Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Njealját Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Neste kapittel >

Israellaččat geahčaduvvojit
1Jahki ja mánnu maŋŋil go israellaččat ledje vuolgán Egyptas, nuppi jagi nuppi mánu vuosttaš beaivvi, Hearrá sártnui Sinaimeahcis almmustusgoađis Mosesii:
   
 2 Lohket oppa Israela searvegotti olbmáid sogaid mielde ja bearrašiid mielde, ja merkejehket logahallamii juohkehačča nama.  3 Doai Aroniin galgabeahtti geahčadit buot Israela soahteolbmáid, guoktelogijahkásaččaid ja das boarráseappuid geat sáhttet soahtat.  4 Dudnos galgá leat veahkkin olmmái guđege čearddas, iežas bearraša oaivámuš.  5 Dát olbmát galget leat dudno veahkkin: Rubena čearddas Elisur, Šedeura bárdni,  6 Simeona čearddas Šelumiel, Surišaddaja bárdni,  7 Juda čearddas Nahšon, Amminadaba bárdni,  8 Isaskara čearddas Netanel, Suara bárdni,  9 Sebulona čearddas Eliab, Helona bárdni, 10 Josefa bártniin Efraima čeardda olmmoš Elišama, Ammihuda bárdni ja Manasse čeardda olmmoš Gamliel, Pedasura bárdni, 11 Benjamina čearddas Abidan, Gidoni bárdni, 12 Dana čearddas Ahieser, Ammišaddaja bárdni, 13 Ašera čearddas Pagiel, Okrana bárdni, 14 Gada čearddas Eljasaf, Deuela bárdni, 15 ja Naftali čearddas Ahira, Enana bárdni. 16 Dát leat searvegotti ovddasteaddjit, čearddaid ja sogaid oaivámuččat geat galget jođihit Israela soahteveaga.
   
17 Moses ja Aron válddiiga veahkkin dáid namahuvvon olbmáid 18 ja rávkkaiga čoahkkái oppa searvegotti nuppi mánu vuosttaš beaivvi. Buot guoktelogijahkásaš ja boarráset olbmát lohkkojuvvojedje ja merkejuvvojedje logahallamiidda sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 19 Ja Moses geahčadii israellaččaid Sinaimeahcis, nugo Hearrá lei gohččon.
   
20 Rubena, Israela vuosttašriegádeaddji nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, lohkkojuvvojedje ja merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 21 Dát Rubena čeardda olbmát ledje njealljelogiguhttaduhát vihttačuođi.
   
22 Simeona nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, lohkkojuvvojedje ja merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 23 Dát Simeona čeardda olbmát ledje vihttalogiovcciduhát golbmačuođi.
   
24 Gada nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 25 Dát Gada čeardda olbmát ledje njealljelogivihttaduhát guhttačuođivihttalogi.
   
26 Juda nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 27 Dát Juda čeardda olbmát ledje čiežaloginjealljeduhát guhttačuođi.
   
28 Isaskara nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 29 Dát Isaskara čeardda olbmát ledje vihttaloginjealljeduhát njeallječuođi.
   
30 Sebulona nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 31 Dát Sebulona čeardda olbmát ledje vihttalogičiežaduhát njeallječuođi.
   
32 Josefa bártni Efraima nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 33 Dát Efraima čeardda olbmát ledje njealljelogiduhát vihttačuođi.
   
34 Josefa nuppi bártni Manasse nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 35 Dát Manasse čeardda olbmát ledje golbmalogiguokteduhát guoktečuođi.
   
36 Benjamina nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 37 Dát Benjamina čeardda olbmát ledje golbmalogivihttaduhát njeallječuođi.
   
38 Dana nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 39 Dát Dana čeardda olbmát ledje guhttalogiguokteduhát čiežačuođi.
   
40 Ašera nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 41 Dát Ašera čeardda olbmát ledje njealljelogioktaduhát vihttačuođi.
   
42 Naftali nálli, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat, merkejuvvojedje logahallamii sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 43 Dát Naftali čeardda olbmát ledje vihttalogigolbmaduhát njeallječuođi.
   
44 Dát ledje olbmát geat geahčaduvvojedje. Sin geahčadedje Moses, Aron ja Israela oaivámuččat, guoktenuppelohkái olbmá, okta guđege čearddas. 45 Nu geahčaduvvojedje israellaččat bearrašiid mielde, buot guoktelogijahkásaš ja das boarráset olbmát geat sáhtte soahtat. 46 Geahčaduvvon olbmát ledje oktiibuot guhttačuođigolbmaduhát vihttačuođi. 47 Levilaččat ja sin čearda ii geahčaduvvon oktan earáiguin.
   
48 Hearrá sártnui Mosesii:
   
49 Levi čeardda don it oaččo geahčadit, itge lohkat sin go logat eará israellaččaid. 50 Bija baicce levilaččaid atnit fuola almmustusgoađis ja buot dan biergasiin ja dárbašiin. Sii galget guoddit goađi ja buot dan biergasiid, gáhttet dan ja cegget siidda dan birra. 51 Go vuolgibehtet johtui, de levilaččat galget gaikkodit almmustusgoađi, ja go luoitalehpet, de sii galget cegget dan. Jos olggobealolmmoš boahtá dan lahka, de su galgá goddit. 52 Israellaččat galget luoitalit čearddaid mielde, iešguhtege čearda iežas leavgga birra. 53 Levilaččat galget luoitalit almmustusgoađi birra, vai moarri ii deaividivčče Israela searvegotti. Levilaččat galget atnit fuola almmustusgoađis ja bálvalusas mii das doaimmahuvvo.
   
