel, 13 Serubbabelii riegádii Abihud, Abihudii riegádii Eljakim, Eljakimii riegádii Asur, 14 Asurii riegádii Sadok, Sadokii riegádii Akim, Akimii riegádii Elihud, 15 Elihudii riegádii Eleasar, Eleasarii riegádii Mattan, Mattanii riegádii Jakob, 16 ja Jakobii riegádii Josef, Maria boadnjá. Maria riegádahtii Jesusa, gii gohčoduvvo Kristusin.
   
17 Nu leat nappo oktiibuot njealljenuppelohkái buolvva Abrahama rájes Davida rádjái, njealljenuppelohkái buolvva Davida rájes Babylonia fáŋgavuođa rádjái, ja njealljenuppelohkái buolvva Babylonia fáŋgavuođa rájes Kristusa rádjái.
Jesusa riegádeapmi
18 Jesus Kristusa riegádeapmi dáhpáhuvai ná: Maria, Jesusa eadni, lei lohpádallan Josefiin. Ovdal go soai leigga ealligoahtán ovttas, de bođii albmosii ahte Maria lei máná vuostá Bassi Vuoiŋŋa bokte. 19 Josef, su boadnjá, lei vuoiggalaš olmmái iige dáhtton heahppášuhttit su, ja son áiggui earránit sus suollemasat. 20 Muhto go Josef lei mearridan dahkat nu, de Hearrá eŋgel almmustuvai sutnje niegus ja celkkii: “Josef, Davida bárdni, ale bala váldimis Maria áhkkán, dasgo mánná mii lea su siste, lea sahkanan Bassi Vuoiŋŋas. 21 Son riegádahttá bártni, ja don galggat bidjat bárdnái namman Jesus, dasgo son beastá iežas álbmoga sin suttuin.” 22 Buot dát dáhpáhuvai vai ollašuvvá dat maid Hearrá lei cealkán profehta bokte: 23  Geahča, nieida šaddá máná vuostá ja riegádahttá bártni, ja sutnje biddjojuvvo namman Immanuel – dat mearkkaša: Ipmil lea minguin. 24 Go Josef gohccái nahkáriin, de son dagai nugo Hearrá eŋgel lei gohččon, ja válddii Maria áhkkán. 25 Son ii eallán suinna ovdal go Maria lei riegádahttán bártni. Josef bijai bárdnái namman Jesus.
Neste kapittel >

10. august 2022

Dagens bibelord

1. Peter 3,8–17

Les i nettbibelen

8Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. 9Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. ... Vis hele teksten

8Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. 9Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. 10Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale. 11Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. 12For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde. 13Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? 14Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, 15men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. 16Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. 17Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde.