Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulus’ brev til filipparane

Kapittel 1
1 2 3 4

Neste kapittel

Helsing
1Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tenarar, helsar alle dei heilage i Kristus Jesus som bur i Filippi, med tilsynsmenn og diakonar:  2 Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Takk og bøn for forsamlinga
 3 Eg takkar alltid min Gud når eg tenkjer på dykk.  4 Og alltid, i alle mine bøner, bed eg for dykk alle med glede.  5 For heilt frå første dagen og fram til no har de hatt del med meg i evangeliet.  6 Og eg er viss på at han som tok til med si gode gjerning i dykk, skal fullføra henne – heilt til Jesu Kristi dag.  7 Med rette tenkjer eg slik om dykk alle, for eg ber dykk i hjartet. Både når eg er i lenkjer, og når eg forsvarar og stadfester evangeliet, har de alle fellesskap med meg i nåden.  8 Ja, Gud er mitt vitne, eg lengtar etter dykk alle med Kristi Jesu hjartelag.
   
 9 Og dette bed eg om, at kjærleiken dykkar må bli rikare og rikare på dømmekraft og innsikt, 10 så de kan skjøna og avgjera kva som er viktig, og stå reine og ulastelege på Kristi dag, 11 fylte av rettferds frukt som veks fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.
Alt som har hendt, tener evangeliet
12 Eg vil de skal vita, sysken, at det som har hendt meg, har tent til framgang for evangeliet. 13 For det er kjent i heile borga og mellom alle dei andre at det er for Kristi skuld eg ber lenkjer. 14 På grunn av desse lenkjene har dei fleste av syskena våre fått større tillit til Herren, så dei med endå større frimod enn før vågar å forkynna Ordet. 15 Somme gjer det nok av misunning og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. 16 Dei gjer det av kjærleik, for dei veit eg er sett til å forsvara evangeliet. 17 Men dei andre gjer det for å hevda seg sjølve. Dei har ikkje godt i sinne og trur dei kan gjera lenkjene mine tyngre å bera. 18 Men kva gjer det? Kristus blir i alle tilfelle forkynt, om det er med baktankar eller i sanning, og det gleder eg meg over.
        Ja, eg skal få endå meir å gleda meg over!
19 For eg veit at dette skal bli mi redning, ved dykkar bøner og hjelpa frå Jesu Kristi Ande. 20 Min lengt og mitt håp er at eg ikkje skal bli til skamme på noko vis, men at Kristus, no som alltid, skal opphøgjast for auga på alle ved min kropp, anten det blir liv eller død.
   
21 Å leva er for meg Kristus, og å døy er ei vinning. 22 Men om eg får vera i live, kan eg gjera eit arbeid som ber frukt, og då veit eg ikkje kva eg skal velja. 23 Eg er dregen til begge sider: Eg har denne lengten etter å bryta opp og vera saman med Kristus, for det er så mykje, mykje betre. 24 Men for dykkar skuld er det naudsynt at eg får leva vidare, 25 og fordi eg er viss på dette, veit eg at eg skal få leva, ja, bli verande hos dykk alle og hjelpa dykk til framgang og glede i trua. 26 Då skal de få rikeleg grunn til å vera glade og stolte i Kristus Jesus for mi skuld, når eg på nytt kjem til dykk.
Strid for evangeliet med Kristi sinnelag
27 Så gjeld det berre at de lever eit liv som er Kristi evangelium verdig. Om eg sjølv kjem og ser dykk, eller om eg er borte, så lat meg få høyra at de står saman i éi ånd, kjempar med eitt sinn for trua på evangeliet 28 og ikkje på nokon måte lèt dykk skremma av motstandarane. Dette er eit teikn frå Gud, eit teikn som varslar fortaping for dei, men frelse for dykk. 29 For den nåden er gjeven dykk for Kristi skuld, ikkje berre å tru på han, men òg å lida for han. 30 De står i same striden som de såg at eg stod i, og som de no høyrer at eg framleis står i.
Fil 1,1 viser til Apg 16,12ff, Apg 20,6, 1 Tim 1,2+, 1 Tim 3,1-8
Note : Timoteus: ein av =Paulus' medarbeidarar, som snart skal reisa til Filippi. Jf. 2,19–24. Filippi: viktig by og romersk koloni i provinsen Makedonia. =byar. tilsynsmenn og diakonar: =tenester.
Fil 1,7 viser til Fil 1,13
Note : i lenkjer: Det er usikkert kva slag fangenskap Paulus sit i, og om «lenkjer» er konkret meint. Truleg er det her tale om ei etter måten mild form for fengsling. Paulus bruker det same uttrykket i v. 13, 14 og 17.
Fil 1,8 viser til Rom 1,9
Note : hjartelag: Det gr. ordet tyder «innvolar». Grekarane rekna innvolane som sete for kjenslene og kunne difor bruka ordet som nemning for hjartevarme og kjærleik.
Fil 1,9 viser til Kol 1,9f
Fil 1,13 viser til Ef 3,1, Ef 4,1, Ef 6,20, Fil 1,7, Kol 4,3-18
Note : borga: namn på residensen til romerske statthaldarar i provinsane (>Mark 15,16) og på forlegningen til den keisarlege livgarden i Roma.
Note : Ordet: Nokre andre handskrifter har «Guds ord».
Fil 1,19 viser til 2 Kor 1,11
Note : skal … redning: Paulus siterer Job 13,16 etter den greske omsetjinga =Septuaginta.
Fil 1,30 viser til Apg 16,22ff
Neste kapittel

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»