54 Israellaččat dahke buot dan gohččuma mielde maid Hearrá lei addán Mosesii.
Neste kapittel >

01. juni 2023

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 17,22–34

Les i nettbibelen

22Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa:«Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. ... Vis hele teksten

22Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa:«Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. 23For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. 24Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. 25Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. 26Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. 28For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’ 29Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. 30Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. 31For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.» 32Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa: «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» 33Så gikk Paulus fra dem. 34Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios fra Areopagos-rådet og en kvinne som het Damaris, og noen andre.

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 17,22–34

Les i nettbibelen

22Då steig Paulus fram for Areopagosrådet og sa:«Atenske menn! Eg ser at de på alle måtar er svært religiøse. ... Vis hele teksten

22Då steig Paulus fram for Areopagosrådet og sa:«Atenske menn! Eg ser at de på alle måtar er svært religiøse. 23For då eg gjekk omkring og såg på heilagdomane dykkar, fann eg eit altar der det stod skrive: ‘For ein ukjend Gud’. Det som de tilbed utan å kjenna, er det eg forkynner dykk. 24Gud som har skapt verda og alt som i henne er, han som er herre over himmel og jord, han bur ikkje i tempel som er bygde med hender, 25og lèt seg ikkje tena av menneskehender, som om han skulle trenga noko, han som gjev liv og ande, ja, alt til alle. 26Av eitt menneske har han skapt alle folkeslag, han lét dei busetja seg over heile jorda, og han sette faste tider for dei og grenser mellom bustadene deira. 27Det gjorde han for at dei skulle søkja Gud, om det kunne lukkast for dei å leita seg fram til han og finna han. Han er då ikkje langt borte frå ein einaste ein av oss. 28For i han er det vi lever og rører oss og er til, som òg nokre av dykkar eigne diktarar har sagt: ‘For vi er hans slekt.’ 29Er vi då Guds slekt, må vi ikkje tru at guddomen liknar eit bilete av gull eller sølv eller stein som menneskekunst eller mennesketanke har forma. 30Gud har bore over med dei tidene då folk var uvitande. Men no byd han at alle menneske, kvar dei så er, skal venda om. 31For han har fastsett ein dag då han vil dømma verda med rettferd, og til det har han innsett ein mann. Det har han stadfest for alle med å reisa han opp frå dei døde.» 32Men då dei høyrde om oppstoda frå dei døde, var det somme som spotta, men andre sa: «Vi høyrer deg gjerne tala meir om dette ein annan gong.» 33Så gjekk Paulus frå dei. 34Men det var nokre som heldt seg til han og kom til tru. Mellom dei var Dionysios frå Areopagosrådet og ei kvinne som heitte Damaris, og nokre andre.

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 17,22–34

Les i nettbibelen

22Paulus manai čuožžut gasku Areopagosa ja sárdnugođii:“Atena olbmát! Mun oainnán ahte dii juohke dáfus lehpet áŋgirat atnit fuola ipmiliid bálvaleames. ... Vis hele teksten

22Paulus manai čuožžut gasku Areopagosa ja sárdnugođii:“Atena olbmát! Mun oainnán ahte dii juohke dáfus lehpet áŋgirat atnit fuola ipmiliid bálvaleames. 23Go mun váccašin gávpogis ja geahčadin din bassi sajiid, de mun gávdnen maiddái áltára mas lei čála: ‘Dovdameahttun ipmilii.’ Aiddo su gean dii bálvalehpet almma su dovddakeahttá, mun sárdnidan didjiide. 24Ipmil guhte lea sivdnidan máilmmi ja buot mii das lea, son guhte lea almmi ja eatnama Hearrá, ii ása tempeliin maid olbmogieđat leat dahkan. 25Su ii maid sáhte bálvalit olbmogieđaiguin dego son dárbbašivččii juoidá, sonhan ieš addá buohkaide eallima ja vuoiŋŋa ja visot. 26Ovtta áidna olbmos son lea sivdnidan buot olbmuid. Son lea diktán álbmogiid ássat miehtá eatnama ja lea ásahan daidda vissis áiggiid ja orrunsajiid rájiid, 27vai olbmot ozašedje Ipmila, jos mat sii iskkademiin sáhtášedje su gávdnat.Ipmil ii almmatge leat guhkkin eret mis guđesge. 28Dasgo su siste mii eallit, lihkadit ja leat. Maiddái muhtumat din diktačálliin leat dadjan: ‘Mii leat maiddái su sohka.’ 29Go mii nappo leat Ipmila sohka, de mii eat oaččo navdit ahte ipmilvuohta lea golli, silbba dahje geađggi láhkásaš, dego govva maid olbmo jurdda dahje dáidu lea hábmen. 30Dakkár diehtemeahttunvuođa Ipmil lea gierdan guhká, muhto dál son gohčču buot olbmuid buot báikkiin jorgalit. 31Dasgo son lea ásahan beaivvi goas son dubme máilmmi vuoigatlaččat dan olbmá bokte gean son lea dasa mearridan. Dan son lea duođaštan buot olbmuide go čuoččáldahtii su jábmiid luhtte.” 32Muhtumat bilkidedje Paulusa go gulle su sárdnumin jábmiid bajásčuožžileames, earrásatgis dadje: “Mii dáhttut gullat das velá nuppe hávege.” 33De Paulus vulggii sin luhtte, 34muhto muhtumat serve sutnje ja osko. Sin gaskkas lei Dionysios, Areopagosa lahttu, Damaris-nammasaš nisson ja earrásat sudnuin.